Skip to content

Fastighetsrätt

 • Kallt badrum i BR utgjorde dolt fel som berättigar till ersättning

  Tingsrätten finner i ett avgörande att två makar visserligen förvärvat en bostadsrätt i befintligt skick och att garantiåtagande från säljaren saknats, men att köparna ändå är berättigade till ersättning om drygt 230 000 kronor mot bakgrund av ett dold fel samt ersättning för hinder och men i nyttjandet.
  2010-09-06
 • Villaägare sågade ner kommunens träd

  En villaägare sågade ner kommunens träd för att få mer ljus och mindre mossa i sin trädgård. Han eldade även upp flera av träden. Tingsrätten dömer nu mannen för skadegörelse och stöld.
  2010-09-06
 • Swimmingpool inte avskiljd från bostad - momsavdrag nekas

  Kammarrätten avslår överklagande från ett bolag som nekats avdrag för moms då man uppfört en pool för att göra den konferensverksamhet som man bedriver mer attraktiv.
  2010-09-06
 • Hyresgäst får bo kvar trots olovlig andrahandsuthyrning

  Hovrätten avslår överklagande från en hyresvärd som i hyresnämnden inte vunnit bifall för sin begäran om att ett hyresavtal inte skäligen skulle förlängas.
  2010-09-06
 • PT i mål om inlösen enligt jordförvärvslagen

  En man yrkade att hovrätten, med ändring av fastighetsdomstolens dom, skulle förpliktiga staten genom länsstyrelsen att lösa in en fastighet för en köpeskilling om 190 000 kronor jämte ränta samt ersätta hans rättegångskostnader i fastighetsdomstol och hovrätt. Hovrätten fastställde dock fastighetsdomstolens dom, där käromålet ogillades. Nu meddelar Högsta domstolen prövningstillstånd i målet.
  2010-09-06
 • Svensk juridikprofessor förlorar tomträttstvist mot tysk storkommun

  Med ändring av ett tidigare hovrättsbeslut förklarar nu hovrätten att ett tomträttsavtal mellan en svensk professor i juridik och en tysk storkommun är verkställbart i Sverige.
  2010-09-01
 • Kraftbolag ska ansluta el till vägbelysning

  Ekfors Kraft AB åläggs av Konkurrensverket att koppla in el till gatu- och vägbelysningsnät i Haparanda kommun inom fyra veckor.
  2010-08-30
 • BRF-medlemmar fick duscha i källaren och diska i trappuppgången

  Medlemmarna i en bostadsrättsförening  i Johanneshov i Stockholm fick på grund av ett utdraget stambyte duscha i kalla, fuktskadade lokaler under ett års tid. När målet till slut togs upp i miljödomstolen var renoveringen klar.
  2010-08-30
 • Tredskodom i mål om förfallna hyror

  En hyresgäst som legat efter med hyran underlät att inställa sig för muntlig förberedelse. Tingsrätten finner att förutsättningarna för tredskodom är uppfyllda, och konstaterar vidare att hyresgästen inte har rätt att överklaga.
  2010-08-30
 • Sturegallerian förlorar regressmål mot Länsförsäkringar

  Tingsrätten bifaller Länsförsäkringars talan rörande ersättning som utbetalats till klädbutiken Massimo Dutti efter en vattenskada.
  2010-08-18
 • Överlåtelse mellan sambor inte visad - man undgår hel kapitalvinst på fastighet

  Förvaltningsrätten ger delvis bifall till ett överklagande från en man som enligt Skatteverket borde beskattas för hela vinsten för en fastighet som tidigare ägts av mannen och hans sambo.
  2010-08-18
 • Ingen skattereduktion för ROT-arbeten på uthyrt småhus

  Skatterättsnämnden finner i ett förhandsavgörande att ROT-arbeten som utförs på ett småhus hyrts ut till en utomstående person inte ger ägaren rätt till skattereduktion.
  2010-08-16
 • Bostadsdiskriminering vanligast på hyresmarknaden

  Bostadsdiskriminering är vanligare på hyresmarknaden än på bostadsrättsmarknaden. Personer med utländsk bakgrund är de som drabbas i störst utsträckning.
  2010-08-03
 • Fuktskador och hög radonhalt inte fel i fastighet

  Tingsrätten fann att fuktskador och höga halter radon inte utgjorde fel i fastighet, men förpliktade mot bakgrund av en muntlig överenskommelse säljarna att utge 50 000 kronor för att avhjälpa problemen. Hovrätten sänker nu beloppet till 20 000 kronor.
  2010-07-05
 • SJ undgår ansvar för förädling av mark

  SJ ska inte åläggas att sanera ett område där det tidigare bedrivits buss- och tågtrafik. Enligt Miljööverdomstolen vore det inte skäligt att låta SJ svara för förädling av området.
  2010-07-01
www.BilDelar24.com