Skip to content

Aktuell forskning

 • Avhandling: Datalagen var ett sätt att legitimera statliga register

  Inför tillkomsten av datalagen influerades utredningen starkt av den pågående offentliga debatten. Det skriver Åsa Söderlind vid Göteborgs universitet i sin avhandling inom biblioteks- och informationsvetenskap.
  2009-09-21
 • Stort mörkertal bland ungdomar som begår sexualbrott

  Mörkertalet som inte når myndigheter är betydande när det gäller unga pojkar och flickor som begått sexuella övergrepp. Det konstaterar socionomen Cecilia Kjellgren i sin avhandling vid Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet.
  2009-09-03
 • Män som utsätts för våld i hemmet får lite uppmärksamhet

  Klara Hradilova Selin publicerade nyligen en rapport om våld mot kvinnor och män i nära relationer. Rapporten beskriver våld i nära relationer enligt offrens egna upplevelser baserat på Brå:s Nationella trygghetsundersökning.
  2009-06-18
 • Forskare: Hög risk för kriminalitet bland tidigare BUP-patienter

  Ökad alkoholkonsumtion, skolreformer samt förändrade behandlingsmetoderna kan ha bidragit till den ökade kriminaliteten bland personer som varit patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det menar Ulf Engqvist, forskare vid Karolinska Institutet, som i sin avhandling studerat närmare 1 420 före detta patienter.
  2009-06-12
 • Etik i skolan har positiv effekt på studieresultaten

  Fokusera på att skapa större medvetenhet bland lärare och elever kring bemötande och relationer och detta skapar inte enbart en bättre skolmiljö utan även bättre relationer och studieresultat. Det menar Ulrika Bergmark, forskare vid Luleå tekniska universitet.
  2009-06-05
 • Forskare: Domstolsverkets allt mer aktiva roll är problematisk

  Domare har tämligen okritiskt underkastat sig förändringar av arbetets förutsättningar. Det skriver Olof Ställvik, forskare vid Uppsala universitet, i sin avhandling Domarrollen – rättsregler, yrkeskultur och ideal.
  2009-06-02
 • Elitens barn väljer mellan få utbildningar

  När barn till bättre bemedlade föräldrar väljer utbildning samlas de på ett fåtal prestigefulla utbildningar. Fenomenet syns tydligast bland pojkar, konstaterar Ida Lidegran, forskare vid Uppsala Universitet i sin avhandling Utbildningskapital: Om hur det alstras, fördelas och förmedlas.
  2009-05-28
 • Forskare: Oklar värdepappersjuridik orsakar ineffektivitet

  Dagens värdepappersrätt genomsyras av ett synsätt där värdepapper betraktas som fysiska ting. Karin Wallin-Norman, tidigare chefsjurist vid VPC, ställer i sin avhandling det hon kallar den "fysiska modellen" mot ett synsätt som utgår från kontoförda finansiella instrument.
  2009-05-19
 • Polisen spårar langare i arbetet mot våld och fylla bland unga

  Som en följd av ett ökat aktivt arbete inom polisen av att minska tillgång och efterfrågan av alkohol minskar också våldsbrotten bland unga. Detta visar den undersökning som genomförts av Brottsförebyggande rådet där de undersökt den så kallade Kronobergmodellen.
  2009-05-12
 • Den ineffektiva kartellbekämpningen

  Dagens kartellbekämpning är sannolikt att bedöma som ineffektiv och ett förbud mot kartellbildning är legitimt. Framförallt är ett förbud berättigat som en följd av de stora samhällsekonomiska kostnader som karteller orsakar samtidigt som ett förbud också stärker rättssäkerheten, säger Ingeborg Simonsson, forskare i konkurrensrätt vid Stockholms Universitet.
  2009-05-07
 • Frågor kring konkursen i Lehman Brothers

  Konkursen i Lehman Brothers är utan tvekan den största genom tiderna. För banker, fondkommissionärer och deras kunder påkallade den plötsliga kollapsen i september förra året ett antal frågor om finansindustrins strukturer och praxis, säger Erica Johansson, jurist vid Mayer Brown International LLP i London.
  2009-04-30
 • Otydlighet kring sakrättsligt skydd leder till onödiga kostnader

  Otydlighet i regleringen kring hur sakrättsligt skydd uppstår skapar osäkerhet vid överlåtelse och pantsättning. Parterna vet inte vilka krav som ställs och således uppstår en osäkerhet, vilket kan leda till att alltför kostsamma sakrättsliga moment vidtas eller att transaktionen helt uteblir, säger Per Henriksson vid Stockholms universitet.
  2009-04-21
 • Stödpengar till barn styrs av maktrelationer

  Maktrelationer, inte faktiska behov hos utsatta barn styr idag fördelningen av resurser till barn i behov av särskilt stöd. Dessutom är definitionen av begreppet otydlig och inte sällan konjunktursberoende, säger Kristian Lutz forskare vid Malmö högskola.
  2009-04-08
 • Ökad risk efter självmord på arbetsplatsen

  Risken att ta sitt liv ökar då självmord begåtts på arbetsplatsen. Detta konstateras i en studie vid Stockholms universitet och University of Oxford, Storbritannien, där syftet bland annat var att bekräfta den ökande risken att begå självmord då en familjemedlem tagit sitt liv. Monica K Nordvik en av forskarna berättar om studien för Dagens Juridik.
  2009-04-03
 • Den mer organiserade brottsligheten

  Trots att skatte- och smugglingsbrott ibland bedöms vara ekonomisk eller organiserad brottslighet anges detta sällan i domskälen. Ekonomisk och organiserad brottslighet är begrepp som under lång tid varit föremål för såväl kriminalpolitisk debatt som kriminologisk diskussion, säger Malin Sjöstrand som inom kort kommer att disputera med sin avhandling i straffrätt vid Lunds universitet.    
  2009-03-27