Skip to content

Fastighetsrätt

 • Rökande granne inget hinder i nyttjanderätten

  En hyresgäst i Årsta menar att cigarettrök från lägenheten under kom in hans lägenhet och att hyresvärden skulle föreläggas att åtgärda bristerna. Hovrätten avslår nu mannens överklagande.
  2011-02-25
 • FMN avskriver ärende om felaktigheter i objektsbeskrivning

  Fastighetsmäklarnämnden finner det  inte visat att en mäklare som anmälts för vilseledande uppgifter i objektbeskrivningar åsidosatt sina skyldigheter eller agerat i strid med god fastighetsmäklarsed.
  2011-02-24
 • Fastighetsägare folkbokförs på hustruns adress

  Skatteverket beslutade att folkbokföra en man på en viss adress i Huddinge i Stockholm från och med maj 2010. Detta sedan myndigheten av Försäkringskassan blivit underrättad att det är där mannen bor tillsammans med sin hustru på hennes folkbokföringsadress.
  2011-02-23
 • Brygga i oexploaterad vik får stå kvar

  Två personer ansökte i efterhand om strandskyddsdispens för befintlig brygga på en fastighet i Dals-Eds kommun men fick nej av länsstyrelsen.  Miljööverdomstolen meddelar nu strandskyddsdispens för befintlig brygga och undanröjer föreläggandet om rättelse.
  2011-02-21
 • Skåneföretagare får inte behålla komplementbostad i Stockholm

  En hyresvärd menar att en kvinna som hyrt en lägenhet om 20 kvadratmeter åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst dels genom att  underlåta att betala hyran i tid, och dels genom att upplåta lägenheten i andra hand till sin dotter utan tillstånd. Dessutom saknar kvinnan behov av lägenheten som komplementbostad då hon är folkbokförd i ett radhus i Skåne.
  2011-02-21
 • Dödsbo förlorar tvist om dolt samägande av bostadsrätt

  Ett dödsbo efter en man har gjort gällande att denne haft dold samäganderätt till den bostad han delat med sin sambo. Dödsboet fick rätt i tingsrätten, men enligt hovrätten är det inte visat att paret vid tidpunkten för förvärvet avsåg att de skulle äga bostadsrätten gemensamt.
  2011-02-21
 • Mäklare varnas för lockpriser

  Enligt en anmälan till Fastighetsmäklarnämnden, FMN, har en mäklare använt sig av lockpriser vid två förmedlingar. FMN meddelar nu mäklaren en varning.
  2011-02-21
 • Vägrade släppa in hyresvärden - hyresrätt på Östermalm förverkas

  Hyresnämnden fann att en hyresrätt var förverkad då hyresgästen utan giltig ursäkt vid upprepade tillfällen nekat hyresvärden tillträde till prövningslägenheten. Hovrätten, som även konstaterar att hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser genom sena hyresbetalningar och upplupen hyresskuld, delar hyresnämndens uppfattning.
  2011-02-18
 • Höjning av va-taxa i Kiruna kommun för hög - igen

  Miljööverdomstolen delar Statens va-nämnds uppfattning att taxan i Kiruna höjts alltför kraftigt under en tvåårsperiod och att den därför strider mot principen om måttliga avgiftshöjningar över tid.
  2011-02-14
 • Hovrätt fastställer beslut om tvångsförvaltning av fastigheter

  Hyresnämnden fann att tio fastigheter inte uppfyllde de krav hyresgästerna hade rätt att ställa i fråga om sundhet, ordning och skick. Hovrätten finner inte skäl att ändra nämndens interimistiska  beslut om tvångsförvaltning.
  2011-02-14
 • Hyresgäster får tåla badrumsrenovering

  Hovrätten finner liksom hyresnämnden att en hyresvärd haft ett beaktansvärt intresse av att genomföra stambyten och byten av tätskikt och avloppsledningar.
  2011-02-14
 • Kvinna beviljas bistånd för oskäligt hög boendekostnad

  Förvaltningsrätten upphäver Socialnämndens beslut att endast delvis bevilja bistånd för en arbetslös kvinnas boendekostnad.
  2011-02-14
 • HD prövar samernas rätt till renskötsel

  På måndagen inleddes en tre veckor lång huvudförhandling i ett mål om samers rätt till renskötsel vid kusten söder om Umeå.
  2011-02-08
 • Bolag får inte förvärva jordbruksfastighet

  Jordbruksverket medgav inte förvärv av fastigheten Malmö Klagstorp 11:8 enligt jordförvärvslagen. Förvaltningsrätten avslår nu bolagets överklagande.
  2011-02-07
 • 3 700 kronor skälig hyra för 18 kvadrat

  En kvinna som hyrt en del av en bostadsrätt vid Stora Lappkärrsberget i Stockholm nekas återbetalning av hyra.
  2011-02-07