Skip to content

Fastighetsrätt

 • Vägrade släppa in hyresvärden - hyresrätt på Östermalm förverkas

  Hyresnämnden fann att en hyresrätt var förverkad då hyresgästen utan giltig ursäkt vid upprepade tillfällen nekat hyresvärden tillträde till prövningslägenheten. Hovrätten, som även konstaterar att hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser genom sena hyresbetalningar och upplupen hyresskuld, delar hyresnämndens uppfattning.
  2011-02-18
 • Höjning av va-taxa i Kiruna kommun för hög - igen

  Miljööverdomstolen delar Statens va-nämnds uppfattning att taxan i Kiruna höjts alltför kraftigt under en tvåårsperiod och att den därför strider mot principen om måttliga avgiftshöjningar över tid.
  2011-02-14
 • Hovrätt fastställer beslut om tvångsförvaltning av fastigheter

  Hyresnämnden fann att tio fastigheter inte uppfyllde de krav hyresgästerna hade rätt att ställa i fråga om sundhet, ordning och skick. Hovrätten finner inte skäl att ändra nämndens interimistiska  beslut om tvångsförvaltning.
  2011-02-14
 • Hyresgäster får tåla badrumsrenovering

  Hovrätten finner liksom hyresnämnden att en hyresvärd haft ett beaktansvärt intresse av att genomföra stambyten och byten av tätskikt och avloppsledningar.
  2011-02-14
 • Kvinna beviljas bistånd för oskäligt hög boendekostnad

  Förvaltningsrätten upphäver Socialnämndens beslut att endast delvis bevilja bistånd för en arbetslös kvinnas boendekostnad.
  2011-02-14
 • HD prövar samernas rätt till renskötsel

  På måndagen inleddes en tre veckor lång huvudförhandling i ett mål om samers rätt till renskötsel vid kusten söder om Umeå.
  2011-02-08
 • Bolag får inte förvärva jordbruksfastighet

  Jordbruksverket medgav inte förvärv av fastigheten Malmö Klagstorp 11:8 enligt jordförvärvslagen. Förvaltningsrätten avslår nu bolagets överklagande.
  2011-02-07
 • 3 700 kronor skälig hyra för 18 kvadrat

  En kvinna som hyrt en del av en bostadsrätt vid Stora Lappkärrsberget i Stockholm nekas återbetalning av hyra.
  2011-02-07
 • HFD ändrar inte detaljplanebeslut i Båstad

  Den detaljplan som antogs av kommunfullmäktige i Båstads kommun hösten 2008 står fast efter Högsta förvaltningsdomstolens prövning.
  2011-02-07
 • Uppsagd lägenhet går inte att överlåta

  Hyresnämnden konstaterade att två hyresgäster sagt upp sin hyresrätt och avslog därmed deras talan om överlåtelse.
  2011-02-07
 • Stambyte och säkerhetsdörrar ingen lyxrenovering

  Flera hyresgäster har motsatt sig högre hyror till följd av förbättringar i form av bland annat säkerhetsdörrar och elektroniska passersystem. Hovrätten finner i likhet med hyresnämnden att värden haft beaktansvärda skäl för renoveringarna.
  2011-02-04
 • Fastighetsgåva till tidigare sambo var skenhandling

  Tingsrätten fastställde att en man genom dold samäganderätt hade bättre rätt till hälften av den fastighet han förvärvat tillsammans med sin tidigare sambo, trots att mannen genom gåvobrev överlåtit sin halva av fastigheten till kvinnan drygt tretton år tidigare.  Hovrätten fastställer nu tingsrättens domslut.
  2011-01-31
 • HD nekar PT i mål om jakt- och fiskerätt

  Tingsrätten fann i två avgöranden att ett antal kärande inte skulle medges någon jakt- eller fiskerätt på vissa fastigheter i Norrland, då sådana rättigheter utsläckts genom den så kallade avvittringen. Hovrätten delade tingsrättens bedömning, och nu beslutar HD att inte meddela prövningstillstånd i målen.
  2011-01-27
 • Sameby vinner ödesfråga i Härjedalen

  Ett antal fastighetsägare har yrkat att Östersunds tingsrätt ska fastställa att vite ska utgå när en samebys renar rör sig på deras fastigheter. Domstolen ogillade på tisdagen fastighetsägarnas talan i dess helhet.
  2011-01-25
 • 32 000 kronor skälig hyra för unik vindsvåning

  En hyresvärd som tagit 45 000 kronor i månaden för en exklusiv lägenhet i Gamla Stan i Stockholm tvingas nu återbetala 117 000 kronor.
  2011-01-24