Skip to content

Inga exceptionella omständigheter som motiverar att avtalet ska bestå - HFD läxar upp kammarrätten

Foto: Janerik Henriksson/TT

Det var inte motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal skulle bestå trots att förutsättningarna för att förklara avtalet ogiltigt var uppfyllda. Det konstaterar Högsta förvaltnings-domstolen och ogiltigförklarar ett avtal mellan en region och ett taxibolag. 

 

Region Örebro län genomförde 2015 en upphandling avseende så kallade serviceresor, färdtjänstresor, särskoleresor och sjukresor.

I slutet av året beslutade regionen att anlita ett taxibolag som leverantör av två av de så kallade fordonspaketen, och under sommaren året därpå signerades avtalet av parterna.

Samma dag som avtalet ingicks kom parterna dessutom till en tilläggsöverenskommelse, om att fem "tidzonsfordon" skulle tas bort.

Hävdade att upphandlingen var otillåten
Taxi Kurir ansökte därför om överprövning av upphandlingen i Förvaltningsrätten i Karlstad, och yrkade att avtalet skulle ogiltigförklaras.

Som skäl för detta angav Taxi Kurir att avtalet väsentligen hade förändrats genom tilläggsöverenskommelsen, och att regionen därför hade företagit en otillåten direktupphandling.

Förvaltningsrätten konstaterade inledningsvis att den äldre upphandlingslagen skulle tillämpas eftersom upphandlingen hade inletts före ikraftträdandet av den nya lagen.

Vidare konstaterade förvaltningsrätten att avtalet innehöll två omförhandlingsklausuler med vissa möjligheter till ändring av uppdragets omfattning under avtalstiden.

Avtalet ogiltigförklarades av förvaltningsrätten
Dessa hade dock inte varit tillämpliga i den aktuella situationen eftersom de tog sikte på yttre oförutsebara situationer.

Förändringen ansågs därför väsentlig i förhållande till vad som ursprungligen hade krävts enligt förfrågningsunderlaget, vilket innebar att en otillåten direktupphandling fick anses inledd.

Avtalet ogiltigförklarades därför i sin helhet av förvaltningsrätten. Det ansågs inte visat av regionen att avtalet hade en sådan betydelse för ett allmänintresse att det skulle bestå enligt lagen om offentlig upphandling.

Kammarrätten rev upp domen
Kammarrätten ansåg dock att avtalet skulle bestå, trots att förutsättningarna för att ogiltigförklara avtalet ansågs uppfylda.

Detta eftersom det, enligt kammarrätten, finns tvingande hänsyn till ett allmänt intresse av att regionen ska kunna tillgodose människors behov av serviceresor, vilket har betydelse för människors liv och hälsa, varför både grundavtalet och tilläggsöverenskommelsen skulle bestå. 

Överklagades till HFD
Domen överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som konstaterar att avtalets föremål, som omfattade särskilda persontransporter i form av bland annat sjukresor, färdtjänst och skolskjuts, får anses utgöra sådana allmänintressen som avses i upphandlingslagstiftningen.

För att avtalet ska få bestå krävs dock, enligt HFD, också att avtalet verkligen är en nödvändig förutsättning för att transporterna ska kunna genomföras.

Avtalet i fråga rörde dock endast cirka 14 procent av landstingets tillgängliga fordonskapacitet avseende dessa transporter.

Avtalet ogiltigförklaras
Högsta förvaltningsdomstolen slår nu fast att minskningen av fordonskapaciteten inte var oväsentlig, men att landstinget inte hade visat att det förelåg sådana "exceptionella omständigheter" som motiverar att avtalet ska få bestå med hänsyn till allmänintresset.

HFD biföll därför överklagandet och upphävde kammarrättens dom och fastställde förvaltningsrättens domslut om ogiltigförklaring av avtalet.

  • William Eriksson
  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt