Skip to content

Offentlig rätt

 • Skadestånd för långa handläggningstider i livränteärenden

  Justitiekanslern tillerkänner nio personer ersättning för oskäligt långa handläggningstider i Regeringsrätten. Enligt JK har klagandenas rätt till domstolsprövning inom skälig tid åsidosatts.
  2010-09-03
 • Inget skadestånd för Kronofogdemyndighetens slarv

  Kronofogdemyndigheten tappade bort en invändning från en man som ålagts att utge underhållsbidrag till sin dotter. Justitiekanslern bedömer liksom Kronofogdemyndigheten att det i första hand åligger mannen att kräva ersättning av dottern.
  2010-09-02
 • Brevkorrespondens mellan Anna Odell och överläkare ska lämnas ut

  Kammarrätten konstaterar att uppgifter i brev mellan konstfackstudenten Anna Odell och tre överläkare blivit kända genom medierapporteringen om henne och att de kan lämnas ut utan att hon lider skada eller men.
  2010-09-02
 • Utredning föreslår ny upphandlingslag

  Innovationsupphandlingsutredningen föreslår en rad ändringar för att skapa bättre förutsättningar för innovationer, bland annat en särskild lag om förkommersiell upphandling.
  2010-09-01
 • Svensk juridikprofessor förlorar tomträttstvist mot tysk storkommun

  Med ändring av ett tidigare hovrättsbeslut förklarar nu hovrätten att ett tomträttsavtal mellan en svensk professor i juridik och en tysk storkommun är verkställbart i Sverige.
  2010-09-01
 • Frihetspartiets ordförande ombud för krog med koppling till Hells Angels

  Förvaltningsdomstolen avslog en begäran om ändrat serveringstillstånd med hänvisning till vad som är "allmänt känt" om Hells Angels. Enligt Frihetspartiets ordförande, som företrätt ägarna i de högre instanserna, har ägarna inte fått en fullständig och rättvis prövning.
  2010-08-30
 • Kraftbolag ska ansluta el till vägbelysning

  Ekfors Kraft AB åläggs av Konkurrensverket att koppla in el till gatu- och vägbelysningsnät i Haparanda kommun inom fyra veckor.
  2010-08-30
 • Domstol: Uteslutet att krogar med koppling till Hells Angels ska ha serveringstillstånd

  Förvaltningsrätten har avslagit en begäran om ändrat serveringstillstånd med hänvisning till vad som är "allmänt känt" om Hells Angels.
  2010-08-27
 • Inget byte av biträde i LVU-mål

  En kvinna vars dotter omhändertagits med stöd av LVU fick ett nytt biträde i kammarrätten då hennes tidigare biträde insjuknat. I sitt överklagande till Regeringsrätten yrkar hon att det tidigare biträdet ska förordnas på nytt då han tillfrisknat och då hon saknar förtroende för det nya biträdet.
  2010-08-27
 • Han blir ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen

  Chefs-JO Mats Melin blir ordförande när Regeringsrätten byter namn till Högsta förvaltningsdomstolen.
  2010-08-26
 • Politikers strafförelägganden sekretessbeläggs

  En journalist på VLT har begärt att få ta del av ett stort antal strafförelägganden med hänvisning till allmänhetens intresse av information om de som kandiderar i valet.   
  2010-08-26
 • Registrerad partner får permanent uppehållstillstånd

  En 31-årig man ansökte om fortsatt uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin partner. Migrationsdomstolen konstaterar att det finns betänkligheter rörande mannens relation till sin partner, men beviljar mannen permanent uppehållstillstånd.
  2010-08-26
 • Vårdarbetare nekas livränta

  En nu 62-årig kvinna som arbetat inom vården sedan 1967 har inte rätt till livränta på grund av besvär i höfterna, nacke, axlar och rygg. Enligt Kammarrätten ger utredningen inte stöd för att kvinnan utsatts för ihållande statiska arbetsställningar.
  2010-08-25
 • Student vill ha skadestånd för långsam hantering av uppsats

  En kvinna har krävt skadestånd av staten med hänvisning till att hennes handledare vid universitetet inte läste hennes uppsats förrän efter cirka fyra månader. JK avböjer att ta ställning till kvinnans skadeståndsanspråk med hänvisning till att frågan är för tidigt väckt.
  2010-08-25
 • Rottweilern Hector ska avlivas

  Djurens jurister har engagerat sig för att rädda den treåriga rottweilern Hector. Beslutet om avlivning fattades efter att Hector bitit ett femårigt barn i nacken så kraftigt att det krävdes två personer för att ta loss hunden.
  2010-08-24