Skip to content

Fastighetsrätt

 • Hotad hyresgäst begärde att hyresvärd skulle "göra något åt saken"

  Såväl hyresnämnden som hovrätten finner att en hyresvärd inte kunde åläggas att åtgärda en hyresgästs problem med hotelser då det inte visats att det var andra hyresgäster som hotat mannen.
  2010-01-11
 • Förlängning trots upprepade förseningar med hyran

  Hovrätten finner att en kvinna som vid upprepade gånger under flera års tid betalat hyran försent har rätt till förlängning av hyresavtalet.
  2010-01-08
 • Fondväggar minskar inte bruksvärde

  En hyresvärd gör gällande att en lägenhets bruksvärde minskat sedan hyresgästen låtit uppföra två bruna fondväggar.
  2010-01-07
 • Fridlyst växt stoppar inte detaljplan

  Två privatpersoner och en förening ansöker om rättsprövning av regeringens beslut gällande detaljplan för del av Gränby Backe i Uppsala och yrkar att det ska upphävas samt att Regeringsrätten ska förordna om inhibition i målet. Som skäl anförs bland annat att miljökonsekvensbeskrivningen är ofullständig och inaktuell.
  2010-01-07
 • Konungariket Belgien saknar immunitet i renoveringstvist

  Högsta domstolen finner att tingsrätten borde ha tagit upp ett tvistemål till prövning trots att svaranden, den belgiska ambassaden, åberopat diplomatisk immunitet.
  2010-01-04
 • "Lokalhyreslagstiftningen måste liberaliseras"

  Ökad avtalsfrihet och ökade möjligheter till rörlig hyra är två av de förslag som Fastighetsägarna kommer att tillkännage regeringen i samband med den pågående beredningen av förslaget till lokalhyreslag.
  2009-12-21
 • Dispens från strandskyddsbestämmelserna på Värmdö

  En fastighetsägare som tidigare fått dispens från strandskyddet på Värmdö i Stockholms skärgård får ytterligare dispens av Miljööverdomstolen. En domare är skiljaktig.
  2009-12-21
 • "Arbetskrävande" hyresgäst får inte bo kvar

  En kvinna hade belamrat sin lägenhet med möbler och kläder samt fäst ett stort antal fotografier, bilder och tyger på väggar och dörrar i lägenheten. Hyresnämnden fann att vare sig denna, eller annan misskötsamhet kvinnan gjort sig skyldig till, inte var skäl till hyresavtalets upphörande.
  2009-12-21
 • Misshandel mot fastighetsmäklare i golfbil inte styrkt

  Två ungdomar åtalades för att ha misshandlat en berusad fastighetsmäklare i en golfbil.
  2009-12-18
 • "Byggbranschen mörkar fuktskador"

  Byggbranschen och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut räknar i en rapport om enstegstätade fasader hus med mindre reparationsbehov som oskadade. Villaägarnas Riksförbund kallar rapporten en "partsinlaga från byggbranschen".
  2009-12-14
 • Blind hyresgäst tvingas flytta

  En hyresvärd yrkade att hyresavtalet med en blind hyresgäst inte skulle förlängas på grund av att mannen stört och hotat grannarna. Både hyresnämnd och hovrätt håller med.
  2009-12-14
 • Ombyggt garage fick karaktär av bostadshus

  Byggnadsnämnden avslog en ansökan om bygglov för en redan utförd ändring av garage i form av en tillbyggnad av carport, två takkupor och ett glasparti, samt förelade den lagfarne ägaren till fastigheten att vid vite om 150 000 kronor riva tillbyggnaden.
  2009-12-14
 • Byggnad får inte ha rundat tak

  En man vill efter att ha beviljats bygglov göra vissa ändringar av källarplanet samt ge byggnaden ett rundat tak.
  2009-12-14
 • Exploatör skadeståndsskyldig för smal väg

  Tingsrätten fann att en kvinna som sålt obebyggda tomter med för smala lokalgator var skadeståndsskyldig gentemot köparna. Hovrätten fastställer nu domslutet.
  2009-12-11
 • Mögelangrepp var inte fel i fastighet

  Ett par väckte talan mot säljaren av en fastighet på grund av omfattande mögelskador. Hovrätten ogillar köparnas talan.
  2009-12-08
www.BilDelar24.com