Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Taxeringsvärde för Haninge-hus ändras inte

  En man yrkade i Stockholms kammarrätt att taxeringsvärdet på hans fastighet i Haninge ska fastställas till 1 620 000 kronor, eller det värde lägre än 1 720 000 som kammarrätten finner vara adekvat. Han yrkade också att särskilda ledamöter med kunskap i matematisk statistik ska delta vid målets avgörande. Kammarrätten avslår överklagandet.
  2008-07-28
 • Tingsrätt: Inget insiderbrott bakom ovanlig aktieaffär

  En man köpte aktier i ett företag strax innan detta skulle avlämna en mycket positiv rapport och sålde aktierna strax efteråt. Eftersom affären var mycket större än de mannen vanligen ägnade sig åt, anmäldes den av Stockholmsbörsen till Finansinspektionen. Tingsrätten finner efter utredning att det inte är visat att mannen ägnat sig åt insideraffärer, och ogillar åtalet.
  2008-07-28
 • Okänd insatshöjning vid hissinstallation godkänns inte

  En bostadsrättsförening vill höja insatsen i två hus eftersom den vill installera två hissar i det så kallade låghuset, som är ett trevåningshus med totalt 12 lägenheter. Eftersom höjningen är till beloppet okänt, bifaller varken hyresnämnden eller hovrätten föreningens ansökan.
  2008-07-28
 • Försvunnen husbil inget försäkringsfall

  En husbil värd en halv miljon försvann från ägarens carport när denna befann sig utomlands. De personer och vakthundar som sov i huset i anslutning till carporten vaknade inte vid tillfället, utan det var först sedan mannen lämnat barnen på dagis som han upptäckte att bilen var borta. Varken tingsrätt eller hovrätt finner att försäkringsfall föreligger.
  2008-07-28
 • Underlåtenhet att informera sig medför inte betalningsbefrielse

  En kvinna som suttit i styrelsen i ett bolag som drivit en livsmedelsbutik yrkar att Kammarrätten i Stockholm ska befria henne från betalningsskyldighet för företagets skatteskulder. Domstolen avslår överklagandet eftersom kvinnan förfarit grovt oaktsamt i och med att hon inte satt sig in i bolagets ekonomiska situation.
  2008-07-28
 • "Babbeljollrande" elvaåring får inte utökad assistansersättning

  En elvaårig flicka som har stora kommunikativa svårigheter, bara kan några enstaka ord och istället "babbeljollrar", får inte utökad assistansersättning för kommunikation och kommunikationsträning utöver de 37 timmar per vecka hon redan beviljats assistansersättning.
  2008-07-28
 • Utvisad våldtäktsdömd kvar i förvar

  Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva ett förvarsbeslut av en statslös man som Svea hovrätt år 2005 dömde till fyra års fängelse och utvisning för grovt våldtäkt.
  2008-07-25
 • A-C inte lämpligt förnamn

  En kvinna vill byta förnamn till A-C eftersom hon under tio år kallats för detta, och endast haft positiva upplevelser av att kallats så. Kammarrätten i Göteborg anser att A-C är olämpligt som förnamn och bifaller Skatteverkets överklagande.
  2008-07-25
 • Uppdragsinkomster gav inte rätt till pensionssparandeavdrag

  Länsrätten finner att en person inte har rätt till tillägg till pensionssparavdrag då han inte haft någon anställning.
  2008-07-25
 • Nackskadad kvinna får inte studielån avskrivet

  Fråga i målet är om det föreligger synnerliga skäl att skriva av en kvinnas annuitetslån för lån tagna avseende en sjuksköterskeutbildning. Kammarrätten finner det inte utrett att den skada som medförde att kvinnan avslutade studierna uppstod under studietiden, och avslår därför överklagandet.
  2008-07-25
 • Kammarrätten tillrättavisar länsrätten om sjukpenning

  Kammarrätten finner att en person inte ska kvarstå i sin tidigare sjukpenninggrundande inkomst.
  2008-07-25
 • Fortum beviljas inte sponsoravdrag för bidrag till Världsnaturfonden

  Fortum har sponsrat ett antal kulturevenemang och -institutioner; bland annat Stockholm Junior Water Price, Folkoperan och Världsnaturfonden. Frågan är om bolaget ska beviljas avdragsrätt för sponsringen eller ej. Bolaget vinner delvis bifall i Kammarrätten i Stockholm, och medges avdrag om sammanlagt 3 375 000 kronor samt får sammanlagt 35 000 kronor i ersättning enligt ersättningsdagen.
  2008-07-25
 • Höggs ihjäl med kökskniv

  Två män hade misshandlat en annan man genom att tilldela honom ett flertal slag med en rörtång och en blocknyckel mot huvudet och kroppen. En av männen hade i samband med misshandeln uppsåtligen berövat offret om livet genom att sticka honom med en kökskniv tre gånger. Hovrätten fastställer tingsrättens dom och männen döms för grov misshandel respektive mord till skyddstillsyn med samhällstjänst respektive fängelse i tio år.
  2008-07-24
 • Mordmisstänkt ersätts inte för lagfartskostnad och utebliven pension

  En man som varit berövad friheten på grund av misstanke om mord under drygt fyra månader, begär ersättning från staten om sammanlagt cirka 570 000 kronor. JK bifaller hans begäran delvis; men någon ersättning för kostnad för lagfart och uteblivna pensionsinbetalningar får mannen inte.
  2008-07-24
 • Försäkringskassan slarvade i livräntemål

  Tvisten gällde rätt till livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Kammarrätten undanröjer underinstansernas avgöranden, och visar ärendet åter till Försäkringskassan för förnyad handläggning.
  2008-07-24