Skip to content

Offentlig rätt

 • Funktionshindrad fick vänta på boende i två år

  Kammarrätten förpliktar en kommun att betala 100 000 kronor för dröjsmål med att verkställa ett beslut om bostad med särskilt stöd för funktionshindrade.
  2010-06-14
 • Kammarrätten höjer ersättning till biträde i mål om vård av missbrukare

  Kammarrätten bifaller ett överklagande från ett offentligt biträde som i länsrätten endast medgivits ersättning om knappt 5 000 istället för sina yrkade 15 000 kronor.
  2010-06-10
 • Vittne får skadestånd för onödiga inställelser

  En man som kallats att vittna i tingsrätten inställde sig onödan - två gånger.
  2010-06-10
 • Student har inte rätt till sjukpenning under sommarlovet

  Kammarrätten i Stockholm finner att en student som varit sjukskriven inte varit inskriven som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och att hon därmed inte har rätt till sjukpenning.  
  2010-06-10
 • Skolan utvärderar eleven - inte sitt eget arbete

  Nästan alla skolor som Skolinspektionen granskar i sin ordinarie tillsyn får kritik för att de saknar en helhetsbild av hur det går för eleverna i skolan. Nu har därför 40 grundskolor specialgranskats, i syfte att ta reda på hur de arbetar med uppföljning och utvärdering av sina elevers kunskapsutveckling samt hur de planerar vilka åtgärder som ska sättas in.
  2010-06-09
 • Universitetskanslern avgår efter konflikt

  Högskoleverket och Utbildningsdepartementet har inte kunnat enas om ett nytt system för utvärdering av högskoleutbildningarnas kvalitet. Universitetskansler Anders Flodström meddelade på tisdagen att förtroendeklyftan inte går att överbrygga och att han lämnar sin tjänst den 1 juli.
  2010-06-08
 • "Felparkerare" ersätts för juridisk rådgivning

  Justitiekanslern finner att en man som överklagat en parkeringsanmärkning har rätt till ersättning för juridisk rådgivning. Beslutet har fattats inom ramen för reglerna om statens frivilliga skadereglering.
  2010-06-07
 • NCC hade sakliga skäl för uppsägning av anläggningsarrende

  Hovrätten finner att NCC haft sakliga skäl för sin uppsägning av Hydros anläggningsarrende för bensinanläggning. NCC tvingas dock utge skadestånd om drygt 1,5 miljoner kronor avseende ersättning för indirekt besittningsskydd.
  2010-06-07
 • Kvinna får skadestånd för felaktig sekretessmarkering

  En kvinna vars personuppgifter felaktigt blivit sekretessmarkerade får skadestånd av staten. Men bara 5 000 av de 35 000 kronor som hon begärt. Justitiekanslern tar vid bedömningen dels hänsyn till att markeringen varat minst elva år hos Försäkringskassan, och dels att den inte avsett några uppgifter av mer integritetskränkande karaktär.
  2010-06-04
 • Kommun förlorar tvist om klassisk logga

  Patentbesvärsrätten bifaller ett tidningsföretags yrkande om att ord- och figurmärket "I love Hjo" ska upphävas.
  2010-06-03
 • Förvaltningsrätten underkänner kontrollavgift för bristfällig personalliggare

  Förvaltningsrätten undanröjer ett beslut om kontrollavgift på grund av felaktigheter i en pizzerias personalliggare.
  2010-06-03
 • Arbetsoförmåga på grund av ridolycka ger rätt till försäkringsersättning

  En kvinna som skadat sig i samband med ridning och därför fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt nekades rätt till försäkringsersättning. Försäkringsbolaget ansåg det inte klarlagt att arbetsoförmågan orsakats av olyckan, men kvinnan har nu fått rätt i två instanser.
  2010-06-03
 • Hämtade sonen mot hans vilja - mamman får ensam vårdnad

  En 47-årig kvinna får ensam vårdad om sin 15-årige son. Sonens pappa har tidigare tillerkänts ensam vårdad,  men hämtade vid ett tillfälle sonen mot dennes vilja vilket resulterade i att pojken rymde. Tingsrätten finner att en flytt till pappan skulle innebära ett stort mått av tvång då sonen tydligt visat var han själv vill bo.
  2010-06-02
 • "Fysikundervisningen saknar dragningskraft"

  Undervisningen i fysik i grundskolan ger inte eleverna möjlighet att utveckla alla de kunskaper och förmågor som den ska enligt den nationella kursplanen. En del läromedel tar dessutom inte upp alla delar i kursplanen. Det kan vara en av förklaringarna till att svenska elevers kunskaper i fysik i en internationell jämförelse halkar efter. Detta enligt en rapport från Skolinspektionen.
  2010-06-02
 • Cancersjuk kvinna fick rätt mot Försäkringskassan

  Försäkringskassan beslutade att fastställa en kvinnas sjukpenninggrundande inkomst, SGI, till noll kronor från och med april 2008. Kammarrätten finner nu att ersättningen ska fastställas på grundval av kvinnans inkomst från hennes anställning som fastighetsmäklare.
  2010-06-01