Skip to content

Fastighetsrätt

 • Lägenhet var mindre än utfäst

  En lägenhet anses avvika från vad hyresvärden utfäst. Värden ska nu utge ersättning för den skada som hyresgästen drabbats av till följd av avtalsbrottet. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-30
 • Mäklare varnas för fastighetsförmedling i Thailand

  En mäklare förmedlade objekt i Thailand trots att bygglov saknades för projektet. Fastighetsmäklarnämnden uttalar att en fastighetsmäklare som åtar sig att förmedla objekt utomlands ska ha tillräcklig kunskap om de regler som gäller. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-27
 • Ingen strandskyddsdispens för musselodling

  Trots positiva miljöeffekter vinner Naturskyddsföreningen överklagande av länsstyrelsen beslut att bevilja strandskyddsdispens för musselodling bifall i Miljödomstolen. Domstolen anför att nuvarande lokalisering kan förorsaka beaktansvärda olägenheter för friluftslivet och att det finns bättre platser för musselodlingen. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-23
 • Brand ökade värdet på lägenhet

  I samband med en brand skadades en lägenhet av rök och sot. Bostadsrättsföreningen tog sin fastighetsförsäkring i anspråk för att kunna reparera skadorna, och försäkringsbolaget gjorde åldersavdrag i lägenheten.  Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-22
 • Plank strider mot PBL - men får ändå byggas

  Kammarrätten finner att uppförandet av ett plank skulle strida mot detaljplanen i och med att marken i fråga enligt denna inte får bebyggas. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-21
 • Nya hyreslagar nästa år

  En utredning föreslår att merparten av bestämmelserna om hyra i jordabalkens kapitel 12 ska ersättas av två nya lagar år 2010. Syftet uppges vara att göra lagstiftningen mer överskådlig och lättillgänglig.
  2009-04-20
 • Lägenhet permanentboende trots mycket spenderad tid på landstället

  En hyresvärd yrkar att ett hyresavtal avseende en lägenhet på Östermalm ska upphöra då hyresgästerna har sin permanenta bostad på en prästgård. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-20
 • Hyresavtalet förföll på grund av totalförstörd lägenhet

  Enligt hovrätten är hyreslagstiftningen visserligen en skyddslagstiftning för hyresgästen men en tolkning där man väger in hyresvärdens planer på att återuppbygga lägenheten saknar allt stöd i såväl lagtexten som förarbetena till bestämmelsen. Det saknas därmed stöd för att väga in hyresvärdens planer på att återbygga lägenheten när bedömningen görs om lägenheten är så förstörd att den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-20
 • Mäklare varnas för oklar besiktningsklausul

  Länsrätten finner att en fastighetsmäklare som medverkat till införandet av besiktningsklausuler som innebar att säljaren hade fram till tillträdesdagen på sig att skriftligen åta sig att ersätta kostnaden för fackmannamässigt avhjälpande av felet alternativt att före tillträdesdagen fackmannamässigt avhjälpa felet brutit mot god fastighetsmäklarsed och därför ska varnas. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-15
 • Bostadsrätt var gåva till styvbror

  Regeringsrätten kapitalvinstbeskattar en man som överlåtit hälften av en bostadsrätt på Gärdet i Stockholm till sin styvbror. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-09
 • Får inte hålla inne hela hyran för lägenhet i "obeboeligt" hus

  En man som har en hyresskuld om 37 800 kronor anför i hyresnämnden att ventilationen är dålig och att flera hyresgäster i huset blivit sjuka. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-09
 • Så vill Konkurrensverket stoppa handeln med svartkontrakt

  Konkurrensverket har på uppdrag av regeringen lagt fram konkreta förslag till hur konkurrensen på hyresmarknaden kan bli bättre.
  2009-04-06
 • Förvärvstillstånd för fastighetsförvärv av skatteskäl

  Ett bolag har överlåtit ett antal fastigheter genom så kallad paketering i syfte att minska skatten på försäljningen. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-06
 • Ägare till byggbolag döms för arbetsmiljöbrott

  Uddevalla tingsrätt dömer en byggbolagsägare för arbetsmiljöbrott. Enligt domstolen har mannen inte vidtagit några åtgärder trots att han känt till att ett schakt i en lagerlokal utgjort en säkerhetsrisk. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-06
 • Inget prisavdrag för självmord

  En kyrklig samfällighet upplyste inte köparna till en före detta prästgård att prästfrun hade hängt sig i huset år 1995. Köparna menar att fastigheten på grund av självmordet avvikit från vad de med fog kunnat förutsätta. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-03