Skip to content

Fastighetsrätt

 • "Otydlig praxis" gällande fel i fastighet ger prövningstillstånd i HD

  I ett överklagande till HD anförs bland annat att praxis beträffande fel i en fastighet som uppförts enligt byggnorm är otydlig, och att ett avgörande i HD därför är av stor vikt för rättstillämpningen. HD meddelar prövningstillstånd.
  2008-11-28
 • Säljaren saboterade radonmätning genom att vädra

  Under det att radonmätning pågick, vädrade säljaren fastigheten. Svea hovrätt finner att köparna haft grundad anledning att tro att säljaren saboterat radonmätningen och de därigenom förhindrats att göra en tillförlitlig undersökning av fastigheten. Eftersom köparna kunnat kräva återgång av köpet, bifaller hovrätten deras talan om återbetalning av återstående del av handpenningen.
  2008-11-27
 • Kissande hyresgäst får inte bo kvar

  Sedan urin påträffats i hiss och trappuppgång, och kunnat "spåras" till en mans lägenhet, beslutar hyresnämnden att hyresavtalet inte skäligen bör förlängas.
  2008-11-27
 • Regeringsrätten: Mäklare får inte förmedla bostadsrätt i egen förening

  Regeringsrätten fastställer i två mål Fastighetsmäklarnämndens beslut att meddela en mäklare varning på grund av att fastighetsmäklaren förmedlat bostadsrätt i en bostadrättsföreningen i vilken han själv var medlem i.
  2008-11-24
 • Klaganden inte part i PBL-mål

  Regeringsrätten avvisar ett överklagande av ett mål rörande underhåll av en fastighet eftersom klaganden inte varit part i underinstanserna.
  2008-11-21
 • Positivt förhandsbesked - trots rådjur, harar och fasaner

  En kvinna uppger i sin klagan mot ett positivt förhandsbesked enligt PBL att den aktuella fastigheten är permanent uppehållsplats för rådjur, harar och fasaner.
  2008-11-21
 • Dödsbo tillåts överlåta hyresrätt

  Stockholmshem yrkar att ett dödsbos talan om överlåtelse av en hyresrätt ska avslås. Enligt bolaget saknar den man som skulle överta hyresrätten inkomst för åren 2005 och 2006, och hade i september 2007 en skuld hos kronofogdemyndigheten om 73 000 kronor.
  2008-11-20
 • Bostadsarrendatorer får tåla nybyggd brygga

  Klagandena menar sig ha bättre rätt till ett markområde där kommunen tillåtit en annan arrendator att uppföra en brygga. De grundar sina yrkanden på ett avtal som ursprungligen ingicks 1933 mellan dåvarande markägare och två arrendatorer. Svea hovrätt ogillar, i likhet med underinstanserna, talan.
  2008-11-19
 • Före detta fängelsekund får bo kvar

  En man som suttit i fängelse utomlands, och därför kommit efter med hyran, får behålla lägenheten.
  2008-11-19
 • Överklagande av stadfäst förlikning vid fastighetsköp

  Sedan en fastighet sålts och tillträtts, visade det sig att den hade fel och brister. Parterna förliktes i tingsrätten. Nu menar säljarna att tingsrätten inte borde ha stadfäst förlikningen och vill få målet återförvisat till tingsrätten för prövning i sak. Hovrätten avslår överklagandet och fastställer tingsrättsdomen.
  2008-11-18
 • Högre social status efter ombildning

  När hyresrätter ombildas till bostadsrätter sker en omflyttning. Resurstarka personer flyttar in och det är tydligt att omflyttningen bidrar till att områdets sociala status höjs. Det visar en studie från Uppsala universitet som utförts på uppdrag av Hyresgästföreningen.
  2008-11-17
 • Tvist om bänkskivor gjorde lägenhet 92 000 kronor dyrare

  När ett par  flyttade in i sin nya lägenhet upptäckte de att den föregående ägaren inte flyttstädat enligt överenskommelse. Malmö tingsrätt finner att säljaren ska ersätta köparna med drygt 4 000 kronor, samtidigt som köparna ska ersätta säljaren för hennes rättegångskostnader om knappt 96 000 kronor.
  2008-11-17
 • Ville dö - döms för mordbrand

  En deprimerad man tände eld på sitt hus i avsikt att ända sitt liv. Blekinge tingsrätt dömer mannen till skyddstillsyn med 240 timmars samhällstjänst, med särskild föreskrift att genomgå psykiatrisk vård.
  2008-11-17
 • Ingen ersättning för feltaxerad fastighet

  En kvinna har anfört att hennes Värmdö-fastighet har varit för högt taxerad sedan 1984. JK avslår anspråket.
  2008-11-13
 • Inget skadestånd för "mindre avvikelser"

  Sedan en man förvärvat en fastighet beviljades han bygglov för ett bostadshus och två uthus. Bostadshuset och ett uthus uppfördes omgående. Mannen beviljades i efterhand bygglov för ändring av placering av byggnaderna - ett beslut som senare upphävdes av länsstyrelsen. Tingsrätten fann att mannen inte är berättigad till skadestånd; hovrätten fastställer domen.
  2008-11-11