Skip to content

Aktuell forskning

 • Polisen spårar langare i arbetet mot våld och fylla bland unga

  Som en följd av ett ökat aktivt arbete inom polisen av att minska tillgång och efterfrågan av alkohol minskar också våldsbrotten bland unga. Detta visar den undersökning som genomförts av Brottsförebyggande rådet där de undersökt den så kallade Kronobergmodellen.
  2009-05-12
 • Den ineffektiva kartellbekämpningen

  Dagens kartellbekämpning är sannolikt att bedöma som ineffektiv och ett förbud mot kartellbildning är legitimt. Framförallt är ett förbud berättigat som en följd av de stora samhällsekonomiska kostnader som karteller orsakar samtidigt som ett förbud också stärker rättssäkerheten, säger Ingeborg Simonsson, forskare i konkurrensrätt vid Stockholms Universitet.
  2009-05-07
 • Frågor kring konkursen i Lehman Brothers

  Konkursen i Lehman Brothers är utan tvekan den största genom tiderna. För banker, fondkommissionärer och deras kunder påkallade den plötsliga kollapsen i september förra året ett antal frågor om finansindustrins strukturer och praxis, säger Erica Johansson, jurist vid Mayer Brown International LLP i London.
  2009-04-30
 • Otydlighet kring sakrättsligt skydd leder till onödiga kostnader

  Otydlighet i regleringen kring hur sakrättsligt skydd uppstår skapar osäkerhet vid överlåtelse och pantsättning. Parterna vet inte vilka krav som ställs och således uppstår en osäkerhet, vilket kan leda till att alltför kostsamma sakrättsliga moment vidtas eller att transaktionen helt uteblir, säger Per Henriksson vid Stockholms universitet.
  2009-04-21
 • Stödpengar till barn styrs av maktrelationer

  Maktrelationer, inte faktiska behov hos utsatta barn styr idag fördelningen av resurser till barn i behov av särskilt stöd. Dessutom är definitionen av begreppet otydlig och inte sällan konjunktursberoende, säger Kristian Lutz forskare vid Malmö högskola.
  2009-04-08
 • Ökad risk efter självmord på arbetsplatsen

  Risken att ta sitt liv ökar då självmord begåtts på arbetsplatsen. Detta konstateras i en studie vid Stockholms universitet och University of Oxford, Storbritannien, där syftet bland annat var att bekräfta den ökande risken att begå självmord då en familjemedlem tagit sitt liv. Monica K Nordvik en av forskarna berättar om studien för Dagens Juridik.
  2009-04-03
 • Den mer organiserade brottsligheten

  Trots att skatte- och smugglingsbrott ibland bedöms vara ekonomisk eller organiserad brottslighet anges detta sällan i domskälen. Ekonomisk och organiserad brottslighet är begrepp som under lång tid varit föremål för såväl kriminalpolitisk debatt som kriminologisk diskussion, säger Malin Sjöstrand som inom kort kommer att disputera med sin avhandling i straffrätt vid Lunds universitet.    
  2009-03-27
 • Den biologiska mångfalden hämmas av ett oklart regelverk

  Det råder idag en stor oklarhet i den internationella miljörättslagstiftningen vilket gör att den biologiska mångfalden sorteras in bland den gamla rättordningen och således påverkas de samordnade insatserna som är till för att rädda och bevara miljön.
  2009-03-16
 • Rattonykterhet: inte endast tecken på alkoholproblem

  Onykter körning är inte endast ett tecken på alkoholproblem utan hos många också ett tecken på psykiska problem och kriminalitet i kombination med en allmänt mindre god psykosocial situation, berättar psykologen Beata Hubicka vid Karolinska institutet.
  2009-03-06
 • Villkorsklausulen - ett instrument för att sprida politiska värderingar

  EG tillämpar de sedan nittiotalet standardiserade villkorsklausulerna mer frekvent i situationer då de demokratiska principerna hotas än i situationer då befolkningen utsätts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, konstaterar Andreas Moberg, forskare vid Göteborgs Universitet.
  2009-03-03
 • Våldsutsatta kvinnor efterlyser trygg miljö

  Tre av tio kvinnor efterfrågar bättre information om hjälpinsatser samt ett förbättrat samarbete mellan myndigheter när de vänder sig till polisen efter att ha utsatts för våld eller sexuella övergrepp.
  2009-02-23
 • Rekordlåg arbetslöshet för jurister

  Trots fler varsel var färre jurister arbetslösa vid årsskiftet än på länge. Arbetslösheten låg på 1,2 procent, redovisar Jusek i en rapport.
  2009-02-16
 • Därför sänder SVT Pirate Bay-rättegången

  När Pirate Bay-rättegången inleds på måndag så kommer SVT att sända tingsrättsförhandlingarna.
  2009-02-11
 • Byråkratisk hemtjänst omförhandlar äldres behov

  De behov som äldre uttrycker både omförhandlas och omformuleras vid ansökan om hemtjänst. Anledningen är att kommunerna har ett fast utbud av insatser till vilka de äldres behov måste anpassas. Det begränsade handlingsutrymmet upplevs ofta frustrerande av behovsbedömarna, säger Anna Olaison, forskare vid Linköpings Universitet.
  2009-02-06
 • Löneökning för män som flyttar för arbete

  Till skillnad från kvinnor drabbas män inte av lägre lön på grund av flytt för jobb på annan ort. Istället upplever de till och med efter några år en löneökning i förhållande till de som stannat på ursprungsorten.  För kvinnor är dock bilden den motsatta då de upplever försämrade inkomstförhållanden under hela den tid som undersökts, säger Anders Boman forskare i ekonomi vid Göteborgs universitet.
  2009-02-02