Skip to content

Fastighetsrätt

 • Bolag får ersättning för belastningsökning vid ledningsrätt

  Ett bolag har anfört att ledningsrätten på en fastighet hindrat uppförandet av ytterligare bebyggelse och att det därmed gått miste om vinstmöjligheter.
  2009-09-28
 • HD säger nej till balkongbygge

  En bostadsrättsförening gav två medlemmar tillstånd att bygga balkonger. En tredje medlem fick dock avslag på sin ansökan. HD finner liksom hovrätten att föreningen haft fog för sitt beslut.
  2009-09-28
 • Kammarrätten ska pröva mål om bostadstillägg

  Försäkringskassan beslutade att en 89 år gammal kvinna skulle betala tillbaka 43 759 kronor på grund av att hon skulle ha lämnat felaktiga uppgifter i en ansökan om bostadstillägg. Regeringsrätten beslutar nu att målet ska prövas i kammarrätten.
  2009-09-24
 • Regeringsrätten prövar mål om avgift för hemtjänst

  En kvinna överklagade vård- och omsorgsnämndens beslut om avgift för hemtjänst, och yrkade att man i beräkningen skulle beakta hennes faktiska boendekostnader. Regeringsrätten meddelar nu prövningstillstånd i målet.
  2009-09-23
 • Regeringsrätten: Hyresrätter är att betrakta som tillgångar

  En kvinna fick 300 000 kronor för att avstå från sin hyresrätt. Regeringsrätten har nu tagit ställning till om ersättningen är skattepliktig enligt kapitalvinstreglerna.
  2009-09-21
 • Miljööverdomstolen fastställer avgifter för gammal lada

  En man anmälde att en fastighet var obeboelig och ansökte om total befrielse från hämtning av avfall från fastigheten. Miljödomstolen meddelade dispens, men Miljööverdomstolen fastställer nu miljönämndens avslagsbeslut.
  2009-09-21
 • Ingen hyressänkning trots slarvig renovering

  Ett antal hyresgäster vill få till en femtonprocentig hyressänkning eftersom de anser att hyran väsentligt överstiger skälig hyra för respektive lägenhet. Både hyresnämnd och hovrätt finner att hyran är skälig.
  2009-09-15
 • Ineffektiva regler om hyresfastigheter slopas

  Regeringen föreslår att lagen om förvärv av hyresfastighet ska upphävas. Samtidigt föreslås att vissa regler i bostadsförvaltningslagen ska skärpas.
  2009-09-14
 • Ingen hyreshöjning för "renoverad" lägenhet

  En man vill höja hyran för en lägenhet som hyresgästen på grund av omfattande brister inte kunnat utnyttja fullt ut. Hyresnämnden fann att bruksvärdet inte gav utrymme för någon hyreshöjning, och nu avslår hovrätten mannens överklagande.
  2009-09-14
 • Kyrklig samfällighet avvecklar fastighetsinnehav

  Sundsvalls kyrkliga samfällighet vill att ett hyresavtal ska upphöra eftersom den aktuella bostadsrättslägenheten ska säljas. Mannen menar att uppsägningen inte är formellt riktig och uppger att han själv är intresserad av att köpa lägenheten.
  2009-09-14
 • Kvinna med hyresskuld och stökig pojkvän tvingas flytta

  En hyresvärd uppger att en hyresgäst underlåtit att betala fem hyror, och att grannarna varit livrädda för hennes pojkvän och hans kompisar.  
  2009-09-11
 • Ballo Zachrisson vill bygga vindkraftverk i Bromma

  Sedan två Brommafastigheter ställts under tvångsförvaltning begärde ägarbolaget att förvaltaren skulle åläggas att omförhandla tomträttsavtalen. Bolaget har också vidhållit en begäran om tillstånd för uppförande av ett mindre vindkraftverk.
  2009-09-07
 • Förlikning i mål om felaktig golvlutning

  En kvinna förvärvade en bostadsrätt om 165 kvadratmeter av två makar för 6 400 000 kronor. Senare visade det sig att tätskiktet under golvbrunnen i badrummet hade en felaktig lutning.
  2009-09-03
 • Hembygdsförenings restaureringsarbete förgäves

  Yxnerums Hembygdsförening ansöker om lagligförklaring av en utförd återuppbyggnad av en raserad fördämning.
  2009-09-02
 • Kiropraktor tvingas flytta från komplementbostad

  En kiropraktor med praktik i stockholmstrakten anser att han har behov av en etta med kokvrå som komplementbostad eftersom han och familjen annars bor i Nyköping. Hovrätten avslår överklagandet, mannen är därmed skyldig att flytta omedelbart.
  2009-09-01