Skip to content

Fastighetsrätt

 • Kvinna får bo kvar trots makes olaga hot

  Hovrätten fastställer hyresnämndens beslut i ett ärende angående förlängning av hyresavtal.
  2011-04-04
 • Mäklare varnas för budintervall

  En mäklare som på sin webbsida angett att lägsta budintervall beträffande en viss fastighet var 25 000 kronor varnas nu av Fastighetsmäklarnämnden, FMN.
  2011-03-30
 • Inget PT för bolag som nekats intrångsersättning

  Högsta domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om intrångsersättning till ett bolag efter inrättandet av en gemensamhetsanläggning i form av en hamnanläggning.
  2011-03-28
 • Fastighetsägare ersätts för återuppbyggnad efter mordbrand

  Hovrätten anser inte att en kvinna som fått sitt hus återuppbyggt efter en mordbrand blivit överkompenserad.
  2011-03-28
 • Resning i mål om kapitalvinst på villaförsäljning

  Kapitalvinsten efter en villaförsäljning minskade med 90 000 kronor efter en förlikning med köparna. Kammarrätten finner nu att det föreligger synnerliga skäl för att ta upp frågan om säljarnas inkomsttaxering på nytt.
  2011-03-28
 • Beslut om järnväg genom Bergslagen står fast

  Högsta förvaltningsdomstolen finner inte att regeringen gjort något fel i samband med antagandet av järnvägs- och detaljplan för Bergslagen.
  2011-03-22
 • Bostadsrättsförening ska utge miljonskadestånd

  Styrelsemedlemmar i en bostadsrättsförening ska betala 1,9 miljoner kronor i skadestånd till en före detta medlem för att på felaktiga grunder ha nekat ett par att köpa medlemmens lägenhet.
  2011-03-21
 • LKAB:s ansökan om gruvdrift i Svappavaara underkänns

  Miljööverdomstolen finner att LKAB:s ansökan om brytning och förädling av järnmalm vid Gruvberget i Svappavaara inte kan läggas till grund för en ändamålsenlig prövning.
  2011-03-14
 • Mäklare varnas för reservationsavtal

  Fastighetsmäklarnämnden varnar en mäklare som upprättat ett reservationsavtal i samband med en bostadsrättsförsäljning. Nämnden bedömer att det finns stor risk för att köparen tror att avtalet påverkar hennes möjlighet att förvärva bostadsrätten.
  2011-03-07
 • Vitesförbud mot bortledande av vatten var otydligt

  Miljööverdomstolen undanröjer miljödomstolens dom och länsstyrelsens beslut i ett mål om bortledning av vatten.
  2011-03-04
 • Allt fler vinds- och källarinbrott i Stockholm

  Organisationen Samverkan mot brott har presenterat en ny undersökning om brottsutvecklingen i Stockholmsområdet. Nya siffror visar att källar- och vindsförrådsinbrotten i Stockholm har ökat kraftigt medan lägenhetsinbrotten minskat.
  2011-03-04
 • Markvärdet för strandnära fastighet höjdes med 187 procent

  Två fastighetsägare anför efter att markvärdet höjts med 187 procent bland annat att fastigheten felaktigt klassats som strandnära. Varken förvaltningsrätten eller kammarrätten finner skäl att justera taxeringsvärdet.
  2011-03-02
 • Hovrätt godkänner stämmobeslut om altaner

  En kvalificerad majoritet beslutade på en extrastämma i en bostadsrättsförening om uppförande av altaner för de medlemmar som ägde lägenheterna på bottenplan. Hovrätten finner att förändringen får anses vara av liten betydelse för de tre medlemmar som motsatt sig förslaget.
  2011-02-28
 • 42 meter högt radiotorn "mindre planavvikelse"

  Förvaltningsrätten upphäver länsstyrelsens och samhällsbyggnadsnämnden i Båstads kommuns beslut och beviljar nätoperatören 3G Infrastructure Services AB bygglov för ett radiotorn och två teknikbodar.
  2011-02-28
 • Felaktig information och lång handläggningstid medför nedsättning av PBL-avgift

  Ett bolag byggde utan bygglov om en bank till hyreslägenheter, varför en kommunal nämnd ansökte om att bolaget skulle åläggas tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen. Förvaltningsrätten konstaterar att avgiften skulle ha bestämts till drygt 190 000 kronor, men finner att den ska sättas ned betydligt mot bakgrund av felaktig information som bolaget erhållit från byggförvaltningen samt då handläggningstiden i ärendet varit orimligt lång.
  2011-02-25