Skip to content

Aktuell litteratur

 • ”Komplett retorikbok för jurister”

  Boken ”Retorik & juridik” är tänkt att användas som metod- eller handbok för praktiker och som lärobok på universitetskurser med casemetodik, säger författaren Mikael Persson.
  2008-02-26
 • Den svenska miljörätten – andra upplagan

  Den nya upplagan av Den svenska miljörätten erbjuder läsaren en uppdatering av de senaste förändringar som skett inom miljörättens lagstiftning samt rättspraxis.
  2008-02-22
 • Svensk arbetsrätt - på engelska

  Boken "Swedish Labour Law - Svensk arbetsrätt" har för avsikt att skapa en förståelse hos engelsktalande inom både näringsliv och myndigheter beträffande det svenska arbetsrättsliga systemet. Detta säger bokens två författare, Lars Sydolf, verksam som arbetsrättsjurist vid Svenskt Näringsliv samt Lars Gellner, chefsjurist vid arbetsgivarförbundet Industri- och KemiGruppen.
  2008-02-15
 • Ny upplaga på grund av stora förändringar inom börsrätten

  Sedan bokens föregående upplaga har ett stort antal förändringar inom börsrätten ägt rum. - Vi som arbetar med författande inom börsrättens område har stått i en lavin och kippat efter luft för att följa upp alla de förändringar som skett inom börsrättens område, säger Catarina af Sandeberg som tillsammans med Robert Sevenius nu skrivit den andra upplagan av boken Börsrätt.
  2008-02-07
 • En lärobok i grundläggande arbetsrätt

  Den tredje upplagan av boken ”Arbetsrätt” har på grund av förändringar på rättsområdet genomgående uppdaterats. Ändringarna gäller bland annat nyheter inom diskrimineringslagstiftning, arbetsmiljö och rehabilitering. Mindre justeringar har gjorts även på andra områden, bland annat med hänvisning till EG-direktiv.
  2008-01-31
 • E-legitimation kan bli urkundsklassad

  Urkundsdefinitionen måste utvidgas till att omfatta elektroniska handlingar. Bland annat föreslås att e-legitimationer ska betraktas som urkunder.
  2008-01-31
 • En uppdatering av boken ”Nya sociallagarna”

  Inom socialtjänsten sker årligen omfattande förändringar och det kan för verksamma inom området framstå som en omöjlig uppgift att skapa sig en överblick över alla de författningar som reglerar verksamheten. - För att möta behovet av information upprättas därför årligen en uppdatering av boken ”Nya Sociallagarna”, säger Anders Thunved, författare till boken.
  2008-01-28
 • Ny upplaga av ”Skattelagstiftning 2008”

  I sin nya upplaga av boken ”Skattelagstiftning” redogör Gunnar Rabe för förändringar inom skattelagstiftningen. - Det har inte på en och samma gång sedan 1990 års skattereform skett så många förändringar inom skattelagstiftningens område som nu, säger han.
  2008-01-22
 • Stöd för hantering av digitala bevis

  ”Brott och digitala bevis” är tänkt som en handledning för alla som är verksamma inom rättsområdet. Den är ett stöd för den som söker efter fakta eller vägledning i fråga om säkring, analys, presentation, värdering och övrig hantering av digitala bevis.
  2008-01-17
 • Förhandlingsteknik för vinnare

  I boken utvecklas författarens tankegångar om förhandling och förhandlingsteknik. Boken ger en heltäckande bild av vad en förhandlare kan möta på vägen från den första kontakten tills man står vid den skiljeväg där man ska besluta om avtalet ska förnyas eller upphöra.
  2007-12-21
 • Statsbyggnad – Den offentliga maktens organisation

  Boken ger läsaren en snabb orientering om hur den offentliga sektorn är organiserad.- Förhoppningen är att denna vandring i det offentliga landskapet ska väcka frågor om varför världen ser ut som den gör och hur ett samhälle ska kunna förena demokrati och byråkrati, säger Olof Petersson.
  2007-12-14
 • En populärvetenskaplig bok om diskriminering

  ”Att lagstifta om diskriminering” är tänkt att ge ett brett juridiskt och allmänvetenskapligt perspektiv på diskriminering, säger Per Norberg.
  2007-12-06
 • Kommentar till lagen om försäkringsförmedling

  Kommentaren är en heltäckande genomgång av regelverket om försäkringsförmedling. - Regelverket är komplicerat och det finns därför ett behov av en omfattande kommentar, säger Susanne Sundberg.
  2007-11-29
 • EU:s konkurrensrätt närmar sig ett amerikanskt tänkande

  Carl Martin Gölstam undersöker i ”Licensavtal och konkurrensrätten” den ekonomiska argumentationens genomslag i den konkurrensrättsliga normbildningen för licensavtal inom EG-rätten.
  2007-11-23
 • Ny upplaga av ”Aktiebolagsrätten”

  Att skriva en bok i aktiebolagsrätt är som att beskriva en snöboll i rullning, säger Catarina af Sandeberg.
  2007-11-15