Skip to content

Fastighetsrätt

 • Statligt stöd till planering av vindkraft

  Under 2007 och 2008 satsar staten 60 miljoner kronor på att kommuner, länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och kommunala samverkansorgan ska planera in vindkraft i sina översiktsplaner. Planeringen ska till 50 procent finansieras av statliga medel efter ansökan hos Boverket.
  2007-06-14
 • HD ändrar utmätningspraxis

  HD frångår tidigare prejudikat och beslutar att när en utmätt samäganderättsandel förvärvats mot vederlag ska ett avtal om förbud mot offentlig försäljning inte hindra att hela egendomen säljs på yrkande av en utmätningssökande.
  2007-06-08
 • Utredning öppnar för ny hyreslagstiftning

  Regeringen har beslutat att utvidga uppdraget för utredningen om allmännyttans villkor. Med deadline i mars 2008 kommer man att lägga fram förslag om hur svensk lagstiftning behöver ändras för att vara förenlig med EG-rätten och om följdändringar av hyresregleringen.
  2007-06-07
 • Hyresgästerna måste fortsätta promenera till soptunnan

  Efter ett påpekande från Arbetsmiljöverket flyttade hyresvärden soptunnorna till en plats där de lättare kunde tömmas. Hyresgästerna protesterar fastighetsägarens beslut att flytta soptunnorna längre bort från porten. Domstolen anser dock att en soptunnepromenad på max 160 m skall en hyresgäst klara av.
  2007-05-23
 • Ersättningsmål enligt ledningslagen är vanligast

  Avregleringen inom vissa områden och den tekniska utvecklingen påverkar expropriationslagens ersättningsbestämmelser.
  2007-05-14
 • Lokalhyresskuld är preskriberad

  En hyresgäst som behållit en del av sin gamla hyreslokal slipper tidigare fordringar. Hyresgästen har avträtt den gamla lokalen trots att ingen fysisk flytt skett, enligt HD.
  2007-05-14
 • HD: Lokalhyresskuld är preskriberad

  En hyresgäst som behållit en del av sin gamla hyreslokal slipper tidigare fordringar. Hyresgästen har avträtt den gamla lokalen trots att ingen fysisk flytt skett, enligt HD.
  2007-05-12
 • Svarta marknaden för hyreskontrakt ett svårt dilemma

  Rättsfall där en hyresvärd blir fälld för förmedling av svarta hyreskontrakt är relativt sällsynta. Vi har plockat fram ett fall som avgjordes i hovrätten under april månad och vi har intervjuat Peder Palmstierna från Hyresgästföreningen för att fråga varför det är så svårt att ta itu med problemet med svarta kontrakt och varför så få hyresvärdar blir fällda.
  2007-05-10
 • Utan takterrass sjunker lägenhetens värde med en miljon

  En köpare av en bostadsrätt i Gamla Stan i Stockholm var tvungen att riva en takterrass eftersom bygglov saknades. Säljaren hade inte informerat om svartbygget och förlorar nu en miljon av köpeskillingen.
  2007-05-10
 • Friggeboden växer och byråkratin krymper

  De planerade förändringarna i plan- och bygglagen gör det möjligt att uppföra "friggebodar" på hela femton kvadratmeter. Dessutom slipper näringsidkare som har säsongsbetonade byggnationer ansöka om nytt bygglov varje år och fastighetsägare får större möjlighet att uppföra solfångare. ”Både näringsidkare, privatpersoner och kommuner gynnas”, förklarar Tomas Uddin, pressekreterare hos miljöminister Andreas Carlgren.
  2007-05-02
 • Utbildningen uppfyllde inte fastighetsmäklarkraven

  Kammarrätten fann att klaganden inte kunde visa att han uppfyllde det krav på utbildning som framgår av fastighetsmäklarnämndens föreskrifter.
  2007-05-02
 • Störande sambo förlorar kontraktet

  Den av de båda samborna som varit delaktig i grannbråk förlorar sin del av hyreskontraktet. Den sambo som inte bråkat får behålla kontraktet helt själv trots att den störande sambon med största sannolikhet kommer att på kvar.
  2007-04-23