Skip to content

Jägare får rätt att fälla tre lodjur i Örebro län - "påverkar inte gynnsam bevarandestatus"

Foto: Paul Kleiven/TT

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade om licensjakt efter tre lodjur fördelat på två jaktområden, ett beslut som överklagades av en ideell naturvårds-organisation som menade att jakttiden sammanföll med djurens brunstperiod. En oenig förvaltnings-rätt gav jaktlagen tillstånd att endast skjuta två lodjur, men nu fastställer kammarrätten Läns-styrelsens beslut och tillåter licensjakt efter tre lodjur.

 

Jaktkritikerna anförde, utöver yrkandet om bruntsperioden, dessutom att forskning visar att lodjuren behöver vara närmare 3 000 stycken för att uppnå gynnsam bevarandestatus, och att de årliga besluten om licensjakt medför att lodjurspopulationen ligger på gränsen till miniminivån.

Syftet var med jakten var acceptabelt
Förvaltningsrätten konstaterade att det av beslutet framgår att syftet med licensjakten är att reglera populationsstorleken och på så sätt minska risken för negativ inverkan på fårnäringen och förebygga skada på tamdjur och andra bytesdjur.

Rätten ansåg därmed att syftet var "acceptabelt" och att licensjakt alltså får anses vara ändamålsenligt i förhållande till syftet.

Biföll överklagadet delvis
Förvaltningsrätten konstaterade dock att utredningen visar att lodjurspopulationen i Örebro län legat under miniminivån sedan ett antal år tillbaka, och att ett jaktuttag om tre lodjur därför är "alltför omfattande och kan riskera att miniminivåerna underskrids".

Förvaltningsrätten biföll därför överklagandet delvis på så sätt att licensjakt efter lodjur medgavs efter högst två lodjur.

Rådmannen var skiljaktig
Rådmannen var dock skiljaktig och ansåg att överklagandet borde avslås.

Enligt rådmannen är den licensjakt som länsstyrelsen beslutat om proportionerlig i förhållande till lodjursstammens storlek och sammansättning samt med hänsyn till de syften som angetts för jakten - en bedömning som Kammarrätten i Sundsvall, efter att målet överklagats dit, nu delar.

Får rätt till licensjakt efter tre lodjur
Kammarrätten konstaterar att länsstyrelsens fördelning av antalet lodjur som får fällas i de två jaktområdena inte påverkar bedömningen av om gynnsam bevarandestatus upprätthålls.

Eftersom det inte har framkommit att lodjursstammen är genetiskt sårbar "eller att den beslutade licensjakten av något annat skäl skulle vara olämplig" finner kammarrätten att beslutet uppfyller kraven på selektiv jakt under strängt kontrollerande förhållanden.

Länsstyrelsen har därför haft fog för sitt beslut om licensjakt, menar domstolen. Med ändring av underinstansens dom fastställer därför kammarrätten länsstyrelsens beslut om att licensjakt får ske efter tre lodjur.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt