Skip to content

Biträde nekas ersättning för långa LVU-resor

Foto: Henrik Montgomery/TT

En jurist från Västra Frölunda får inte ersättning för de merkostnader han haft genom att ett LVU-mål handlagts i Falun. Det spelar enligt domstolen ingen roll att han tidigare företrätt klienten i liknande mål och är insatt i ärendet.

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden i Borlänge kommun kom den 1 februari 2019 in med en anmälan om behov av offentligt biträde för den aktuella kvinnan då hon begärt att vården av hennes dotter som ges med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, ska upphöra.

Förordnades efter önskemål
I enlighet med önskemål från kvinnan förordnade förvaltningsrätten den 5 februari 2019 en jurist från Västra Frölunda till offentligt biträde för henne.

Juristen begärde därför förhandsbesked i frågan om merkostnader för tidsspillan och utlägg på grund av det långa avståndet mellan kontor och domstol ska ersättas.

Enligt 27 § andra stycket rättshjälpslagen kan ersättning till rättshjälpsbiträde för merkostnader för tidsspillan och utlägg ges endast om det finns särskilda skäl.

Inte avsevärt högre
Med särskilda skäl avses främst situationer där avståndet i sig visserligen medför tidsspillan och utlägg i större omfattning, men där omständigheterna i övrigt gör att kostnaderna ändå inte blir avsevärt högre än för ett biträde på närmare avstånd. Så kan exempelvis vara fallet när biträdet redan är väl insatt i ärendet.

Väl förtrogen
Juristen uppgav att han är väl förtrogen med klienten och hennes personliga förhållanden och bakgrunden till målet och därför kan fullgöra uppdraget effektivt. Förvaltningsrätten ifrågasätter inte det men konstaterar att avståndet mellan verksamhetsorten och Falun innebär att kostnaderna i målet för tidsspillan och utlägg kommer att öka avsevärt.

Inte särskilda skäl
Det har därmed, enligt förvaltningsrätten, inte kommit fram sådana särskilda skäl som innebär att rätten till ersättning också ska omfatta merkostnader för tidsspillan och utlägg som beror på avståndet.

Kammarrätten ansluter sig till förvaltningsrättens bedömning.

  • Alt-texten
    Mikael Kindbom

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt