Skip to content

Gallrade ansökningshandlingar utan stöd – JO-kritik mot Stockholms stadsteater

Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

En person som sökte en tjänst på Stockholms stadsteater begärde att få ta del av samtliga allmänna handlingar i ärendet. Begäran nekades mot bakgrund av att handlingarna gallrats på grund av att rekryteringsförfarandet hade avbrutits. Nu riktar JO kritik mot Stockholms stadsteater för att det saknades stöd för gallringen.

 

Bakgrunden till ärendet var att en person JO-anmälde Stockholms Stadsteater AB för att ha gallrat ansökningshandlingar utan stöd.

Anledningen var att personen hade sökt en tjänst som administratör år 2017, och i augusti 2017 fått besked om att rekryteringsprocessen avbrutits på grund av omdisponeringar av avdelningens arbetsuppgifter.

Fick inte ta del av allmänna handlingar
I december 2017 begärde personen ut samtliga allmänna handlingar i anställningsärendet.

Då lämnade Stadsteatern ut en mailkonversation mellan den rekryteringsansvariga och den sökande personen och förklarade att det inte fanns några personuppgifter eller ansökningshandlingar tillgängliga då rekryteringsprocessen avslutades.

Enligt Stadsteatern gallrades handlingarna eftersom det inte fanns någon person som skulle kunna diskrimineras eftersom tjänsten aldrig tillsattes.

Dock fanns handlingarna bevarade hos chefen på avdelningen där tjänsten var tänkt att tillsättas, och hade arkiverades sedan enligt Stadsteaterns ordinarie arkiveringsrutiner.

Utgångspunkt att handlingar ska bevaras
Enligt JO har var och en rätt att ta del av allmänna handlingar som förvaras hos en myndighet om handlingen kommit in till myndigheten eller upprättats där, om den inte omfattas av sekretess.

Rätten gäller även hos aktiebolag där kommuner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande, som Stockholms Stadsteater.

Som huvudregel ska allmänna handlingar i avslutade ärenden bevaras, men får gallras med stöd av arkivlagen.

Enligt de arkivregler som gäller för Stockholm har kulturnämnden i Stockholm beslutat att information i rekryteringsärenden ska bevaras men att ansökningshandlingar för sökanden som inte erhållit anställningen gallras två år efter tjänstens tillsättande.

JO: stöd för gallring saknades
JO konstaterar att ansökningshandlingarna blev allmänna handlingar när de inkom till Stadsteatern.

När anställningsärendet avslutades skulle handlingarna besvarats i Stadsteaterns arkiv, men istället gallrades handlingarna.

Enligt JO innehåller inte Kulturnämndens beslut några undantag som medger en sådan omedelbar gallring i ett avbrutet rekryteringsförfarande, och att det inte heller finns något stöd i lag som medger en sådan gallring.

Enligt JO fans det därför inte något stöd för att gallra ansökningshandlingarna vid tidpunkten när det skedde.

JO uttalar även att det faktum att ett anställningsärende avbrutits inte innebär att intresset av allmänhetens insyn faller bort, och att det inte kan uteslutas att ett avbrutet rekryteringsförfarande skulle kunna medföra diskriminering av en arbetssökande.

Därför riktar JO kritik mot Stadsteatern för hanteringen av ansökningshandlingarna i detta fall.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt