Skip to content

Migrationsrätt

 • En miljard ska påskynda invandrares etablering

  Det tar i genomsnitt sju år för nyanlända invandrare att få ett arbete. Regeringen föreslog på onsdagen en rad åtgärder som ska underlätta invandrares etablering i samhället.
  2009-11-26
 • Fingeravtryck krav för uppehållstillstånd

  Personer som söker uppehållstillstånd i Sverige ska tvingas lämna fingeravtryck och foton på sig själva i samband med ansökan.  Uppgifterna ska kunna användas vid gränskontroller.
  2009-11-20
 • HD: Före detta PKK-medlem ska inte utlämnas

  En turkisk man som varit aktiv inom PKK och därefter arbetat inom säkerhetstjänsten Jitem skrev avslöjande artiklar och böcker om Jitems verksamhet. HD uttalar nu att det turkiska häktningsbeslutet är uppenbart felaktigt.
  2009-11-12
 • Ombud ersätts för överklagande av placeringsbeslut

  Migrationsdomstolen avslog ett offentligt biträdes yrkande om ersättning med hänvisning till att förordnandet avsåg frågan om förvar och inte omfattade placering.
  2009-10-13
 • Ny praxis om situationen i Somalia

  Migrationsöverdomstolen beviljar tre män från Somalias huvudstad Mogadishu permanent uppehållstillstånd. Domstolen utvidgar nu begreppet inre väpnad konflikt och frångår därmed sin tidigare tolkning. I nuläget konstateras att det i Mogadishu råder ett tillstånd av inre väpnad konflikt.
  2009-10-09
 • HD: Politiska brott hinder för utlämning

  En medlem i marxist-leninistiska organisationen i Turkiet dömdes 1996 till livstids fängelse i Turkiet för brott mot staten. Högsta domstolen finner att brotten ska betraktas som politiska och att hinder mot utlämning föreligger.
  2009-10-07
 • Advokat mordhotad av klient

  En 17-årig asylsökande döms av en oenig hovrätt till ungdomsvård för olaga hot sedan han hotat att döda sin advokat.
  2009-10-02
 • Dödsdömd bloggare beviljas ny prövning

  En kvinna som fått en dödsdom utfärdad av talesmannen för en organisation tillhörande Al-Jihad ska få sin ansökan om uppehållstillstånd prövad på nytt. Kvinnan har under en längre tid skrivit om sina känslor och tankar om islam på bland annat kurdiska hemsidor. 
  2009-09-24
 • Planerad adoption inte skäl för uppehållstillstånd

  En man anför i migrationsdomstolen att han och hans svenska hustru planerar att adoptera barn eller skaffa barn genom konstgjord befruktning, och att de riskerar att passera tillåten ålder om han tvingas att resa utomlands för att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige.
  2009-09-14
 • Resning i mål om uppehållstillstånd

  Regeringsrätten konstaterar att Migrationsverkets avgöranden gällande en kvinnas och hennes tre döttrars rätt till uppehållstillstånd grundar sig på felaktig rättstillämpning och meddelar därför resning samt återförvisar målet till Migrationsverket för ny prövning.
  2009-09-04
 • Somalier får stanna i väntan på ny praxis

  Migrationsdomstolen konstaterar att säkerhetsläget i Mogadishu är mycket allvarligt och att det råder svåra motsättningar i området - även om det för tillfället inte föreligger någon väpnad konflikt.
  2009-09-02
 • Advokattabbe ger inte rätt till återställande av försutten tid

  En asylsökande förklarar att hans tidigare ombud missat att överklaga migrationsdomstolens dom. Trots detta avslår Migrationsöverdomstolen mannens ansökan om återställande av försutten tid.
  2009-08-26
 • Identitet styrkt trots manipulerad handling

  Migrationsdomstolen beviljar en politiskt aktiv iranier permanent uppehållstillstånd, flyktingförklaring och resedokument trots att det av utredningen framgått att den identitetshandling som mannen visat upp har blivit manipulerad.
  2009-08-21
 • Centrum för rättvisa: JK:s handläggningstider är för långa

  Det tog Justitiekanslern ett år och fyra månader att handlägga Vincent de Paul Fotsos anmälan mot Migrationsverket. Nu begär han skadestånd av staten, som han menar kränkt hans rätt till rättegång inom skälig tid.
  2009-08-18
 • Migrationsverket får bakläxa efter slarvig utredning

  En 23-årig man avbröts av Migrationsverket när han redogjorde för sina asylskäl. Den muntliga utredningen tog sammanlagt 24 minuter. Något offentligt biträde var inte närvarande vid tillfället.  
  2009-08-18