Skip to content

Aktuella rättsfall

 • HD prövar kommuns skyldighet att anställa behörig lärare

  En dom från Hovrätten för Nedre Norrland gav för första gången behörig lärare rätt till skadestånd då en kommun tillsatte en lärartjänst med icke behörig lärare. Kommunen överklagade till HD som nu meddelat prövningstillstånd.
  2008-04-24
 • Livränteberättigad delvis återbetalningsskyldig efter inkomstförändring

  En man som i länsrätten befunnits återbetalningsskyldig för arbetsskadeersättning anför i kammarrätten att länsrätten gjort en felaktig bevisprövning och att det åligger Försäkringskassan att visa att han uppenbart varit i ond tro eller sannolika skäl för att så varit fallet.
  2008-04-24
 • Dykinstruktör friad efter dödsolycka

  Åklagaren har gjort gällande att den tilltalade genomfört dykningar med orutinerade elever under mycket krävande omständigheter och därmed ska fällas till ansvar för vållande till annans död.
  2008-04-23
 • Domare döms för sexbrott mot släkting

  Den 62-årige juristen, tidigare verksam vid en av Sveriges högsta domstolar, har dömts till villkorlig dom och böter av Svea hovrätt för att ha ofredat en ung släkting sexuellt.
  2008-04-23
 • Sänkt straff för kvinnomisshandlare

  En man som i tingsrätten dömts till två års fängelse för grov kvinnofridskränkning och grov misshandel får straffet sänkt med sex månader.
  2008-04-23
 • Förtalade åklagare framför tingsrätt

  En tidigare dömd person har utpekat två åklagare som brottsliga och utsatt dem för andras missaktning. Den tilltalade döms för förtal. Den tilltalades invändning om att det rörde sig om att offentligt ge uttryck av sitt missnöje ogillas av tingsrätten som menar att det mer är att se som ett personligt kränkande och saknar varje spår av saklig kritik.
  2008-04-23
 • 25 000 kr i skadestånd för vållande till kroppsskada

  I enlighet med praxis som har utvecklat sig i Högsta domstolen angående kränkningsersättning vid oaktsamhetsbrott, dömer hovrätten ut 25 000 kr i skadestånd.
  2008-04-23
 • Styckmordsmålet: ”Vi har öppet mål inför huvudförhandlingen”

  "Obducenten" och "allmänläkaren" har rätt att få sina skadeståndsanspråk prövade i domstol. Attunda tingsrätt meddelade under tisdagen att tunga skäl talar för ett avsteg från gällande praxis rörande preskription.
  2008-04-22
 • Tandläkarlegitimation återkallas efter grov oskicklighet

  Efter att HSAN har tagit del av 42 patientjournaler för närmare granskning beslutats om återkallelse av legitimation.
  2008-04-22
 • Dödsdömd man beviljas permanent uppehållstillstånd

  En man som utvisats av Migrationsverket beviljas nu permanent uppehållstillstånd. Migrationsdomstolen finner att mannen, som enligt egen uppgift dömts till döden, känner välgrundad fruktan för att återvända.
  2008-04-22
 • Manipulerande med vägmätarställningar var grovt ekobrott

  Tre personer som tillsammans har bedrivit verksamhet med fordonshandel har gjort sig skyldiga till bokförningsbrott, försvårande av skattekontroll, grovt skattebrott och skattebrott. De döms till tio respektive åtta månaders fängelse och två av gärningsmännen meddelas näringsförbud.
  2008-04-22
 • Geografiska informationssystem omfattas av PUL

  Bilder som lagras i geografiska informationssystem, GIS, är personuppgifter. Datainspektionen uppmanar därför företag som vill införa sådana system att vidta åtgärder för att behandlingen inte ska bryta mot personuppgiftslagen.
  2008-04-22
 • Fel av Umeå kommun anställa obehörig lärare

  Umeå kommun beslutade att anställa en obehörig matematiklärare för undervisning vid en ferieskola. Beslutet har överklagats av en man som anför att det i vart fall funnits sex behöriga sökanden till tjänsten.
  2008-04-22
 • Rattfull skoterförare vållade annans död

  En person avled efter att två skotrar kolliderat. Den förare som överlevde var alkoholpåverkad.
  2008-04-21
 • Uppgifter om paket lagras för länge

  Posten lagrar uppgifter om paketutlämningar i två år i syfte att kunna hantera reklamationer. Datainspektionen finner efter tillsyn att uppgifterna lagras onödigt länge.
  2008-04-21