Skip to content

Svälte fyra katter till kraftigt avmagrade - får villkorlig dom för djurplågeri

OBS! Katterna på bilden är inte katterna i artikeln. Foto: Erland Vinberg/TT

Hovrätten för Övre Norrland fastställer domen för en 45-årig man som dömts till villkorlig dom och böter för djurplågeri. Mannen döms för att ha orsakat fyra katter lidande genom att inte ha försett dem med nog med mat eller vatten, samt för att ha haft dem instängda i ett litet utrymme där de inte kunnat sköta sin hygien.

 

En 45-årig man dömdes av Luleå tingsrätt för djurplågeri, till villkorlig dom och böter på totalt 2 000 kronor. Den gärning mannen döms för är att ha orsakat fyra katter onödigt lidande.

I november 2017 omhändertogs mannens katter som vid tillfället var kraftigt avmagrade. 

Enligt den veterinär som hörts i målet måste det ha krävts åtminstone sex månader för kattarna att bli så illa där an som de var vid omhändertagandet.

Inga skäl att ifrågasätta veterinärens uppgifter
Tingsrätten fann inga skäl att ifrågasätta veterinärens uppgifter då katterna hittades instängda på en liten toalett, där hela utrymmet var nedsmutsat av katternas avföring och urin, utan tillgång till varken vatten eller mat.

Domstolen fann det således klarlagt att mannen inte gett katterna tillräckligt med mat, och att de inte heller haft tillgång till vatten.

Tingsrätten ansåg dessutom, mot bakgrund av katternas tillstånd, att mannen måste ha förstått att katterna mått dåligt och mannens förklaring om att han inte insett hur illa ställt det var med katerna fick därför betraktas som en efterhandskonstruktion. 

Måste ha insett att katerna orsakades lidande
Mannens ansvar som djurägare hade vidare, enligt tingsrätten, inte sträckt sig endast till att tillse att katterna fick tillräckligt med mat och vatten, utan också till att ta med katterna till en veterinär och försäkra sig om att de inte behövde lida.

Genom katternas tillstånd var det utrett att mannen underlåtit att ge katterna tillräcklig vård och tillsyn, och att det måste ha varit uppenbart för mannen att detta orsakat dem lidande.

Även det att mannen hållit katterna inlåsta i ett så litet utrymme att de inte kunnat ta hand om sin hygien har orsakat dem lidande, vilket mannen måste ha insett, anförde tingsrätten.

Straffvärde motsvarande fängelsestraff
Tingsrätten ansåg att brottets straffvärde motsvarade ett kortare fängelsestraff. Då mannen tidigare är ostraffad ansåg dock tingsrätten att villkorlig dom i förening med böter kunde bestämmas som påföljd.

Mannen överklagade till Hovrätten för Övre Norrland som nu i alla delar gör samma bedömning som den som tingsrätten har gjort, och därmed fastställer domen utan ändringar.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt