Skip to content

Ersättning för försenat flyg trots fabrikationsfel

Foto: Vegard Wivestad Grøtt/TT

18 norska medborgare får rätt till ersättning av ett svenskt flygbolag för försenade semesterresor till och från Grekland. Motorn drabbades av ett fabrikationsfel men det var ingen sådan extraordinär omständighet som faller utanför bolagets normala verksamhet och dess faktiska kontroll.

 

De 18 norska medborgarna skulle resa på semester till flera öar i Grekland och drabbades av förseningar på dit- och hemresan den 12 juni 2018. De begärde därför 400 euro av flygbolaget Nova Airlines.

400 euro
En resenär som ankommer till sin slutliga bestämmelseort mer än tre timmar senare än den ursprungligen planerade ankomsttiden har rätt till kompensation med 400 euro för flygningar med en reslängd mellan 1 500 och 3 500 kilometer. Flygbolaget är dock inte skyldigt att betala kompensation om det kan visa att förseningen berodde på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Nova Airlines nekade ersättning med hänvisning till att förseningarna berodde på extraordinära omständigheter i form av ett fabrikationsfel i motorn.

Kan vara extraordinär omständighet
Enligt EU-domstolen kan det inte uteslutas att tekniska problem kan utgöra extraordinära omständigheter om de har uppkommit till följd av händelser som, till sin art eller sitt ursprung, faller utanför det berörda flygbolagets normala verksamhet och ligger utanför dess faktiska kontroll. Exempel på sådana omständigheter är om tillverkaren av de flygplan som ingår i det berörda flygbolagets flotta, eller en behörig myndighet, tillkännager att dessa flygplan, som redan är i drift, är behäftade med ett dolt fabrikationsfel som påverkar flygsäkerheten eller om ett flygplan skadas till följd av sabotage eller terrorism.

"Produktionsvariationer"
Nova Airlines hävdar att motortillverkaren CFM har lämnat ett tillkännagivande av det slag som EU-domstolen syftar på. Bolaget pekar på utlåtanden från tillverkaren där det framgår att det tekniska felet kunnat kopplas till produktionsvariationer hos en underleverantör, att problemen som drabbade motorn i Nova Airlines flygplan den 11 juni 2018 var den sjätte motorn i världen av aktuell modell som uppvisade liknande problem, att totalt sju motorer av denna modell uppvisat liknande problem, samt att felet inte berodde på bristande underhåll från flygbolagets sida.

Övervakning förstärkts
Av handlingarna framgår även att övervakningen över aktuell motormodell har förstärkts, att proaktiva byten av potentiellt påverkade motorer genomförts samt att vissa korrigerande åtgärder har implementerats hos underleverantören. Motortillverkaren har även rekommenderat att flygbolaget byter ut aktuell motor, vilket också har skett.

Rätt till ersättning
Tingsrätten skriver dock: "Orsakerna till det tekniska felet synes dock inte vara färdigutredda och det är oklart i vilken utsträckning felet påverkar flygsäkerheten. Enligt tingsrätten visar inte dessa handlingar, och inte heller övrig utredning, att något tillkännagivande av ett dolt fabrikationsfel i den mening som avses i EU-domstolens rättspraxis har lämnats".

Därför har passagerarna rätt till begärs ersättning.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Mikael Kindbom

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt