Skip to content

Fastighetsrätt

 • Hyresrätt förverkad då ombud endast fått tillgång till rum med läcka

  En fastighetsägare menade att hyresrätten till en restauranglokal var förverkad eftersom hans hyresgäst utsatt honom för bland annat misshandel men också då hans ombud endast fått tillgång till ett rum med läcka och nekats tillträde till resten av lokalen.
  2010-12-10
 • HovR: Svärmors betalning av topplån ska anses som gåva, inte lån

  I samband med att två makar skulle förvärva ett radhus hjälpte en av makarnas mamma till med att stå med som medlåntagare för ett topplån. Efter att makarna, fyra år efter att lånet tagits upp, beslutat att skilja sig begärde den förre detta svärmodern att skulden skulle regleras. Tingsrätten biföll betalningsyrkandet, men hovrätten finner nu att svärmodern inte visat att någon försträckning kommit till stånd och att betalningen av topplånet därför ska anses ha varit en gåva till makarna.
  2010-12-10
 • Delphi rådgivare i försäljning av fastighetsportföljer till Första AP Fonden-bolag

  Delphi företräder Boligutleie Holding I AS och Hyresfastigheter Holding I AB i försäljningen av hela deras fastighetsportfölj samt Boligutleie Holding III AS och Hyresfastigheter Holding III AB som via dotterbolag säljer ca 20 % av sin fastighetsportfölj. 
  2010-12-08
 • Begäran om rättelse i fastighetsregister behandlades felaktigt

  Högsta domstolen undanröjer Svea hovrätts beslut att avslå ett överklagande av beslut om rättelse i fastighetsbok.
  2010-12-06
 • Kvinna anses ha varit sammanboende med syster i liten etta

  Hyresnämnden gav en kvinna som hyrt en mindre lägenhet i Stockholm tillstånd att överlåta hyresavtalet till sin syster. Hovrätten avslår nu värdens överklagande.
  2010-12-06
 • Regeringsrätten prövar mål om kameraövervakning

  Datainspektionen fann att en fastighetsägare i Göteborg ägnade sig åt kränkande kameraövervakning. Såväl länsrätt som kammarrätt avslog kvinnans överklagande. Regeringsrätten meddelar nu prövningstillstånd i målet.
  2010-12-02
 • Detaljplan utan planprogram står fast

  Regeringsrätten uttalar att det ligger inom ramen för kommunens handlingsutrymme att bedöma om planprogram kan undvaras.
  2010-11-29
 • Detaljplan som förutsätter tvångsinlösen står fast

  Ett par överklagade Vänersborgs kommuns beslut att anta detaljplan då planen förutsatte att en tillfartsväg skulle anläggas tvärs över deras herrgård.
  2010-11-29
 • Friggebod och altan inte bygglovspliktiga

  Förvaltningsrätten undanröjer ett föreläggande om att undanröja en friggebod. Domstolen konstaterar att taknockshöjden inte överstiger tre meter och att mannens granne medger byggnationen.
  2010-11-29
 • Förlikning om fastighetsköp som ansetts strida mot tro och heder

  Tingsrätten fann mot bakgrund av den låga köpeskillingen och att den 86-åriga kvinna som sålt den aktuella fastigheten befann sig i underläge gentemot köparna att det skulle strida mot tro och heder att åberopa rättshandlingen. Köparna har nu åtagit sig att erlägga en tilläggsköpeskilling mot att köpet fullföljs.
  2010-11-29
 • DLA Nordic företräder Riksbyggen

  DLA Nordic har företrätt Riksbyggen vid förvärv av fastigheterna Qvarnen Tre Kronor och Silo 3 på Kvarnholmen i Nacka av KF Fastigheter.
  2010-11-25
 • Miljööverdomstolen fastställer avvisningsbeslut

  Miljööverdomstolen finner i likhet med Va-nämnden att nämnden inte är behörig att pröva en tvist om brukningsavgifter.
  2010-11-22
 • HD avskriver mål om ledningsförrättning

  Sedan prövningstillstånd meddelats i Högsta domstolen, HD, har TeliaSonera återkallat sin ansökan om ledningsrätt och yrkat att förrättningen undanröjs.
  2010-11-22
 • Hotellköpare kunde inte styrka fel i fastighet

  Två makar köpte en fastighet på Gotland i syfte att där bedriva hotell- och restaurangrörelse i likhet med säljarna. Sedan de tillträtt fastigheten upptäckte de att tillstånd till hotellverksamhet saknades samt att flera inventarier var trasiga eller saknades.
  2010-11-22
 • Bostadsrättsförening får rätt mot tidigare medlem

  Hovrätten finner inte att en tidigare medlem i en bostadsrättsförening förmått styrka att föreningen åtagit sig att utföra renoveringsarbeten om drygt 300 000 kronor.
  2010-11-22