Skip to content

Offentlig rätt

 • Fibromyalgi och whiplashskada motiverar 18 månaders sjukersättning

  Förvaltningsrätten beslutar att en kvinna ska medges hel tidsbegränsad sjukersättning.
  2011-01-11
 • Doktorand vid Lunds universitet undgår avstängning

  Förvaltningsrätten upphäver ett beslut om avstängning av en doktorand för förseelse enligt 10 kap 1 § 2 punkten högskoleförordningen. Domstolen finner att doktoranden uppträtt olämpligt mot en annan doktorand, men anser att avstängning är en alltför långtgående disciplinåtgärd.
  2010-12-22
 • Jur stud beviljas resning i tentaärende

  En juridikstuderande vid Stockholms universitet fick inte delar av en tentamen rättad med motiveringen "oläsligt, rättat i läsliga delar". Kammarrätten finner nu att svaren är läsliga och beviljar studenten resning.
  2010-12-21
 • Hemundervisning inte fullgott alternativ för högstadiet

  En flicka tilläts att hemundervisas av sina föräldrar under årskurs ett till sex, men fick avslag på ansökan om hemundervisning för årskurserna sju och åtta. Förvaltningsrätten finner med avseende på årskurs åtta att hemundervisning inte är ett fullgott alternativ för flickan.
  2010-12-20
 • Numera avliden ung kvinna borde fått behålla medlemskap i a-kassa trots missad avgift

  En kvinna som led av psykiska problem betalade inte in avgiften till Arbetslöshetskassan, a-kassan, i tid trots påminnelser och fick då sitt medlemsskap upphört. Förvaltningsrätten finner nu att de psykiska problem som kvinnan led av under aktuell tid utgör särskilda skäl för att hon skulle få behålla sitt medlemskap i a-kassan, och bifaller därför överklagandet.
  2010-12-16
 • Företagare får rätt, anses vara arbetslös enligt nya reglerna i ALF

  SKTF:s Arbetslöshetskassa avslog en ansökan om arbetslöshetsersättning eftersom den sökande ansågs vara företagare. Förvaltningsrätten konstaterar nu att den sökande är företagare men ska anses vara arbetslös enligt de nya reglerna i ALF.
  2010-12-16
 • Psykpatient begick självmord - läkare meddelas varning

  En överläkare och en verksamhetschef för en psykiatrisk klinik anmäldes till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, för felbehandlig av en patient, som tre dagar efter utskrivning begick självmord. HSAN beslutade att ålägga överläkaren en varning medan anmälan mot verksamhetschefen lämnades utan åtgärd.
  2010-12-16
 • Misshandeldömda, fuskande läkarens legitimation fortsatt osäker på grund av processfel

  Förvaltningsrätten brast i handläggningen då dom meddelats trots att vittnen inte hörts. Kammarrätten visar målet åter för ny handläggning.
  2010-12-15
 • Kvinna fastställs vara vårdnadshavare för pojke adopterad i Thailand

  I mars 2009 avslog Skatteverket en 16-årig pojkes begäran om att registrera relation mellan honom och en 43-årig kvinna. Till förvaltningsrätten anför kvinnan att adoptionen skett i enlighet med både thailändsk lag och konventionen och att hon därmed är ensam vårdnadshavare om pojken. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet.
  2010-12-14
 • Intern får skadestånd för felaktiga uppgifter i KLAS

  En man har begärt ersättning av staten med 5 000 kronor för kränkning då Kriminalvården registrerat felaktiga uppgifter om honom I Kriminalvårdens klientadministrativa system, KLAS.
  2010-12-13
 • Flicka sattes i arrest i underkläder

  JO är kritisk till hur Polismyndigheten behandlat en 16-årig flicka som satts i arrest.
  2010-12-10
 • JK kritisk till åklagarkammares dröjsmål

  Justitiekanslern, JK, riktar kritik mot Åklagarmyndigheten för en åklagarkammares dröjsmål i samband med handläggningen av en begäran om att få kopior av allmänna handlingar, men vidtar ingen åtgärd med anledning av anmälan.
  2010-12-09
 • CCBE presenterar rekommendationer om rättshjälp

  Rådet för advokatsamfunden i Europeiska unionen, CCBE, har presenterat tio rekommendationer om rättshjälp riktade till EU-institutionerna och medlemsstaterna. - För mig är det en självklarhet att stödja rekommendationerna, säger tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem.
  2010-12-08
 • Överläkare döms för skattebrott

  En överläkare på Sahlgrenska sjukhuset som deltagit i en läkemedelsstudie utan att ha redovisat inkomsterna döms i tingsrätten för två fall av skattebrott.
  2010-12-08
 • Barnombudsmannen kritisk till skolk i betyg

  Barnombudsmannen, BO, avvisar regeringsförslaget om att ange skolk i betyget då det riskerar att skada utsatta elevers självkänsla.
  2010-12-08