Skip to content

Riksåklagaren: Inga åklagarfel i barnläkarmålet

Riksåklagaren Anders Perklev
Riksåklagaren Anders Perklev

Riksåklagaren Anders Perklev har på eget initiativ granskat hur åklagarna har handlagt det så kallade barnläkarmålet där en läkare från Astrid Lindgrens barnsjukhus friades av tingsrätten från åtalet om dråp. RÅ:s slutsats är att det inte finns någon anledning att kritisera åklagarnas rättstillämpning.

Vid granskningen har det skriftliga materialet i ärendet gåtts igenom. De frågor som behandlas är hur tvångsmedel har använts, åtalsbeslutet och handläggningstiden.

RÅ kommer fram till att de rättsliga förutsättningarna för att använda tvångsmedel var uppfyllda och användningen var inte oproportionerlig. RÅ anser också att åtalsbeslutet låg helt inom ramen för en sådan bedömning som en åklagare har fog för att göra enligt rättegångsbalkens regler.

Utredningen tog lång tid, vilket RÅ i och för sig tycker är otillfredsställande, men var en följd av hur ärendet utvecklade sig.

En slutsats är att ärendet var speciellt. Åtal mot läkare i deras yrkesutövning är mycket ovanliga. Det är också sannolikt första gången som en domstol underkänner en rättsmedicinsk analys från Rättsmedicinalverket (RMV).

Enligt RÅ finns det dock skäl att överväga en specialisering hos åklagare för handläggning av misstankar om brott inom hälso- och sjukvården. Ett samarbete har därför inletts med Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket.

– Ärendet är unikt och omständigheterna mycket speciella. Därför bör det inte läggas till grund för några generella slutsatser om hur det straffrättsliga systemet förhåller sig till verksamheten inom hälso- och sjukvården, säger riksåklagare Anders Perklev.

– Det är dock viktigt att Åklagarmyndigheten fortsätter att utveckla sin kompetens och sina arbetsmetoder på området. Granskningen kan bidra till detta, även om det inte kan konstateras att något fel har begåtts.

Läkarens advokat, Björn Hurtig, säger till Dagens Juridik:

– Det här var i och för sig väntat... Rapporten innehåller dock ett flertal direkta sakfel och i övrigt delar jag givetvis inte riksåklagarens slutsatser.

– Vi överväger nu att få en granskning till stånd på annat håll - bland annat hos Europadomstolen. 

 

 

 

 

Foto: Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt