Skip to content

Aktuell lagstiftning

 • Tjänstehandeln inom EU underlättas

  Regeringen föreslår en ny horisontell lag om tjänster på den inre marknaden för att genomföra tjänstedirektivet. Den nya lagen innehåller bestämmelser om gemensamma kontaktpunkter, förfarandet vid tillståndsprövning, samarbete mellan myndigheter, information från tjänsteleverantörer, klagomålshantering samt diskriminerande villkor.
  2009-05-27
 • HD: Bostadsrättsförening måste intyga att fastighetsöverlåtelse inte sker inom en koncern

  Högsta domstolen uttalar att en förutsättning för befrielse från stämpelskatt vid så kallade transportköp är att överlåtaren och förvärvaren intygar att överlåtelsen inte sker inom en koncern. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-27
 • Regeringen inför kreditgarantier under byggtiden

  Statliga kreditgarantier ska göra det lättare att finansiera bostadsbyggen under lågkonjunkturen. Från och med den 1 juli lämnas garantier med upp till 90 procent av marknadsvärdet för en färdigställd fastighet.
  2009-05-25
 • Regeringen föreslår europeisk koldioxidskatt

  Miljöminister Andreas Carlgren vill att EU ska följa Finlands och Danmarks exempel och införa en miniminivå för koldioxidskatt. Carlgren hoppas att frågan ska kunna tas upp redan under det svenska ordförandeskapet.
  2009-05-13
 • Ny lag ska förebygga terrorism

  Straffrättsprofessor Petter Asp föreslår att Sverige tillträder Europarådets konvention om förebyggande av terrorism och lämnar också förslag till den lagstiftning som bedöms nödvändig för att anpassa svensk rätt till konventionen. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare. 
  2009-05-11
 • Systembolagets lagring av kunduppgifter utreds

  Systembolaget har kritiserats sedan det framkommit att uppgifter om kortköp lagras i tio. Datainspektionen har nu beslutat att inleda tillsyn.
  2009-05-08
 • "Bra att EU tar sig tid att diskutera telekompaketet"

  Europaparlamentet förkastade på onsdagen det så kallade telekompaketet.  -  I grunden tycker jag det är bra att EU-systemet tar sig tid att diskutera förslaget. Om det finns utrymme för att ytterligare värna internets öppna karaktär och användares rättigheter så bör det göras, säger Mark Klamberg, doktorand vid Stockholms Universitet.
  2009-05-07
 • Ny lag om personlig integritet i arbetslivet

  För att förtydliga och stärka skyddet för arbetstagares integritet i arbetslivet föreslår Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet att en ny lag om integritetsskydd i arbetslivet införs. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-07
 • Förhandlingar om arbetstid strandade

  Europaparlamentet och ministerrådet har efter fem års förhandlingar inte kunnat enas om nya regler för jourtid och långa arbetsveckor. – Det är mycket beklagligt, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.
  2009-05-04
 • Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar

  Utöka möjligheterna att använda modern teknik i beslutsfattandet och avskaffande av kravet på att vissa beslut måste fattas på två föreningsstämmor. Det föreslår Föreningslagsutredningen för att förenkla beslutsfattandet i ekonomiska föreningar. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-24
 • Expertkrav: "Rattfyllerister ska konfronteras med trafikoffer"

  En docent i trafikmedicin kräver att rattfyllerister som orsakat svåra trafikolyckor ska tvingas möta sina offer som en del i utdömt straff. - Med tanke på bristen på forskning är vinsterna osäkra. Dessutom finns det ingen tradition i Sverige att dömda och brottsoffer ska delta i "tribunaler", säger Håkan Lundgren på Vägverket.
  2009-04-23
 • Lagar om ledighet läggs samman

  Idag finns utöver semesterlagen åtta särskilda lagar för arbetstagares rätt till ledighet från arbetet i olika situationer. Lagstiftningen ska nu förenklas och förtydligas, bland annat för att minska företagens administrativa kostnader. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-21
 • Nya hyreslagar nästa år

  En utredning föreslår att merparten av bestämmelserna om hyra i jordabalkens kapitel 12 ska ersättas av två nya lagar år 2010. Syftet uppges vara att göra lagstiftningen mer överskådlig och lättillgänglig.
  2009-04-20
 • Skolflickor skickade nakenbilder åtalas för barnpornografibrott

  I USA har ett antal ungdomar som skickat nakenbilder på sig själva till varandra åtalats för barnpornografibrott. Åtal har också väckts mot en lärare som fått i uppdrag att utreda fenomenet.
  2009-04-16
 • Nya skollagen tuffare mot störande elever

  Om ett par månader går förslaget till den nya skollagen ut på remiss. Remissinstanserna kommer bland annat att kunna ta ställning till utökade befogenheter för rektorer och lärare att vidta åtgärder mot störande elever.
  2009-04-16