Skip to content

Fastighetsrätt

 • Hyresvärd förlorar tvist om låsbyte

  Ett bolag väckte talan mot en 61-årig man och en 59-årig kvinna för att de i strid mot parternas hyresavtal underlåtit att återlämna samtliga lägenhetsnycklar då de flyttade från lägenheten.
  2010-11-08
 • Mäklare utredde inte pantsättning av bostadsrätt

  Fastighetsmäklarnämnden varnar en fastighetsmäklare som underlåtit att utreda i vilken utsträckning en bostadsrätt som han förmedlade var pantsatt.
  2010-11-08
 • Fastigheter i Mölndal exproprieras trots ägarprotest

  Regeringen gav Mölndals kommun tillstånd att genom expropriation med äganderätt ta i anspråk två hela fastigheter i anslutning till Mölndals centrum. Fastighetsägaren har ansökt om rättsprövning hos Regeringsrätten och yrkat att beslutet ska upphävas.
  2010-11-03
 • Fastighetsmäklare inte skadeståndsskyldiga mot köpare

  En kvinna som köpt en fastighet i Vaxholm stämde en mäklare som hon menar låtit henne tro att en mäklarkollega var med i budgivningen trots att budet inte längre gällde. Tingsrätten fann att mäklarna inte var skadeståndsskyldiga för kvinnans villfarelse och ogillade käromålet. Hovrätten fastställer nu domslutet.
  2010-11-02
 • Balkonger som skulle försämra ljusinsläpp får inte byggas

  En bostadsrättsförening som velat låta medlemmar bygga till balkonger fick avslag i hyresnämnden. Hovrätten avslår nu föreningens överklagande.
  2010-11-01
 • Ägare till vattenskadad villa blir utan skadestånd

  Två fastighetsägare, en man och en kvinna, har yrkat att Stockholm Vatten ska förpliktigas betala drygt 1,4 miljoner kronor i skadestånd för bland annat byggtjänster, förvaring av bohag, inskränkningar av nyttjande av bostad och trädgård, ersättning för kvinnans sviktande hälsa samt för trakasserier.
  2010-10-29
 • Ägare till vattenskadad villa blir utan skadestånd

  Två fastighetsägare, en man och en kvinna, har yrkat att Stockholm Vatten ska förpliktigas betala drygt 1,4 miljoner kronor i skadestånd för bland annat byggtjänster, förvaring av bohag, inskränkningar av nyttjande av bostad och trädgård, ersättning för kvinnans sviktande hälsa samt för trakasserier.
  2010-10-29
 • Mäklare förmedlade lägenhet i egen förening

  En fastighetsmäklare varnas för att ha förmedlat en bostadsrätt i en förening i vars styrelse han var sekreterare.
  2010-10-29
 • Utökat informationsansvar i ny fastighetsmäklarlag

  Regeringen vill utöka fastighetsmäklarens skyldigheter att samla in och lämna ut information till säljare och köpare. Samtidigt föreslås att möjligheterna till sidouppdrag ska utökas.
  2010-10-28
 • Nej till avdrag för bostadsrättsrenovering

  Kammarrätten avslår ett överklagande från en man som yrkat avdrag för förbättringsutgifter om 5,1 miljoner kronor. Mannen har bland annat anfört att bostadsrätten ökat kraftigt i värde under hans innehavstid och att de handlingar han lämnat in tillsammans med värdeökningen tveklöst talar för att omfattande arbeten lagts ned på lägenheten.
  2010-10-27
 • Ingen rättsprövning för hyresgäst som krävt ytterligare bedömning av detaljplan

  En kvinna har i en ansökan om rättsprövning anfört att ett beslut om detaljplan skulle hänvisas till myndigheten för samhällsskydd och beredskap för bedömning och att regeringen gjort fel som inte konsulterat myndigheten.
  2010-10-25
 • Sekretess för uppgifter om Stockholmsarenan

  Kammarrätten avslår ett överklagande från en journalist som begärt ut uppgifter från ett kommunalägt bolag rörande den planerade Stockholmsarenan.
  2010-10-25
 • EuroPark blir avhyst från garage

  Hovrätten bifaller ett överklagande från en hyresvärd och förpliktar därmed EuroPark att flytta från en garagelokal på Gärdet i Stockholm.
  2010-10-25
 • DO förlorar mål om diskriminering mot samer

  DO har krävt att en kommun ska utge skadestånd till elva samer då kommunen inte gett samebyn tillfälle att yttra sig i ett antal bygglovsärenden. Tingsrätten konstaterar att det förelegat lagakraftvunna förhandsbesked som medfört att sakägarkretsen vid handläggningarna om bygglov kunnat inskränkas väsentligt.
  2010-10-25
 • MAQS har biträtt Steen & Ström vid köp av fastighet

  Steen & Ström, som äger och driver Kupolen köpcentrum i Borlänge, köper fastigheten Lackeraren 3 av Nordic Land för 148 miljoner kronor.
  2010-10-21
www.BilDelar24.com