Skip to content

Fastighetsrätt

 • Mäklare utredde inte pantsättning av bostadsrätt

  Fastighetsmäklarnämnden varnar en fastighetsmäklare som underlåtit att utreda i vilken utsträckning en bostadsrätt som han förmedlade var pantsatt.
  2010-11-08
 • Fastigheter i Mölndal exproprieras trots ägarprotest

  Regeringen gav Mölndals kommun tillstånd att genom expropriation med äganderätt ta i anspråk två hela fastigheter i anslutning till Mölndals centrum. Fastighetsägaren har ansökt om rättsprövning hos Regeringsrätten och yrkat att beslutet ska upphävas.
  2010-11-03
 • Fastighetsmäklare inte skadeståndsskyldiga mot köpare

  En kvinna som köpt en fastighet i Vaxholm stämde en mäklare som hon menar låtit henne tro att en mäklarkollega var med i budgivningen trots att budet inte längre gällde. Tingsrätten fann att mäklarna inte var skadeståndsskyldiga för kvinnans villfarelse och ogillade käromålet. Hovrätten fastställer nu domslutet.
  2010-11-02
 • Balkonger som skulle försämra ljusinsläpp får inte byggas

  En bostadsrättsförening som velat låta medlemmar bygga till balkonger fick avslag i hyresnämnden. Hovrätten avslår nu föreningens överklagande.
  2010-11-01
 • Ägare till vattenskadad villa blir utan skadestånd

  Två fastighetsägare, en man och en kvinna, har yrkat att Stockholm Vatten ska förpliktigas betala drygt 1,4 miljoner kronor i skadestånd för bland annat byggtjänster, förvaring av bohag, inskränkningar av nyttjande av bostad och trädgård, ersättning för kvinnans sviktande hälsa samt för trakasserier.
  2010-10-29
 • Ägare till vattenskadad villa blir utan skadestånd

  Två fastighetsägare, en man och en kvinna, har yrkat att Stockholm Vatten ska förpliktigas betala drygt 1,4 miljoner kronor i skadestånd för bland annat byggtjänster, förvaring av bohag, inskränkningar av nyttjande av bostad och trädgård, ersättning för kvinnans sviktande hälsa samt för trakasserier.
  2010-10-29
 • Mäklare förmedlade lägenhet i egen förening

  En fastighetsmäklare varnas för att ha förmedlat en bostadsrätt i en förening i vars styrelse han var sekreterare.
  2010-10-29
 • Utökat informationsansvar i ny fastighetsmäklarlag

  Regeringen vill utöka fastighetsmäklarens skyldigheter att samla in och lämna ut information till säljare och köpare. Samtidigt föreslås att möjligheterna till sidouppdrag ska utökas.
  2010-10-28
 • Nej till avdrag för bostadsrättsrenovering

  Kammarrätten avslår ett överklagande från en man som yrkat avdrag för förbättringsutgifter om 5,1 miljoner kronor. Mannen har bland annat anfört att bostadsrätten ökat kraftigt i värde under hans innehavstid och att de handlingar han lämnat in tillsammans med värdeökningen tveklöst talar för att omfattande arbeten lagts ned på lägenheten.
  2010-10-27
 • Ingen rättsprövning för hyresgäst som krävt ytterligare bedömning av detaljplan

  En kvinna har i en ansökan om rättsprövning anfört att ett beslut om detaljplan skulle hänvisas till myndigheten för samhällsskydd och beredskap för bedömning och att regeringen gjort fel som inte konsulterat myndigheten.
  2010-10-25
 • Sekretess för uppgifter om Stockholmsarenan

  Kammarrätten avslår ett överklagande från en journalist som begärt ut uppgifter från ett kommunalägt bolag rörande den planerade Stockholmsarenan.
  2010-10-25
 • EuroPark blir avhyst från garage

  Hovrätten bifaller ett överklagande från en hyresvärd och förpliktar därmed EuroPark att flytta från en garagelokal på Gärdet i Stockholm.
  2010-10-25
 • DO förlorar mål om diskriminering mot samer

  DO har krävt att en kommun ska utge skadestånd till elva samer då kommunen inte gett samebyn tillfälle att yttra sig i ett antal bygglovsärenden. Tingsrätten konstaterar att det förelegat lagakraftvunna förhandsbesked som medfört att sakägarkretsen vid handläggningarna om bygglov kunnat inskränkas väsentligt.
  2010-10-25
 • MAQS har biträtt Steen & Ström vid köp av fastighet

  Steen & Ström, som äger och driver Kupolen köpcentrum i Borlänge, köper fastigheten Lackeraren 3 av Nordic Land för 148 miljoner kronor.
  2010-10-21
 • Slutlig ersättning för överföring av mark till kommunen

  Hovrätten finner att mark som överförts till en kommun ska värderas som råmark som upplåtits till en gemensamhetsanläggning, och att ägarna ska ersättas med ett symboliskt belopp.
  2010-10-18
www.BilDelar24.com