Skip to content

Migrationsöverdomstolen läxar upp underinstans - borde inte ha avskrivit mål om utvisning

Foto: Janerik Henriksson/TT

Mannen nekades uppehållstillstånd och skulle utvisas. Men han lämnade Sverige, och därför ansåg Migrationsdomstilen att hans ansökan återtagits. Nu läxar Migrationsöverdomstolen upp underdomstolen. 

 

Migrationsverket avslog i november 2017 en mans ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd samt beslutade om utvisning till Afghanistan.

Mannen överklagade beslutet till Migrationsdomstolen i Malmö. Efter det lämnade han dock Sverige och ansökte om asyl i Tyskland. Frågan i målet var därför om han skulle anses ha återtagit sin ansökan om asyl i Sverige.

Ansågs verkställt
Domstolen konstaterade att ett utvisningsbeslut ska anses verkställt om utlänningen har lämnat landet. Eftersom mannen ansökt om asyl i Tyskland kunde man enligt domstolen anta att han rest till Tyskland av egen vilja och att resan dit inte skett av misstag. Domstolen gjorde därför bedömningen att mannen genom att resa in i ett annat land, vistas där och ansöka om asyl där har ”verkställt sig själv”.

Han ansågs därigenom även ha återkallat sin ansökan om asyl i Sverige, och migrationsdomstolen beslutade därför att avskriva målet.

Mannen överklagade beslutet till Migrationsöverdomstolen, MiÖD, som nu gör en annan bedömning.

MiÖD framhåller att ett avskrivningsbeslut i domstol får betydande rättsverkningar för den enskilde eftersom Migrationsverkets beslut om avvisning eller utvisning därigenom kan få laga kraft utan att klaganden har fått verkets beslut överprövat i sak.

Ett beslut om avvisning eller utvisning gäller dessutom som huvudregel i fyra år från det att beslutet fick laga kraft. Med hänsyn till detta anför MiÖD att utrymmet för att skriva av ett mål enbart på grund av den enskildes agerande är mycket begränsat.

Har rätt till prövning
MiÖD konstaterar att om en utlänning som omfattas av ett beslut om avvisning eller utvisning självmant lämnar Sverige anses beslutet verkställt. Detta innebär dock inte enligt MiÖD att utlänningen, om denne överklagat utvisningsbeslutet, inte längre vill få beslutet överprövat i sak eller skulle sakna rätt till sådan prövning. Inte heller den omständigheten att en utlänning ansökt om internationellt skydd i ett annat land kan leda till slutsatsen att denne inte ska få beslutet överprövat. Att personen har rest ut från landet kan däremot få betydelse för prövningen om utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Borde inte skrivit av
Mot bakgrund av detta anser MiÖD att migrationsdomstolen inte utan närmare utredning haft fog för uppfattningen att mannen velat återkalla sitt överklagande – och MiÖD anför att underinstansen inte borde ha skrivit av målet utan istället prövat mannens överklagande i sak.

Utvisningen kvarstår
För att mannen ska kunna beviljas uppehållstillstånd på de grunder som han har fört fram krävs däremot att han befinner sig i Sverige – vilket mannen inte gör. Mannens överklagande i fråga om utvisning med mera kan därför inte bifallas, och det saknas därmed skäl att visa målet åter till underinstansen. MiÖD avslår därför överklagandet.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Luna Särman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt