Skip to content

Offentlig rätt

 • Om det ofödda barnets rätt

   Den sjätte upplagan av ”Barn- och föräldrarätt” behandlar bland annat moder- och faderskap, assisterad befruktning, adoption, förmynderskap samt det ofödda barnets rätt.
  2009-09-08
 • Fel frånkänna företagare arbetslöshetsersättning

  Sifs arbetslöshetskassa beslutade att vidhålla sitt tidigare beslut att frånkänna en kvinna 130 ersättningsdagar samt återkräva felaktigt utbetalad ersättning om 4 698 kronor. Kammarrätten ger nu kvinnan delvis rätt.
  2009-09-08
 • Svenska Spel: "Vi är inte ett offentligt styrt organ"

  Svenska Spel anför i ett mål om offentlig upphandling att bolaget inte är ett offentligt styrt organ. Kammarrätten fryser Svenska Spels upphandling av datasystem tills vidare.
  2009-09-07
 • Otillbörliga gynnanden i SVT och SR

  Regeringsrätten beslutar att inte meddela prövningstillstånd i två mål där SVT och SR ålagts att betala särskilda avgift om 25 000 kronor vardera.
  2009-09-07
 • Rev eternitplattor utan tillstånd

  Arbetsmiljöverket yrkade att en man som utan tillstånd rivit ner eternitplattor i vilka vitasbest blivit detekterat skulle påföras sanktionsavgift om 50 000 kronor. Mannen menar att avgiften är orimligt hög för ett litet byggföretag, och att denna därför ska jämkas.
  2009-09-07
 • Kvinna nekas bistånd för elkonsumtion

  En kvinna fick delvis avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd till elavgift eftersom hon enligt ansvarig stadsdelsnämnd hade en oskäligt hög elkostnad. Kammarrätten fastställer nu nämndens beslut.
  2009-09-07
 • Resning i mål om uppehållstillstånd

  Regeringsrätten konstaterar att Migrationsverkets avgöranden gällande en kvinnas och hennes tre döttrars rätt till uppehållstillstånd grundar sig på felaktig rättstillämpning och meddelar därför resning samt återförvisar målet till Migrationsverket för ny prövning.
  2009-09-04
 • Svenskt företag vann tvist om skogskedjor

  Ett svenskt företag som tidigare sålt skogskedjan "Helt Perfekt" gick över till att sälja en liknande produkt tillverkad av ett annat företag. Marknadsdomstolen finner nu att kedjorna varken har särprägel eller är kända.
  2009-09-04
 • Fotbollsspelares käromål uppenbart ogrundat

  En fotbollsspelare påkallade skiljeförfarande och yrkade att klubben skulle förpliktigas att betala ersättning till honom enligt avtal. Nu yrkar mannen att hovrätten ska fastställa att tidigare meddelad skiljedom är ogiltig.
  2009-09-03
 • Insynsutredningen och Arboga

  Insynsutredningen ifrågasätter om utelämnandet av obduktionsbilderna från Arbogamålet var lämpligt. Utredningen anser dock inte att förundersökningssekretessen behöver stärkas genom lagändringar.  
  2009-09-03
 • Riksrevisionen: "Försäkringskassans handläggning är ineffektiv"

  Riksrevisionens granskning visar att Försäkringskassans ineffektiva handläggning av sjukpenningärenden riskerar att resultera i felaktiga beslut.
  2009-09-03
 • Somalier får stanna i väntan på ny praxis

  Migrationsdomstolen konstaterar att säkerhetsläget i Mogadishu är mycket allvarligt och att det råder svåra motsättningar i området - även om det för tillfället inte föreligger någon väpnad konflikt.
  2009-09-02
 • Hembygdsförenings restaureringsarbete förgäves

  Yxnerums Hembygdsförening ansöker om lagligförklaring av en utförd återuppbyggnad av en raserad fördämning.
  2009-09-02
 • Elever hotas och trakasseras i Hallsberg

  Trots att det finns elever som inte känner sig trygga saknar lärarna på Transtenskolan i Hallsberg ett gemensamt arbetssätt för att förebygga problemen.
  2009-09-02
 • Toppolitikerns "minneslapp" splittrar universitetet

  Yvonne Ruwaida (mp) ertappades nyligen med en post-it-lapp i lagboken under en tenta i civilrätt. Prefekten Kent Källströms beslut att inte anmäla ärendet kritiseras nu av kollegor vid Stockholms universitet.
  2009-09-02