Skip to content

Rätt utvisa 18-åring med nytt hjärta till Kosovo enligt Migrationsdomstolen

Foto: Jack Mikrut/TT

Den 18-årige man från Kosovo som fick ett nytt hjärta transplanterat i Sverige ska utvisas, enligt ett beslut från Migrationsdomstolen i Malmö. Hans ständiga behov av vård och medicin är inget hinder. Migrationsverkets löfte om att "stödja den fortsatta vårdplaneringen" och garantin om "ett medicinskt mottagande på flygplatsen" gör att utvisningen är förenlig med Europakonventionen anser domstolen.

 

18-åringen har fått stor uppmärksamhet och namninsamlingar har gjorts för att han ska få stanna i Sverige. Ett utvisningsbeslut vann laga kraft den 10 oktober 2018 men 18-åringen väckte frågan om verkställighetshinder viket Migrationsverket sa nej till.

Avslag
Nu har Migrationsdomstolen i Malmö avslagit överklagandet. Domstolen konstaterar först att en ny prövning som gäller hälsotillståndet för den sökande normalt sett prövas av Migrationsverket.

I exceptionella fall kan dock en utvisning eller avvisning strida mot artikel 3 i Europakonventionen, vilket medför att det kan vara fråga om ett sådant verkställighetshinder att en ny prövning aktualiseras. Då får omständigheterna närmast anses utgöra skyddsskäl snarare än humanitära skäl (se MIG 2015:9).

"Saknas vård"
18-åringen gav in nya läkarintyg, journalutdrag, nyhetsartiklar, utdrag från sociala medier och korrespondens mellan Migrationsverket och serbiska myndigheter. Han hävdade att det inte finns någon vård för honom i Kosovo och att det saknas samarbete med vården i Serbien och han omfattas inte av det serbiska vårdsystemet.

Inte tillräckligt
Av Europadomstolens praxis följer att en utvisning strider mot artikel 3 i Europakonventionen om utlänningen skulle löpa en verklig risk, till följd av avsaknaden av lämplig vård eller tillgång till sådan vård i hemlandet, att utsättas för en allvarlig, snabb och varaktig försämring av hälsotillståndet som skulle medföra intensivt lidande eller en påtaglig förkortning av den förväntade levnadstiden.

Att den enskilde själv måste bekosta vård och läkemedel i hemlandet eller att vården i hemlandet enbart finns tillgänglig i begränsad omfattning eller är sådan att den skulle leda till en försämring av utlänningens hälsotillstånd har inte ansetts tillräckligt.

Aktivt stöd
Frågan om 18-åringens hälsotillstånd och om att han saknar möjlighet att få adekvat vård i Serbien har, konstaterar Migrationsdomstolen, redan prövats inom ramen för grundprövningen och utgör därmed inte nya omständigheter.

När det sedan gäller frågan om ett ordnat medicinskt mottagande skriver domstolen:

"Av utredningen i målet framgår att Migrationsverket arbetar aktivt för att ge stöd i planeringen av den fortsatta vården och att serbiska myndigheter till verket har bekräftat att medicinsk personal kommer möta upp X vid ankomsten till Serbien."

"Vidare har Migrationsverket i det överklagade beslutet, inom ramen för bedömningen enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen, angett att det kommer finnas ett medicinskt mottagande på flygplatsen. Det saknas anledning att ifrågasätta Migrationsverkets uppgifter i denna del."

Ingen ny prövning
18-åringen har därmed, enligt domstolen, inte gjort antagligt att han vid verkställigheten av utvisningen skulle utsättas för en sådan försämring av hälsotillståndet att det skulle strida mot artikel 3 Europakonventionen att verkställa utvisningen.

Inte heller har 18-åringen gjort antagligt att han löper risk för att utsättas för repressalier och för att förvägras vård. Slutligen anser inte domstolen heller att han löper risk för förföljelse på grund av att han numera är vuxen. Därför får han ingen ny prövning om uppehållstillstånd.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Mikael Kindbom

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt