Skip to content

Offentlig rätt

 • Domstol upphäver förbud mot MC-kläder på krogen

  Förvaltningsrätten finner att Göteborgs kommuns riktlinjer för alkoholservering är lagstridigt och upphäver därmed beslutet.
  2010-11-08
 • Juridisk hjälp om personlig assistans på nätet

  Assistansia och Netdoktor har startat ett samarbete för att ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet att ställa frågor om juridik på nätet.  - Många upplever att det är juridiskt krångligt att få tillgång till det stöd man har rätt till, säger Assistansias chefsjurist Christian Källström.
  2010-11-08
 • JK utreder inte hot mot bloggare

  En man har gjort gällande att kommentarer om honom på en blogg innefattar olaga hot. JK finner att databasen inte åtnjuter grundlagsskydd och vidtar därför ingen åtgärd.
  2010-11-08
 • 14 sömntabletter inget självmordsförsök

  Förvaltningsrätten upphäver en chefsöverläkarens intagningsbeslut enligt LPT avseende en 18-årig pojke som vårdats på Södersjukhuset till följd av tablettintox.
  2010-11-04
 • Fastigheter i Mölndal exproprieras trots ägarprotest

  Regeringen gav Mölndals kommun tillstånd att genom expropriation med äganderätt ta i anspråk två hela fastigheter i anslutning till Mölndals centrum. Fastighetsägaren har ansökt om rättsprövning hos Regeringsrätten och yrkat att beslutet ska upphävas.
  2010-11-03
 • Kia marknadsförde bil som miljövänlig trots KO-förbud

  Kia Motors Sweden AB förpliktas att betala vite om 400 000 kronor till staten. Tingsrätten konstaterar att bolaget i strid med vitesförbud marknadsfört en viss bilmodell som skonsam eller förmånlig för miljön.
  2010-11-02
 • Teaterföreställning inte hets mot folkgrupp

  En polismyndighet har överlämnat en anmälan till JK avseende teaterföreställningen "En negers uppväxt"
  2010-11-01
 • Vingedelägare nekas prövningstillstånd i Regeringsrätten

  Såväl länsrätten som kammarrätten instämde med Skatteverket om att en delägares andelar var att anse som kvalificerade och att de efter försäljning därför delvis skulle tas upp som inkomst av tjänst. Regeringsrätten beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i målet.
  2010-10-29
 • Bonnier fick rätt om återkallat utgivningsbevis

  Regeringsrätten upphäver Patentbesvärsrattens återkallande av utgivningsbeviset för Bonniers tidskrift "mama" då titeln inte kan anses lätt förväxlingsbar med Arkitektmagasinets tidskrift "Mama - Magasin för modern arkitektur".
  2010-10-28
 • De väntade på domstolsprövning i fem år

  Två bilskoleföretagare krävde skadestånd av staten efter att ha väntat i fem år och fyra månader på att tingsrätten skulle avgöra en tvist som uppkommit mellan dem. Idag tas fallet upp i Svea hovrätt.
  2010-10-28
 • DO förlorar mål om skadestånd till romska skolelever

  Diskrimineringsombudsmannen, DO, har gjort gällande att två barn i en romsk familj blivit utsatta för trakasserier och diskriminering. Tingsrätten ogillar DO:s talan och förpliktigar DO att ersätta kommunens rättegångskostnader om drygt 215 000 kronor.
  2010-10-27
 • Hon vill lagstifta bort nämndemännen

  Maria Abrahamsson, tidigare ledarskribent på Svenska Dagbladet, föreslår i sina första motioner att nämndemannasystemet ska avskaffas och att försöksverksamhet med tv-sända rättegångar ska inledas.
  2010-10-27
 • HD uttalar sig om skuldsanering

  Högsta domstolen bedömer att en kvinna med skulder på närmare 630 000 kronor kan antas vara skuldfri om 15 år och att hon därmed inte är kvalificerat insolvent.
  2010-10-26
 • Sekretess för uppgifter om Stockholmsarenan

  Kammarrätten avslår ett överklagande från en journalist som begärt ut uppgifter från ett kommunalägt bolag rörande den planerade Stockholmsarenan.
  2010-10-25
 • DO förlorar mål om diskriminering mot samer

  DO har krävt att en kommun ska utge skadestånd till elva samer då kommunen inte gett samebyn tillfälle att yttra sig i ett antal bygglovsärenden. Tingsrätten konstaterar att det förelegat lagakraftvunna förhandsbesked som medfört att sakägarkretsen vid handläggningarna om bygglov kunnat inskränkas väsentligt.
  2010-10-25