Skip to content

Fastighetsrätt

 • HD prövar mål om avhysning

  En kvinna som förpliktats att flytta från en lägenhet hon hyrt i andra hand anser att hovrätten meddelat dom på felaktiga grunder. HD beslutar nu att pröva målet.
  2008-12-17
 • Högre hyreshöjningar i år

  När hyrorna för knappt 360 000 av 650 000 lägenheter i de allmännyttiga bostadsföretagen är klara visar resultaten att hyreshöjningen blir högre än föregående år.
  2008-12-15
 • Tillstånd för vindkraftverk i Kungsbacka

  Miljödomstolen beviljar tillstånd för fyra av de totalt fem vindkraftverk Gåsevadholms Fideikommiss AB ansökt om att få uppföra på en fastighet i Kungsbacka.
  2008-12-15
 • Nybygge tillåts trots grannprotester

  Länsrätten i Skåne finner att utsikten och ljusförhållandena inte kommer att påverkas av på- eller tillbyggnaden av ett hus i sådan grad att det kan anses utgöra en betydande olägenhet enligt PBL, och avslår överklagandena.
  2008-12-10
 • HD prövar fastighetsutmätning

  Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i ett mål rörande tillstånd till prövning i hovrätt av mål om utmätning av fastighet.
  2008-12-10
 • Bodelning efter elvaårig skilsmässa?

  En man och hans hustru genomgick äktenskapsskillnad 1997 utan att någon bodelning gjordes. Både tingsrätt och hovrätt ansåg att mannen genom att under elva år underlåtit att framställa krav på bodelning försuttit denna rätt. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.
  2008-12-10
 • Böter för ovårdad tomt

  En man som av Miljö- och Stadsbyggsnämnden i Nacka kommun vid vite förelagts att avlägsna diverse bilar, bildäck, skrot, ved och byggnadsmaterial från sin tomt men inte följt föreläggandet måste nu betala 100 000 kronor.
  2008-12-08
 • Fastighetsägare: ROT-avdraget bör omfatta hyreshus

  Mot bakgrund av den kraftiga försvagningen inom byggsektorn och signaler om ökande arbetslöshet inför regeringen ett skatteavdrag för ROT-tjänster såsom reparation, ombyggnad och underhåll av byggnader. Men skatteavdraget gäller endast för boende i villa och bostadsrätt något som kritiseras av såväl Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sabo. - Jag tror att regeringen skulle kunna få ut mycket mer av sin ROT-satsning om den också omfattar ägare av hyreshus, inklusive bostadsrättsföreningar, kommenterar Fastighetsägarna Sveriges VD Per-Åke Eriksson.
  2008-12-08
 • Fläktljud inte skäl för hyresavdrag

  En hyresgäst har yrkat nedsättning av hyran på grund av oljud från ventilationen.
  2008-12-04
 • Oenig hovrätt avslår överklagande av tvångsanslutning

  Trots att fastigheten inte behöver gemensamhetsanläggningen för sop- och posttransporter längre är anläggningen av väsentlig betydelse för fastigheten och ett överklagande av tvångsanslutning avslås.
  2008-12-04
 • Hyresavtal förlängs inte av oenig hovrätt

  Eftersom en kvinna endast lämnat vaga uppgifter om omfattningen av boendet i en prövningslägenhet, vilken endast är sparsamt möblerad, finner en oenig Svea hovrätt att omständigheterna talar mot att hon har sitt permanentboende där. Kvinnan är därmed skyldig att avflytta, men medges visst uppskov.
  2008-12-03
 • Regeringsrätten: Studentbostäder är inte elevhem

  Regeringsrätten finner att byggnader som vid respektive taxeringsårs ingång användes som bostäder åt studenter vid Statens Lantbruksuniversitet inte utgör elevhem eller skolhem.
  2008-12-02
 • Ingen ersättning för sanering av blod och fingeravtryckssvärta

  En fastighetsägare begär ersättning om totalt 16 762 kronor för renovering och sanering av en lägenhet som varit avspärrad under sex veckor på grund av en mordutredning. JK avslår anspråket.
  2008-12-02
 • Allemansrätten – stark ställning trots avsaknad av precisering

  Allemansrätten har en stark ställning i svensk rätt trots att den inte finns preciserad i svensk lag. Allemansrätten tillåter även användning för kommersiella ändamål och domstolarna söker lösa markanvändningskonflikter så att marken kan användas på ett, för markens utformning, lämpligt sätt. Det visar en färsk avhandling från Linköpings universitet.
  2008-12-01
 • Intrång i näringsverksamhet på grund av frihetsberövande

  En man som varit frihetsberövad under en dryg vecka på grund av misstanke om narkotikabrott begär ersättning för intrång i näringsverksamhet med 500 000 kronor. JK uppskattar det totala intrånget till 50 000 kronor.
  2008-12-01