Skip to content

Fastighetsrätt

 • Ökade valmöjligheter i hyresrätt

  Tillvalsutredningen föreslår att hyresgäster ska få bättre möjligheter att påverka sin boendestandard.
  2008-11-03
 • Shell ska verka för att tankbilschaufförer utbildas i eco-driving

  Shell ville ta bort villkoret om tankbilschaufförernas eco-drive-utbildning. Miljödomstolen mildrar villkoret något och föreskriver att bolaget ska verka för utbildningen men föreskriver inte någon bestämd tidpunkt när det ska vara utförd.
  2008-11-03
 • Hovrätt friar HSB-chefer

  Två tidigare chefer för HSB Malmö dömdes i tingsrätten för att ha genomfört fastighetsaffärer som orsakat bolaget förluster om 38 miljoner kronor. Ytterligare en person dömdes för medhjälp. Hovrätten över Skåne och Blekinge friar nu alla tre.
  2008-10-31
 • Besiktningsman missade mögelangrepp

  Ett par köpte efter en okulär överlåtelsebesiktning av byggnadsteknisk karaktär en fastighet. Kort efter tillträdet drabbades de av luktolägenheter, orsakade av att tryckimpregnerat panelvirke utsatts för fukt och angripits av mögel. Både tingsrätt och hovrätt finner att besiktningsmannen varit oaktsam och att makarna är berättigade till skadestånd utöver nedsättning av köpeskillingen.
  2008-10-31
 • Oro och nedstämdhet gör inte testamente ogiltigt

  En man och en kvinna upprättade ett inbördes testamente, där de förordnade att den efterlevande med fri förfoganderätt och testamentsrätt skulle erhålla den först avlidnes kvarlåtenskap. Borås tingsrätt finner att kvinnans sista testamente är ett uttryck för hennes yttersta vilja, och lämnar mannens brorsdöttrars talan utan bifall.
  2008-10-30
 • Uppsägning av Stadshusavtal verkningslöst

  Profilrestauranger hyrde delar av Stadshuset av Stockholms kommun. Utöver hyresavtalet slöts ett avtal kallat Sidoavtalet. Tingsrätten fann att Stadens uppsägning av hyresavtalet var utan verkan, och att Staden till Profilrestauranger skulle utge skadestånd om 8 miljoner kronor. Hovrätten fastställer domslutet i skadeståndsdelen.
  2008-10-30
 • Avloppsstopp inte konstruktionsfel

  En familj köpte en fastighet i Enköping 2001 och sålde den fyra år senare. Sedan de nya ägarna tillträtt fastigheten uppkom upprepade stopp i avloppet. Uppsala tingsrätt finner att fråga inte är om konstruktionsfel eller felaktigt utförande vid anläggningens tillkomst, och bifaller därför inte familjens talan.
  2008-10-30
 • Byggföretag slarvar med arbetsmiljön

  Majoriteten av små byggföretag bedriver inget förebyggande arbetsmiljöarbete alls. Det visar en inspektion som Arbetsmiljöverket gjort och som presenterade under arbetsmiljöriksdagen.
  2008-10-28
 • Fastighetsmäklare varnas för brister vid ombildning

  Två mäklare som fått i uppdrag att ombilda en stockholmsfastighet till bostadsrätter varnas av Fastighetsmäklarnämnden på grund av oklar kontraktsklausul.
  2008-10-28
 • Mäklare varnas för brister i förmedlingsuppdrag

  En mäklare meddelas varning av Fastighetsmäklarnämnden för att ha medverkat till oklara återgångsvillkor och andra brister i flera köpekontrakt, underlåtit att dokumentera parternas överenskommelse vid en förmedling samt för brister i samband med identitetskontrollen och vid utformningen av en objektsbeskrivning.
  2008-10-28
 • Tomträttsavgäld för betydelsefull del av Skandiahamnen

  En fastighet i Skandiahamnen i Göteborg uppläts med tomträtt från och med september 1968. Sedan december 2007 är Kungsleden Friab tomträttsinnehavare. Fastighetsdomstolen, Göteborgs tingsrätt, bestämmer markvärdet till 700 kronor per kvadratmeter och avgäldsräntan till 3,5 procent.
  2008-10-28
 • Byggbolagen: Bankkrisen förändrar inte behovet av juridiska tjänster

  Över hälften av byggbolagen uppger att behovet av juridiska tjänster kommer att vara oförändrat nästa år. Knappt 30 procent uppger till och med att det kommer att minska. – Bankkrisen förändrar inte heller behovet, enligt de byggbolag som Dagens Juridik frågat.
  2008-10-27
 • "Standardverket för alla som sysslar med fastighetspanträtt"

  - Jag tror att svenska banker denna gång varit noga med att skaffa sig säkerheter och att hantera dem korrekt ur juridisk synpunkt. Bristerna var nog mycket större i förra krisen, i början av nittiotalet. Så kommenterar Ulf Jensen, författare till boken ”Panträtt i fast egendom”, konjunkturen.
  2008-10-23
 • Bostäder planeras nära Solvalla

  Den detaljplan som antogs år 2005 öppnade för nybyggnation av bostäder i närheten av Solvalla Travbana i Stockholm. Stockholms Travsällskap har överklagat Stadsbyggnadsnämndens, och senare Länsstyrelsens, beslut. Föreningen ansöker nu om rättsprövning av regeringens avslag.
  2008-10-23
 • Fyra kvadrat för lite inte fel i köprättslig mening

  Solna tingsrätt finner att en lägenhet som enligt köpeavtalet är 103 kvadratmeter stor, men som vid två tillfällen efter köpet uppmätts till 99 kvadratmeter, inte är behäftad med fel i köprättslig mening.
  2008-10-21