Skip to content

Aktuell forskning

 • Stödpengar till barn styrs av maktrelationer

  Maktrelationer, inte faktiska behov hos utsatta barn styr idag fördelningen av resurser till barn i behov av särskilt stöd. Dessutom är definitionen av begreppet otydlig och inte sällan konjunktursberoende, säger Kristian Lutz forskare vid Malmö högskola.
  2009-04-08
 • Ökad risk efter självmord på arbetsplatsen

  Risken att ta sitt liv ökar då självmord begåtts på arbetsplatsen. Detta konstateras i en studie vid Stockholms universitet och University of Oxford, Storbritannien, där syftet bland annat var att bekräfta den ökande risken att begå självmord då en familjemedlem tagit sitt liv. Monica K Nordvik en av forskarna berättar om studien för Dagens Juridik.
  2009-04-03
 • Den mer organiserade brottsligheten

  Trots att skatte- och smugglingsbrott ibland bedöms vara ekonomisk eller organiserad brottslighet anges detta sällan i domskälen. Ekonomisk och organiserad brottslighet är begrepp som under lång tid varit föremål för såväl kriminalpolitisk debatt som kriminologisk diskussion, säger Malin Sjöstrand som inom kort kommer att disputera med sin avhandling i straffrätt vid Lunds universitet.    
  2009-03-27
 • Den biologiska mångfalden hämmas av ett oklart regelverk

  Det råder idag en stor oklarhet i den internationella miljörättslagstiftningen vilket gör att den biologiska mångfalden sorteras in bland den gamla rättordningen och således påverkas de samordnade insatserna som är till för att rädda och bevara miljön.
  2009-03-16
 • Rattonykterhet: inte endast tecken på alkoholproblem

  Onykter körning är inte endast ett tecken på alkoholproblem utan hos många också ett tecken på psykiska problem och kriminalitet i kombination med en allmänt mindre god psykosocial situation, berättar psykologen Beata Hubicka vid Karolinska institutet.
  2009-03-06
 • Villkorsklausulen - ett instrument för att sprida politiska värderingar

  EG tillämpar de sedan nittiotalet standardiserade villkorsklausulerna mer frekvent i situationer då de demokratiska principerna hotas än i situationer då befolkningen utsätts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, konstaterar Andreas Moberg, forskare vid Göteborgs Universitet.
  2009-03-03
 • Våldsutsatta kvinnor efterlyser trygg miljö

  Tre av tio kvinnor efterfrågar bättre information om hjälpinsatser samt ett förbättrat samarbete mellan myndigheter när de vänder sig till polisen efter att ha utsatts för våld eller sexuella övergrepp.
  2009-02-23
 • Rekordlåg arbetslöshet för jurister

  Trots fler varsel var färre jurister arbetslösa vid årsskiftet än på länge. Arbetslösheten låg på 1,2 procent, redovisar Jusek i en rapport.
  2009-02-16
 • Därför sänder SVT Pirate Bay-rättegången

  När Pirate Bay-rättegången inleds på måndag så kommer SVT att sända tingsrättsförhandlingarna.
  2009-02-11
 • Byråkratisk hemtjänst omförhandlar äldres behov

  De behov som äldre uttrycker både omförhandlas och omformuleras vid ansökan om hemtjänst. Anledningen är att kommunerna har ett fast utbud av insatser till vilka de äldres behov måste anpassas. Det begränsade handlingsutrymmet upplevs ofta frustrerande av behovsbedömarna, säger Anna Olaison, forskare vid Linköpings Universitet.
  2009-02-06
 • Löneökning för män som flyttar för arbete

  Till skillnad från kvinnor drabbas män inte av lägre lön på grund av flytt för jobb på annan ort. Istället upplever de till och med efter några år en löneökning i förhållande till de som stannat på ursprungsorten.  För kvinnor är dock bilden den motsatta då de upplever försämrade inkomstförhållanden under hela den tid som undersökts, säger Anders Boman forskare i ekonomi vid Göteborgs universitet.
  2009-02-02
 • Juridiken hindrar utbyggnaden av vindkraft

  Det finns omfattande hinder mot ett effektivt genomförande av de energipolitiska målen. De främsta stötestenarna återfinns i planerings- och tillståndssystemen även om enskilda regler också i flera fall har visat sig hindra en etablering. Det visar en färsk avhandling där de rättsliga förutsättningarna för att öka användandet av förnyelsebar energi och då framför allt vindkraft har undersökts.
  2009-01-25
 • Familjen efter skilsmässa

  Familjesituationen omförhandlas efter skilsmässan. Barnen tycks ofta inta rollen som medlare eller budbärare mellan föräldrarna vilket sätter dem i en position utan inflytande, säger Jenny Ahlberg forskare i sociologi vid Örebro Universitet.
  2009-01-23
 • DN-journalist utsedd till hedersdoktor i juridik

  Juridiska fakulteten i Lund har utsett frilansjournalisten Maciej Zaremba till hedersdoktor. Enligt motiveringen har Zaremba genom sin granskning av den svenska rättsordningen gjort värdefulla insatser för rättssäkerhetsdebatten.
  2009-01-14
 • Militär intervention bör inte utsträckas till regionala organisationer utan FN-mandat

  1990-talets praxis visar att FN:s säkerhetsråd har ett externt ansvar att besluta om militär intervention i syfte att skydda människor mot folkmord och andra grova övergrepp. En sedvanerättslig process om rätt att skydda med militära medel har dessutom påbörjats avseende regionala organisationer. I syfte att värna om folkrättens våldsförbud bör dock inte en sådan norm skapas, säger Diana Amnéus.
  2009-01-08