Skip to content

Fastighetsrätt

 • Regeringsrätten: Grannar borde fått yttra sig om vindkraftverk

  Miljö- och byggnadsnämnden i Ystads kommun underrättade inte grannarna om att ett vindkraftverk efter ny ansökan om bygglov skulle komma att uppföras 120 meter närmre deras fastigheter. Regeringsrätten beslutar nu att kammarrätten ska pröva målet på nytt. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-02-13
 • Högre krav på bostadssökande i Stockholm

  Fastighetsägare i Stockholm ställer högre krav på bostadssökande än vad som förekommer i andra städer. Det visar en rapport från Boverket.
  2009-02-09
 • Svåranvänd tomt ger inte lägre taxeringsvärde

  En fastighetsägare i Mölndal yrkar att taxeringsvärdet ska sättas ned med 174 440 kronor. Mannen anför att en stor del av tomten är svåranvänd och beväxt med ljung och sly. Lantmäteriet har bedömt att tomten inte går att stycka av.Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-02-06
 • Man som hotat "slå ihjäl alla kärringar med en yxa" får flytta

  En man som bankat i sin lägenhet till långt in på natten, skriker i trapphuset när han är på dåligt humör, blockerar tvättstugan, hotar att "slå ihjäl alla kärringar med yxa" och hällt vatten på en granne, tvingas nu flytta. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-02-05
 • Närradioman med rullstolsburen hustru måste flytta från rivningshus

  En kommun anför i hyresnämnden att ett hus i ett industriområde ska rivas eftersom det inte är godkänt som bostad. Avloppet leds efter slamavskiljning orenat ut i en mosse, och det är inte försvarbart eller rimligt att med skattemedel investera i en ny avloppsanläggning på fastigheten. Hovrätten finner i likhet med hyresnämnden att hyresavtalet ska upphöra. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-02-05
 • Byggplatschefer mer konservativa än andra

  Byggindustrins platschefer är mer konservativa och hamnar oftare än chefer i annan industri i situationer där man ”gör som man alltid gjort”. Det visar ny forskning om styrning och riskhantering inom byggindustri.
  2009-02-02
 • Hovrätten höjer arrendet för attraktiva tomter

  I avsaknad av ett ordentligt jämförelsematerial gör hovrätten en jämförelse med fastighetspriser. Såväl hovrätt och arrendenämnden konstaterar att Hallandskusten är ett mycket attraktivt område.Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-02-02
 • Golvbrunn berättigar till prisavdrag

  Ett par köpte en villa i Vallentuna. Genast efter tillträdet upptäcktes att det var bakfall på golvet i duschen på ovanvåningen och att vatten rann ned till undervåningen. Köparna får, eftersom fastigheten avvikit från vad som med fog kunnat förutsattas vid köpet, prisavdrag om 114 000 kronor.Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-01-30
 • Tomter med små hus övertaxeras

  Skatteverket och Kammarrätten i Stockholm är överens om att tomter med mindre småhus i Vaxholm har blivit för högt taxerade. Domstolen sänker nu markvärdet för en fastighet i området med 637 000 kronor.Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-01-29
 • Äldreboende är inte vårdbyggnad enligt fastighetstaxeringslagen

  Ludvika kommun har yrkat att en fastighet som används för äldrevård ska indelas som specialbyggnad. Kammarrätten i Sundsvall avslår överklagandet.Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-01-28
 • Renovering skäl för uppsägning

  Primula Byggnads Aktiebolag sade upp avtalet med en hyresgäst inför en förestående upprustning. Parterna har ostridigt avtalat bort besittningsskyddet. Svea hovrätt fastställer nu att hyresgästen är skyldig att flytta.Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-01-27
 • Juridiken hindrar utbyggnaden av vindkraft

  Det finns omfattande hinder mot ett effektivt genomförande av de energipolitiska målen. De främsta stötestenarna återfinns i planerings- och tillståndssystemen även om enskilda regler också i flera fall har visat sig hindra en etablering. Det visar en färsk avhandling där de rättsliga förutsättningarna för att öka användandet av förnyelsebar energi och då framför allt vindkraft har undersökts.
  2009-01-25
 • Hyresavtalet upphör för kvinna som skrikit nattetid

  Hyresnämnden biföll hyresvärdens ansökan om att hyresavtalet för en hyresgäst som nattetid stört sina grannar genom höga skrik skulle upphöra att gälla. Svea hovrätt avslår nu kvinnans överklagande.
  2009-01-22
 • Möjligheter att reducera fastighetsskatt

  - År 1998 vann jag ett mål i Regeringsrätten, som öppnade för nedsättning av fastighetsskatt när bostäder och lokaler avsedda för uthyrning stod tomma på grund av bristande efterfrågan eller för att det pågick ombyggnadsarbeten. Den regeln är numera upphävd, berättar Hans Tegnander, som i boken ”Fastighetsskatt och fastighetsavgift” visar på andra möjligheter att nå en lägre fastighetsskatt vid bland annat ombyggnadsarbeten.
  2009-01-22
 • Fastighetsägare ansvarar för översvämmat dike

  Anläggandet av en väg har lett till att ett dike svämmat över med följd att en grannfastighet drabbats av vattenskador. Kammarrätten finner att det ankommer på ägaren av den fastighet där diket är beläget att hålla detta i godtagbart skick, samt att länsstyrelsen efter anmälan kan ingripa med stöd av miljöbalken.
  2009-01-21