Skip to content

Staten slipper betala skadestånd till anmäld tandläkare

Foto: Martina Holmberg / TT

En tandläkare krävde skadestånd av staten på grund av att Försäkringskassan anmält honom. Stockholms tingsrätt anser dock att Försäkringskassan lämnat godtagbara skäl till varför tandläkaren anmäldes och staten slipper därför betala skadestånd.

 

Försäkringskassan är ansvarig myndighet för det statliga tandvårdsstödet och anmälde den 15 april 2016 modern till den aktuella tandläkaren till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet för tandvården. Anledningen var att hon genom ett eget bolag hade fortsatt behandla patienter trots att hennes legitimation hade blivit indragen.

"Smärre anmärkningar"
I bolaget arbetade även hennes son varför Försäkringskassan också nämnde honom i anmälan till IVO. Anmälan resulterade endast i smärre anmärkningar för sonens journalföring. Men han begär genom sitt egna tandvårdbolag ändå drygt en miljon kronor i skadestånd för uteblivna hyruppdrag under tillsynstiden.

Inte adminstrativa fel
Tandläkaren menade att det bara är uppenbara och allvarliga brister i tandvårdsbehandling som Försäkringskassan får anmäla till IVO, inte administrativa fel. Det framgår av Försäkringskassans Vägledning 2008:2 och i Försäkringskassans riktlinje 2011:2 anges att Försäkringskassan inte får göra anmälningar innan man först konsulterat en försäkringsodontologisk rådgivare eller försäkringsspecialist.

"Helt riktig information"
Staten genom Försäkringskassan anser att det var motiverat att lämna information om inte bara modern utan också sonen i anmälan till IVO för att IVO skulle kunna utreda vem som hade utfört de aktuella tandvårdsbehandlingarna som ärendet avsåg. Staten anser att Försäkringskassans Vägledning 2008:2 och riktlinje 2011:2 inte utgör någon uttömmande reglering för när och hur en anmälan till IVO ska göras.

Stockholms tingsrätt konstaterar inledningsvis att Försäkringskassan har lämnat helt riktig information i sin anmälan till IVO. Försäkringskassan kan således inte av den anledningen anses ha agerat felaktigt. Och att det funnits fog för att anmäla den modern med den indragna legitimationen har inte ifrågasatts i målet. Och tingsrätten påminner om att den åberopade riktlinjen och vägledningen inte är författningsföreskrifter utan just riktlinjer som det inte per automatik kan anses culpöst att avvika från.

"Speciella förhållanden"
Dessutom har myndigheter i diskretionära bedömningar en betydande felmarginal och skadestånd på grund av allmänt hållna upplysningar av detta slag anses bara kunna utgå under speciella förhållanden. I dessa situationer där myndigheten har getts rätt att göra en diskretionär bedömning krävs det i normalfallet att felbedömningen är uppenbar för att skadestånd ska kunna utgå. Det kan exempelvis vara fallet om bedömningen framstår som klart omdömeslös eller har grundats på ovidkommande hänsyn. Så är inte fallet här.

Godtagbara förklaringar
Tvärtom har Försäkringskassan, enligt tingsrättens mening, lämnat godtagbara förklaringar till varför informationen om tandläkaren lämnades i anmälan till IVO. Den omständligheten att Försäkringskassan möjligen själv skulle kunna ha utrett vem som hade utfört de ifrågasatta tandvårdsbehandlingarna förändrar inte den bedömningen eftersom det var IVO som ansvarade för tillsynen av tandvården. Staten undgår alltså skadeståndsansvar.

  • Alt-texten
    Mikael Kindbom

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt