Skip to content

LVU-boende kan inte klandras för 13-årings självmord enligt JO

OBS! Genrebild. Foto: Lise Åserud/TT

Den 13-åriga flickan placerades på ett LVU-boende - där hon efter ett par månader tog sitt liv. Hemmet JO-anmäldes för att ha brustit i sin tillsyn men JO "friar" nu hemmet och skriver att de "ordnat vården och tillsynen av flickan på ett godtagbart sätt".

 

I september 2016 omhändertogs en 13-årig flicka med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, eftersom hon ansågs ha ett socialt nedbrytande beteende. Hon placerades på ett ungdomshem som Statens institutionsstyrelse, SiS, ansvarar för. Förvaltningsrätten i Falun beslutade senare att flickan skulle beredas fortsatt vård.

Flyttades till Rebecka-hemmet
Hon placerades först på ett särskilt ungdomshem i oktober 2016 - och flyttades i mars 2017 över till SiS ungdomshem Rebecka. Där tog hon sitt liv i juli samma år.

Enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, har ungdomshemmet brustit i sin tillsyn över flickan - en uppfattning som JO inte delar. Tvärt om ser JO inte någon anledning till att ifrågasätta de bedömningar som hemmet gjorde varken vad gäller frågan om flickan kunde lämnas ensam kortare stunder, eller frågan om flickan var i behov av extra tillsyn den dag hon tog sitt liv.

Bedömdes inte vara självmordsbenägen
Enligt ungdomshemmet hade flickan "tät tillsyn" med anledning av ett tidigare självmordsförsök, som gjordes på det första hemmet flickan var på. En fullständig suicidutredning var dock svår att göra eftersom hon inte medverkade i de samtal som bokades. Efter en självdestruktiv handling fördes hon i april 2017 till BUP för psykiatrisk bedömning. Eftersom hon inte bedömdes vara suicidal återkom hon till hemmet samma kväll.

Efter detta hade flickan ständig tillgång till personal, vilket innebär tillsyn var femtonde minut. Syftet med detta var att fråga om hon ville ha sällskap, och ha uppsikt över hur hon mådde. Om hon ville vara ifred fanns personalen utanför hennes rum eller angränsande avdelning.

Visade inga symptom
Flickan bedömdes göra behandlingsframsteg och deltog i skola och aktiviteter. Vid ett samtal med läkare den 15 juni 2017 visade hon inga psykiska symtom, ångest eller bestämdhet. Fem dagar senare bedömdes hon vara utåtgående och förvirrad, men inte heller denna gång bedömde BUP att hon var suicidal.

Två dagar före sin död gjorde psykologerna bedömningen att inget suicidalt eller psykotiskt framkommit. Samma dag flickan tog sitt liv hade hon också träffat en läkare för att följa upp sin medicinering - och denne uppmärksammade inget som föranledde någon förändring i tillsynsgrad.

Mot denna bakgrund menar SiS att ungdomshemmet gjort vad som varit möjligt att göra utifrån lagens krav på adekvat och relevant vård och den hänsyn som måste tas till den enskildes personliga integritet.

"Ett misslyckande"
JO bedömer också att hemmet ordnat vården och tillsynen av flickan på ett godtagbart sätt. Att flickan trots detta kunde ta sitt liv är "givetvis" ett misslyckande, konstaterar JO - men det finns ingen anledning att klandra SiS för att hon lämnades ensam vid vissa tillfällen den aktuella dagen eller för att hemmet skulle ha brustit i sin uppsikt över henne.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt