Skip to content

Offentlig rätt

 • Bolag ersätts för tingsrätts slarv

  JK tillerkänner ett bolag i smidesbranschen skadestånd sedan tingsrätten underlåtit att kontrollera att en uppgiven person var behörig firmatecknare för ett holdingbolag i ett mål gällande återvinning.
  2010-12-03
 • Regeringsrätten prövar mål om kameraövervakning

  Datainspektionen fann att en fastighetsägare i Göteborg ägnade sig åt kränkande kameraövervakning. Såväl länsrätt som kammarrätt avslog kvinnans överklagande. Regeringsrätten meddelar nu prövningstillstånd i målet.
  2010-12-02
 • HSAN kritiseras för beslut om att sluta inhämta medicinska bedömningar

  Justitieombudsmannen riktar kritik mot HSAN:s beslut att sluta inhämta medicinska bedömningar externt om ärendena inte hinner avslutas före årsskiftet då myndigheten läggs ned och den nya patientsäkerhetslagen träder i kraft.
  2010-12-02
 • Oseriöst av DO om niqab i skolan

  Debatt av Clarence Crafoord, chefsjurist vid Centrum för Rättvisa.
  2010-12-02
 • Förbud mot niqab strider mot diskrimineringslagen

  DO Katri Linna fastslår att det strider mot diskrimineringslagen att utestänga en elev från undervisning för att hon bär en ansiktstäckande slöja.
  2010-12-01
 • Regeringsrätten oenig om livränta

  En kvinna som sjukskrivits efter en period med mycket hög arbetsbelastning nekas livränta. Två regeringsråd vill bifalla kvinnans överklagande.
  2010-12-01
 • Detaljplan som förutsätter tvångsinlösen står fast

  Ett par överklagade Vänersborgs kommuns beslut att anta detaljplan då planen förutsatte att en tillfartsväg skulle anläggas tvärs över deras herrgård.
  2010-11-29
 • Staten ska ersätta jurist för felaktig rättstillämpning

  Högsta domstolen meddelade i augusti 2008 resning i ett mål i vilket en jurist dömts för grov oredlighet mot borgenärer. HD finner nu att hovrättens bedömning ska betraktas som så uppenbart oriktig att fel eller försummelse föreligger i den mening som avses i 3 kap. 2 § skadeståndslagen.
  2010-11-26
 • Misstänkt helikopterrånare får förhöjd lidandeersättning

  En man som misstänktes för inblandning i det så kallade helikopterrånet frihetsberövades under en månads tid hösten 2009. Justitiekanslern, JK, finner att mannen är berättigad till högre lidandeersättning än normalt eftersom misstanken gällde ett allvarligt brott som fått stor uppmärksamhet i rikstäckande media.
  2010-11-25
 • Tidigare missbrukare återfår läkarlegitimation

  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd finner att en kvinna som tidigare missbrukat såväl läkemedel som narkotika åter kan anses lämplig att arbeta som läkare.
  2010-11-24
 • Grundlagsändringen: stärkta rättigheter och inget uppenbarhetsrekvisit

  Klockan 16:00 på onsdagen beslutade Riksdagen som väntat om vad som betecknas som den största grundlagsändringen sedan regeringsformen infördes.
  2010-11-24
 • Carlssons skola tar ut avgifter i strid med skollagen

  I en anonym anmälan till Skolinspektionen anförs att Carlssons skola uppmanar föräldrar till barn på skolan att betala in 3 500 kronor per termin - trots skollagens krav på att skolor ska vara avgiftsfria.
  2010-11-24
 • Många rektorer behöver bli bättre ledare

  Många rektorer fyller inte den roll som pedagogisk ledare som det är tänkt i lagstiftningen. Det visar Skolinspektionens granskning av 30 grundskolor.
  2010-11-24
 • JO anmäler rådman

  Justitieombudsmannen Mats Melin ser "mycket allvarligt" på en rådmans agerande i ett vårdnadsmål.
  2010-11-23
 • Offentligt biträde nekas ersättning av staten

  En advokat som förordnats som offentligt biträde i ett LVM-mål lämnade in en kostnadsräkning för utfört arbete.  Länsrätten fattade dock aldrig beslut om denna. Justitiekanslern, JK, finner nu att advokaten inte gått miste om någon ersättning varför hans anspråk avslås.
  2010-11-23