Skip to content

Kvinna med fibromyalgi vinner i kammarrätten - får hel sjukpenning trots "resurskrävande barn"

Foto: Christine Olsson/TT

Kvinna, som lider av fibromyalgi, nekades sjukpenning men drev fallet vidare. Nu ger kammarrätten henne rätt.

 

I januari 2017 beslutade Försäkringskassan att inte bevilja en kvinna, som diagnostiserats med fibromyalgi och depression, ytterligare sjukpenning för perioden 1 november 2016 - 31 oktober 2017.

Redan blivit kompenserad
Som grund för beslutet angav Försäkringskassan att kvinnan redan hade blivit kompenserad för sin arbetsoförmåga och att resterande arbetsförmåga inte bedömdes vara nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till ett fysiskt lättare arbete som var vanligt förekommande på arbetsmarknaden.

Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping.

"Inte arbetsoförmögen"
Eftersom kvinnan redan var beviljad sjukpenning på halvtid gjorde förvaltningsrätten en bedömning av hennes resterande arbetsförmåga och konstaterade att utredningen inte gav stöd åt att kvinnan var arbetsoförmögen under perioden 1 november 2016 - 30 januari 2017 och avslog därför överklagandet i den delen.

För perioden 31 januari - 31 oktober 2017 fann domstolen det dock utrett att kvinnan led av trötthet och svåra smärtor till den grad att hon ansågs vara helt arbetsoförmögen.

Helhetsbedömning
Domstolen förtydligade också att det faktum att kvinnans besvär var av sådan art att de svårligen kunde bekräftas genom objektivt verifierbara undersökningsfynd - så som lagen kräver - inte per automatik innebär att kvinnans beskrivningar av sina problem hade ett försvagat värde.

En helhetsbedömning av den medicinska utredningen ska istället alltid göras. Mot bakgrund av detta biföll förvaltningsrätten delvis överklagandet och gav kvinnan rätt till hel sjukpenning för perioden 31 januari–31 oktober 2017.

Försäkringskassan överklagade beslutet till Kammarrätten i Jönköping.

Fått vårdnaden om två barn
I kammarrätten anför Försäkringskassan att kvinnan betrotts med vårdnaden om två minderåriga barn, varav ett med särskilda behov. Enligt Försäkringskassan ska detta beaktas vid bedömningen av rätt till ersättning från sjukförsäkringen på så sätt att det kan ses som en förmåga som skulle kunna tas tillvara i ett förvärvsarbete.

Kvinnan invänder att det är hennes brors barn och att de placerades hos henne år 2010 efter det att brodern dött, och att hon och hennes man senare blev utsedda till särskilt förordnade vårdnadshavare för barnen. Kvinnan framhåller dessutom att det i Sverige är vanligt att föräldrar får sjukpenning trots att de har barn med vårdbehov.

Avslår överklagande
Kammarrätten avslår nu överklagandet och menar att förmågan att ta hand om barn inte i sig kan anses visa på en arbetsförmåga, utan endast omständigheter i det enskilda fallet kan göra detta.

Domstolen konstaterar att inget i utredningen visar att kvinnan uppvisat en sådan prestationsförmåga som bör påverka rätten till sjukpenning genom att vara tillförordnad vårdnadshavare.

Kammarrätten bedömer kvinnans arbetsoförmåga att vara 100 procent och beviljar henne alltså hel sjukpenning för perioden 31 januari - 31 oktober 2017.

 

Helena Borgå

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt