Skip to content

Fastighetsrätt

 • Postboxkravet upphävs

  Post- och telestyrelsen har fått i uppdrag att upphäva de allmänna råd som anger att fastighetsägare bör förmås att installera fastighetsboxar fram till 2011. Regeringen anser att de almänna råden inte är förenliga med vad som följer av postregleringen om hur den samhällsomfattande posttjänsten ska tillhandahållas.
  2008-10-06
 • Oregistrerad fastighetsmäklare döms till böter

  Stockholms tingsrätt dömer en man som i strid med fastighetsmäklarlagen utgett sig för att vara fastighetsmäklare till dagsböter.
  2008-10-06
 • Fastighetsköpare nekas skadestånd för felaktig boyta

  Inför försäljningen av en fastighet redovisades en boyta om 172 kvadratmeter och en biyta om 82 kvadratmeter. Boytan uppmättes senare till 135 kvadratmeter och biytan till 126 kvadratmeter. Tingsrätten fann att den numera avlidne mäklaren inte haft anledning att misstänka att ytorna var felaktigt angivna i värdeintyget.
  2008-10-06
 • Hovrätt: Altanbygge kan bli av trots protester

  Svea hovrätt finner att en bostadsrättsförening kan besluta att medge rätt för var och en av de bostadsrättshavare som bor på entréplanet att bygga en altan utanför lägenheten.
  2008-10-03
 • HD ska pröva intygande av transportköp

  Hovrätten för Västra Sverige kom fram till att ett intygande gällande ett så kallat transportköp inte uppfyllde villkoren i 7 § stämpelskattelagen. HD meddelar nu prövningstillstånd.
  2008-10-02
 • Bensinstation blir kvar trots grannprotest

  En bensinstation vars lossningsplats ligger närmare ett bostadshus än 25 meter, beviljas förlängt tillstånd att hantera brandfarlig vara i ytterligare 12 år.
  2008-09-30
 • Grannfejd ledde till ofredande och hemfridsbrott

  En kvinna som spelat musik på hög volym på högtalare riktade mot grannen, samt mätt ett staket inne på grannens tomt dömdes för ofredande och hemfridsbrott. Hovrätten ogillar dock grannens skadeståndsanspråk eftersom de brott han utsatts för inte kan anses innebära en kränkning av sådant allvarligt slag att kränkningsersättning ska utgå.
  2008-09-30
 • Expertanalys: Uppsägning av lokalhyresavtal

  - Reglerna i hyreslagen om uppsägning och delgivning av uppsägning i lokalhyresförhållanden är ganska svåröverskådliga och leder inte sällan till tvister, enligt Rune Thomsson, chefsjurist på Fastighetsägarna.  
  2008-09-29
 • Oktoberinspektion av små byggföretag

  I en landsomfattande tillsynskampanj under tre dagar i oktober kommer Arbetsmiljöverket att inspektera tusen små byggföretag för att kontrollera att de gör återkommande riskbedömningar inom ramen för arbetsgivarens arbetsmiljöarbete.
  2008-09-29
 • Ingen återbetalning efter påstådd svartkontraktsaffär

  En man som blivit avhyst från en lägenhet uppger att han betalat 350 000 kronor i utbyte mot hyresrätten och yrkar nu att pengarna ska betalas tillbaka. Motparten förnekar att han tagit emot någon ersättning för hyresrätten.
  2008-09-26
 • Ingen strandskyddsdispens för kontorsbyggnad

  En fastighetsägare i Tvååker yrkar att han ska beviljas strandskyddsdispens för uppförandet av en kontorsbyggnad. Enligt mannen kommer kontoret uppföras i samma stil som ett befintligt hönshus, möjligheten att utnyttja det angränsande kommer därmed inte påverkas. Miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt, avslår överklagandet.
  2008-09-24
 • Lagförslag: Bättre genomförande av byggplatsdirektivet

  Regeringen förslag på hur EU:s byggplatsdirektiv bättre kan genomföras i svensk rätt är klart. Förslagen innebär nya regler i framför allt 3 kap. arbetsmiljölagen som betonar tydligare än nuvarande regler kravet på samordning och planering ur säkerhetssynpunkt genom hela processen.
  2008-09-22
 • Lättare att generationsskifta skog

  Det ska bli möjligt överföra skogskonton och skogsskadekonton tillsammans med en lantbruksenhet när enheten övergår till en ny ägare vid ett generationsskifte, enligt ett lagförslag från regeringen.
  2008-09-22
 • Regeringen stoppar underprisöverlåtelse av fastigheter

  Regeringen föreslår i en lagrådsremiss regeländringar som innebär att möjligheter till skattefria underprisöverlåtelser till och från handelsbolag slopas.
  2008-09-16
 • Till årsskiftet: Skärpta energiregler

  Småhusindustrin kommer att beröras mest när tillämpningsföreskrifterna för de nya energikraven träder i kraft vid årsskiftet. De nya energikraven för nya byggnader som använder elenergi för uppvärmning innebär bland annat att nya energilösningar såsom bergvärmepump blir nödvändiga.
  2008-09-15