Skip to content

Offentlig rätt

 • Riksrevisionen: "Försäkringskassans handläggning är ineffektiv"

  Riksrevisionens granskning visar att Försäkringskassans ineffektiva handläggning av sjukpenningärenden riskerar att resultera i felaktiga beslut.
  2009-09-03
 • Somalier får stanna i väntan på ny praxis

  Migrationsdomstolen konstaterar att säkerhetsläget i Mogadishu är mycket allvarligt och att det råder svåra motsättningar i området - även om det för tillfället inte föreligger någon väpnad konflikt.
  2009-09-02
 • Hembygdsförenings restaureringsarbete förgäves

  Yxnerums Hembygdsförening ansöker om lagligförklaring av en utförd återuppbyggnad av en raserad fördämning.
  2009-09-02
 • Elever hotas och trakasseras i Hallsberg

  Trots att det finns elever som inte känner sig trygga saknar lärarna på Transtenskolan i Hallsberg ett gemensamt arbetssätt för att förebygga problemen.
  2009-09-02
 • Toppolitikerns "minneslapp" splittrar universitetet

  Yvonne Ruwaida (mp) ertappades nyligen med en post-it-lapp i lagboken under en tenta i civilrätt. Prefekten Kent Källströms beslut att inte anmäla ärendet kritiseras nu av kollegor vid Stockholms universitet.
  2009-09-02
 • LO vill stoppa övervakning av anställda

  - Det har blivit allt vanligare att arbetsgivarna vill övervaka sina arbetstagare och få privat information om dem, säger LO:s avtalssekreterare Per Bardh i en kommentar till utredningen Integritetsskydd i arbetslivet. 
  2009-09-01
 • Svensk tingsrätt inte behörig att pröva internationell tvist

  Ett aktiebolag överförde av misstag två miljoner kronor från sin svenska bank till en man med hemvist i Schweiz, pengar som i själva verket var avsedda för en annan person.
  2009-09-01
 • Tullen vägrade lämna ut bröllopssprit

  En oenig Regeringsrätt finner nu att Tullverket haft fog för beslutet att inte lämna ut 210 liter omhändertagen sprit.
  2009-09-01
 • Misshandlad kvinna får vårdnad om barnen

  En man och en kvinna fick tillsammans två söner, nu fem och sju år gamla. Sedan mannen dömts för misshandel av kvinnan separerade paret, och barnen bodde inledningsvis växelvis hos vardera föräldern. Nu finner tingsrätten att barnen fortsättningsvis ska bo hos modern.
  2009-08-28
 • Distansstudier hindrar inte heltidsarbete

  En kvinna som studerat under tiden hon varit arbetslös och uppburit a-kassa befrias delvis från återbetalningsskyldighet. Studierna ägde rum på distans där redovisningen av uppgifterna skett via e-post till läraren.
  2009-08-28
 • Kvinna på äldreboende kan ha utnyttjats sexuellt

  Släktingarna till en kvinna som misstänks ha blivit sexuellt utnyttjad på ett äldreboende fick inte ta del av ett tjänsteutlåtande och ett sammanträdesprotokoll rörande kvinnan. Kammarrätten förklarar nu att handlingarna ska lämnas ut.  
  2009-08-27
 • Fördel småföretag med ny konkurrenslag

  Näringsdepartementet föreslår att konkurrenslagen ska förstärkas med regler som innebär att det ska bli möjligt att pröva och ingripa mot konkurrenssnedvridningar som kan uppstå när stat, kommun eller landsting säljer varor och tjänster på marknaden. Konkurrensverket välkomnar den nya konfliktlösningslagen.
  2009-08-27
 • Bristande impulskontroll skäl för fortsatt rättspsykiatrisk vård

  En man som anser att hans problem att kontrollera impulser nu är över vill att den rätts psykiatriska vården ska upphöra. Utredningen i länsrätten visade dock att mannens beteendeproblem såsom att han släppt väder och tillgripit medpatienters cigaretter ställt till med problem under vårdtiden. Kammarrätten avslår överklagandet.
  2009-08-27
 • Advokattabbe ger inte rätt till återställande av försutten tid

  En asylsökande förklarar att hans tidigare ombud missat att överklaga migrationsdomstolens dom. Trots detta avslår Migrationsöverdomstolen mannens ansökan om återställande av försutten tid.
  2009-08-26
 • Datainspektionen sågar ungdomsregister

  En statlig utredning föreslår att ungdomsorganisationer som tagit emot bidrag ska vara skyldiga att registrera uppgifter om föreningarna och deras medlemmar. Uppgifterna ska enligt förslaget lagras i fem år.
  2009-08-26