Skip to content

Inte diskriminering neka läkare bisyssla - sjukfrånvaro motiverar avslag

Foto: Erik Nylander/TT

En läkare på ett Stockholmssjukhus som nekades att utföra bisysslor på grund av en pågående rehabiliteringsprocess anses inte ha diskriminerats. Visserligen fick andra läkare ägna sig åt bisysslor men ingen av dem hade så hög sjukfrånvaro som den nu aktuella läkaren.

 

En läkare anställdes på Södersjukhuset 2014 och arbetade där fram till i januari 2018. På grund av kroniska astma hade hon många sjukdagar, som mest 103 under 2016. Hon begärde att få ägna sig åt att föreläsa om traumasjukvård och att utföra vissa estetiska injektioner vid sidan av jobbet och den 29 maj 2017 godkändes bisysslorna med begränsningen att de inte fick utföras för närvarande, med hänvisning till en pågående rehabiliteringsprocess.

Ville jobba på nättjänst
I juni 2017 ansökte hon om att få arbeta på en nätbaserad läkartjänst men nekades med hänvisning till det tidigare beslutet. Hon trotsade beslutet och redovisade i oktober samma år att hon vid enstaka tillfällen arbetat på denna nättjänst. Hon ansökte samtidigt på nytt om att få ägna sig åt estetiska injektioner men fick nej.

Stämde sjukhuset
Därför stämde hon sjukhuset och begärde 200 000 kronor i ersättning för diskriminering och allmänt skadestånd med 75 000 kronor. Hon hänvisade till sin funktionsnedsättning med astmabesvären och ansåg sig ha missgynnats genom att behandlas sämre än andra läkare på Södersjukhuset behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation. Andra läkare på sjukhuset får i regel den här typen av bisysslor godkända. Hon ansåg också att nekandet av bisysslorna stred mot kollektivavtalet.

"Försatts i sämre läge"
Stockholms tingsrätt konstaterar att läkaren på objektiva grunder har försatts i ett sämre läge genom att nekas bisysslor än om hennes ansökan om bisysslor hade fått bifall. Södersjukhuset har därmed missgynnat henne.

Men eftersom hon har befunnit sig i en rehabiliteringsprocess som berott på hög sjukfrånvaro har hon inte befunnit sig i en jämförbar situation med övriga läkare som har ansökt om och beviljats bisysslor. Dessa läkare har varken varit sjuka så ofta eller under så långa perioder som kvinnan.

Inte direkt diskriminering
Och tingsrätten ifrågasätter inte sjukhusledningens påstående om att också andra läkare skulle ha nekats bisyssla om de hade haft så hög sjukfrånvaro och befunnit sig i en rehabiliteringsprocess. Därför har hon inte gjort antagligt att hon utsatts för direkt diskriminering.

Kan förbjuda bisyssla
Frågan är då om Södersjukhuset genom besluten att neka bisysslor brutit mot bestämmelserna i kollektivavtalet. Enligt ordalydelsen av den relevanta bestämmelsen i kollektivavtalet kan en arbetsgivare förbjuda en bisyssla bland annat om arbetsgivaren finner att den kan hindra arbetsuppgifterna.

Inte otillbörligt
Enligt tingsrättens mening ger bestämmelsens ordalydelse klart stöd för att det har överlämnats åt arbetsgivaren att ensidigt bedöma om skäl att förbjuda bisyssla föreligger eller inte. Slutsatsen blir att det typiskt sett inte kan ses som godtyckligt eller otillbörligt att en pågående rehabiliteringsprocess eller hög sjukfrånvaro läggs till grund för ett beslut att neka en anställd bisysslor. Och det finns inte skäl att göra en annan bedömning i det här fallet.

Läkaren har överklagat domen till Svea hovrätt.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Mikael Kindbom

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt