Skip to content

Fastighetsrätt

 • Samgående ska rädda gruvbolag i kris

  Aktiemarknadsnämnden medger gruvbolaget Central Asia Holding Gold dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma genom deltagande i bolagets apportemission och utnyttjande av teckningsoptioner i bolaget.
  2009-08-24
 • Gammal och nedsliten kraftstation får rivas och ny uppföras

  Miljödomstolen lämnar Jämtkraft Aktiebolag tillstånd att riva Billsta kraftverk och uppföra ett nytt kraftverk i Billstaån.  
  2009-08-24
 • Hälleviksstrands varv får anlägga småbåtshamn

  Miljödomstolen godkänner uppförandet av en småbåtshamn i Hällevik på Orust.
  2009-08-24
 • Bygglov krävs för villavagnar på campingplats

  En man förelades att undanröja 27 stycken villavagnar med tillhörande taktäckta uteplatser, altaner och staket från sin Falkenbergs-fastighet.
  2009-08-21
 • JK vann integritetsfajt mot ICA

  Länsstyrelsen gav en ICA Kvantumbutik tillstånd att spela in och under viss tid bevara bilder från fjorton övervakningskameror. Fel, menar både länsrätt och kammarrätt.
  2009-08-20
 • Hyresexperternas tips: Chansa inte!

  - Hyreslagen är så detaljrik och komplicerad så man måste ta del av det vetande som finns. Chansa inte!, råder författarna till jubilerande "Hyreslagen", Rune Thomsson och Leif Holmqvist.
  2009-08-20
 • Villaägarna vill utvidga taket för fastighetsskatten

  Villaägarnas Riksförbund vill att taket för fastighetsskatten ska utvidgas till att omfatta obebyggda tomter. Det framgår av förbundets yttrande över regeringens promemoria Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor.
  2009-08-17
 • Elektroniska etiketter på träd kan effektivisera skogsbruket

  Weyerhaeuser Company fick avslag på sin ansökan om patent på "Methods for tracking silvicultural information". Patentbesvärsrätten undanröjer nu det överklagade beslutet och visar ansökningen åter till PRV för fortsatt handläggning.
  2009-08-17
 • Hembudsskyldighet vid fastighetsfusion

  Efter en fastighetsfusion uppkom fråga om dispens från hembudsskyldighet. Hovrätten menar att ansökan om dispens skett efter fusionens utförande och det är inte den lagfarne fastighetsägaren som begärt hyresnämndens prövning av frågan om hembud.
  2009-08-17
 • Servitutshavare saknar talerätt i mål om strandskyddsdispens

  Ansvarig nämnd beviljade en man bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus på en Värmdö-fastighet. Med hänvisning till att dispensen skulle komma att hindra deras nyttjande av ett gångvägsservitut, överklagades beslutet av ägare till angränsande fastigheter.
  2009-08-11
 • Regeringsrätten återförvisar mål om altanbygge

  Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom i ett bygglovsmål och återförvisar målet dit för ny handläggning. Domstolen konstaterar att uppförandet av den aktuella altanen medfört en volymökning och att den därmed är bygglovspliktig.
  2009-08-10
 • Tillbyggnad på prickmark medges bygglov

  Trots att en tillbyggnad, som är tänkt att fogas till en befintlig huvudbyggnad och utgöra en funktionell del av denna, avses att till stor del placeras på så kallad prickmark, medger länsrätten bygglov.
  2009-08-06
 • HD meddelar prövningstillstånd i långdraget handräckningsmål

  En man förpliktigades av Kronofogdemyndigheten att ta bort en sjöbod från sin Kungsälvsfastighet, men efterkom inte föreläggandet. Efter många turer meddelar nu Högsta domstolen prövningstillstånd i ärendet.
  2009-07-31
 • Fågellivet inget hinder mot E.ON:s vindkraftpark

  Sedan E.ON Vind Sverige AB anmält att man tänkt uppföra en vindkraftpark bestående av sex vindkraftverk i Vätterns skärgård överklagades beslutet att godkänna anmälan av kraftverkens blivande grannar.
  2009-07-31
 • Spis, vitvaror och radiatorer får inte finnas i sjöbod

  En man som beviljats bygglov och strandskyddsdispens för en sjöbod - ett källarförråd för förvaring av bland annat båt med tillbehör och fiskeredskap - nyttjade "en anmärkningsvärt liten del" av denna till just förvaring. Istället hade boden isolerats och inretts med en möblerad rumsdel och ett sovloft.
  2009-07-29
www.BilDelar24.com