Skip to content

Pappa kan få ut sekretessbelagda uppgifter från förundersökning rörande elvaårig dotter

Foto: DJ

Mannen begärde ut förundersökningen avseende hans elvaåriga dotter - men fick nej. Nu återförvisar kammarrätten ärendet - eftersom polisen inte prövat det tillräckligt noga. 

 

En man fick efter begäran ut en nedlagd förundersökning avseende sin elvaåriga dotter, men Polismyndigheten hade då maskat vissa uppgifter.

Begärde omaskerat
Mannen överklagade till Kammarrätten i Stockholm och begärde att förundersökningen skulle lämnas ut i omaskerat skick. Kammarrätten upphäver nu beslutet och återförvisar målet till Polisen för ny prövning.

Mannen har bland annat anfört att maskningarna är allt för ingripande med hänsyn till hans rätt att om vårdnadshavare utöva sina och sin dotters rättigheter, och att han behöver få del av alla uppgifter för att kunna driva ärendet vidare och eventuellt få ersättning.

Lider men
Eftersom han redan tagit del av hela anmälan och de känsliga uppgifterna där behöver inget i förhöret maskeras, menar mannen. Kammarrätten instämmer i Polisens bedömning att handlingarna innehåller uppgifter om enskildas personliga förhållanden och att dessa inte kan röjas utan att den enskilda eller någon närstående lider skada eller men.

Långtgående rätt
Samtidigt beaktar domstolen att flickan är elva år gammal vilket innebär att mannen, så som vårdnadshavare, bör ha en relativt långtgående rätt att få ta del av uppgifter rörande hennes personliga angelägenheter. Att flickan är, eller har varit, omhändertagen enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga förtar inte vårdnadshavarens formella ansvar enligt föräldrabalken, eller dennes rätt till information rörande barnet.

Bör inte sekretessbeläggas
Polisen har sekretessbelagt uppgifter om flickans vistelseort, tidpunkten för vistelsen samt hennes skola och klass. Dessutom har uppgifter om antalet kompisar som flickan haft på sociala medier och hennes användarnamn maskats. Dessa uppgifter är enligt kammarrätten sådana som typiskt sett inte bör sekretessbeläggas för vårdnadshavare.

Återförvisas
Även uppgifter som rör flickans personliga upplevelser av situationer som inte går att koppla till andra enskildas personliga förhållanden har sekretessbelagts, trots att inte heller sådana uppgifter i normalfallet bör sekretessbeläggas gentemot vårdnadshavare. Mot denna bakgrund finner kammarrätten att Polismyndigheten inte har gjort en så noggrann prövning som krävs enligt lag - och målet återförvisas alltså därför.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt