Skip to content

3,5 miljoner i skadestånd när IT-företag missade backup

Foto: Vidar Ruud/TT

All information gick förlorad när ett krypteringsvirus slog till mot ett Varbergsföretag. Ett IT-företag som installerat en enhet för datalagring i företaget måste nu betala 3,5 miljoner kronor i skadestånd för att ha missat att installera en backup-funktion. Eftersom IT-företaget kände till att beställaren tidigare använt sig av backup borde man i samtalen tagit upp frågan om att säkra informationen.

 

Pivab AB i Veddige utanför Varberg som konstruerar och designar lackeringsboxar, anläggningar och ventilation ingick ett avtal med det lokala IT-konsultföretaget Xelent Office Sweden AB om IT-driftsstöd för perioden den 1 februari 2015 till den 1 februari 2016. Pivab hade anlitat Xelent under flera år och det fanns ett uppdragsförhållande avseende Pivabs IT-system.

Saknade backup
Den 7 maj 2015 smittades Pivabs datorsystem av ett krypteringsvirus. Det arkiv som Xelent skapat saknade backup och den information som fanns lagrad där gick förlorad.

Pivab begärde drygt 4,1 miljoner kronor i ersättning för de skador företaget drabbades av till följd av den förlorade informationen.

Nekade försumlighet
Xelent hävdade att man vare sig före eller efter tecknandet av avtal om IT-driftstöd var ansvarigt för säkerställandet av backup. Xelent har vidare, vad gäller konsultansvaret, inte varit försumligt i utförande eller rådgivning av IT-tjänster och konsulterna har utfört tjänsten enligt avtal och fackmannamässigt. Xelent lägger också skulden på den anställde vars dator drabbades av krypteringsvirus. Genom hans oaktsamhet har Pivab varit medvållande.

"Pedagogisk plikt"
Tingsrätten konstaterade att det i en konsults rådgivaransvar ligger en ”pedagogisk plikt”, vilket innebär att en rådgivare måste kunna förmedla informationen eller rådet på ett sådant sätt att den rådfrågande förstår och kan tillägna sig informationen. Det har således ålegat Xelent att inför köpet av arkivfunktionen tydligt förklara för Pivab att enheten inte skulle omfattas av backup.

Det har, enligt tingsrätten, varit vårdslöst av Xelent att inte tillse att backup fanns för arkivet.

Tingsrätten prövade om vårdslösheten var grov vilket man kom fram till.

Något medvållande var det inte fråga om. Skadeståndet sattes till drygt 3,5 miljoner kronor.

"Medvetet eller genom förbiseende"
Hovrätten för Västra Sverige kommer också fram till att Xelent missade backup:en. "Mot bakgrund av Xelents generella kännedom om PIVAB:s verksamhet och vetskap om att PIVAB dittills hade, såvitt har framkommit, låtit all information på servern omfattas av backup, borde Xelent som konsult med expertis på IT-området - även om Xelent inte kände till vilken information som skulle sparas på den nya enheten - i samtalen med PIVAB tagit upp backupfrågan beträffande denna enhet. Detta gällde alldeles särskilt om Xelent avsåg att installera den nya enheten utan någon backupfunktion - vilket faktiskt var vad som skedde, medvetet eller genom förbiseende" skriver domstolen.

Hovrätten påpekar att det nämnda åliggandet för Xelent som en del av konsultansvaret och inte på grund av någon uttrycklig, vid tillfället gällande avtalsbestämmelse mellan parterna (se NJA 1994 s. 532).

Oaktsamt förfarande
Att utan godtagbar anledning underlåta att installera en backupfunktion för materialet som skulle sparas och att inte heller fråga eller ens i efterhand informera Pivab om detta avsteg från vad som gällde för materialet på servern - anser hovrätten vara ett oaktsamt förfarande. Att materialet på detta sätt gick förlorat, genom att kopior inte fanns, var en adekvat följd av Xelents oaktsamma förfarande.

Eftersom ansvarsbegränsningen vid grov vårdslöshet skrevs in i ett driftsavtal efter den aktuella händelsen anser hovrätten att vårdslösheten inte behöver vara grov för skadestånd. Och eftersom medvållande inte föreligger fastställs tingsrättens domslut.

Eftersom Pivab inte får full framgång i någon av instanserna jämkas ersättningen för rättegångskostnaderna något. Pivab får ersättning med 1,3 miljoner kronor i tingsrätten och 275 000 kronor i hovrätten.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här 

 

  • Alt-texten
    Mikael Kindbom

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt