Skip to content

Startsträckans längd var inte tillräcklig - pilot tvingas betala miljonskadestånd efter flygkrasch

Foto: Jonas Ekströmer/TT

En pilot som kraschade ett mindre flygplan med fem passagerare i Varberg måste betala över 1,1 miljoner kronor plus rättegångskostnaderna på cirka 1,6 miljoner kronor till ett försäkringsbolag. Varken tingsrätten eller hovrätten anser att strikt ansvar gällde men piloten var vårdslös då han bröt mot flera bestämmelser.

 

Det var den 25 juli 2015 som det inträffade en flygolycka på Getteröns flygfält i Varberg.

Piloten skulle flyga fem passagerare i en familj på väg mot semester på den danska ön Anholt när planet totalhavererade och förstördes helt av den uppkomna branden.

Samtliga passagerare lyckades dock ta sig ur planet och klarade sig helt utan fysiska skador.

Försäkringsbolaget krävde piloten på miljonskadestånd
Flygplanets ägare hade flygplanet försäkrat hos International Insurance Company of Hannover SE som betalade ut försäkringsersättning för skadorna på flygplanet och på nedslagsplatsen till ägaren.

Försäkringbolaget vände sig sedan mot piloten regressvis och begärde skadestånd med drygt 1,1 miljoner kronor.

Piloten hade inte tillstånd att flyga passagerare varför försäkringsbolaget ansåg, med stöd av reglerna om strikt ansvar att han medvetet och i vinstsyfte utsatt sig själv, flygplanet, sina betalande passagerare och andra för otillåtna risker och därför var skadeståndsskyldig.

Flygningen utgjorde inte farlig verksamhet
Varbergs tingsrätt slog fast att något strikt ansvar inte gällde i denna situation och konstaterade att flygning utan drifttillstånd inte i sig utgör farlig verksamhet för vilken strikt ansvar råder.

I rättspraxis förekommer, noterade tingsrätten, inte heller några exempel där det lagstadgade strikta ansvaret vid flygverksamhet analogivis har tillämpats avseende skador på flygplanet.

Aktuella regleringars avsaknad av bestämmelser rörande flygplansskada talar starkt för att ett strikt ansvar inte bör åläggas för skador på själva flygplanet.

"Startsträckans längd inte tillräcklig"
Med hänsyn till de omständigheter, såsom väder och antal passagerare med bagage som skulle transporteras, ansåg tingsrätten dock att det förelegat en risk för att samtliga relevanta faktorer inte beaktats.

”Avsaknaden av ett för denna flygning utarbetat planeringsunderlag och en prestandaberäkning kan alltså ha lett till att startsträckans längd vid den aktuella flygningen inte var tillräcklig och att flygplanets tyngdpunktsläge inte låg inom tillåtna gränser” skrev domstolen.

Tingsrätten slog även fast att piloten haft en skyldighet att vårda egendomen och att han omfattades av ett presumtionsansvar.

Piloten hade inte lyckats göra mer sannolikt att skadan orsakats av ett motorfel än på grund av försumlighet från hans sida och han ålades därför av tingsrätten att ersätta försäkringsbolaget med det begärda beloppet samt 1,4 miljoner för motpartens rättegångskostnader.

Ersättningsskyldig även i hovrätten
Hovrätten för Västra Sverige instämmer i tingsrättens bedömning i fråga om bevisbördans placering och menar att redan plikten att vårda flygplanet motiverar ett presumtionsansvar, det vill säga att piloten måste visa att han inte vållat skadan genom vårdslöshet för att undgå skadeståndsskyldighet.

Inom transporträtten finns vidare klart uttalade aktsamhetsnormer som riktar sig till piloter. Det framstår därför även som rimligt att det vilar på piloten att visa att aktsamhetsnormerna har efterlevts.

Hovrätten ansluter sig även till tingsrättens slutsatser när det gäller värderingen av bevisningen. Hovrätten slår därför i likhet med tingsrätten fast att piloten är ersättningsskyldig för skadorna på flygplanet.

Han får betala ytterligare knappt 250 000 kronor för motpartens rättegångskostnader.

  • Alt-texten
    Mikael Kindbom

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt