Skip to content

HD: Viktigt att preskriptionsavbrott i personlig konkurs prövas i högre rätt

Foto: Janerik Henriksson/TT

Hovrätten sa nej till att pröva målet om en gäldenär delgivits - och om preskription inträtt. Nu meddelar Högsta Domstolen att målet ska prövas, eftersom praxis saknas. 

 

En kreditgivare stämde en man i Ystads tingsrätt och krävde betalning för ett lån som sagts upp på grund av misskött betalningsplan flera år tidigare.

Mannen hade under år 2005 försatts i konkurs och befunnit sig utomlands under en längre period 2007-2015.

Preskriptionsavbrott
Kreditgivaren, som själv övertagit fordran först 2012, ansåg att preskriptionsavbrott hade skett i och med att konkursförvaltaren fått kännedom om fordran, som tagits upp i konkursbouppteckningen.

Tingsrätten konstaterade att en fysisk person som försätts i konkurs förlorar rådigheten över sina tillgångar och i och för sig företräds av konkursförvaltaren i frågor som rör konkursboet i fråga om tillgång och skulder.

Behåller talerätt
Konkursgäldenären förlorar dock inte sin talerätt i konkursen och delgivning kunde enligt tingsrättens uppfattning inte anses ha genomförts endast genom konkursförvaltaren.

Det framgick inte att mannen själv hade varit närvarande vid konkursförhandlingarna eller att han varit inblandad i eller tagit del av konkursbouppteckningen.

Misslyckats att visa
Enligt tingsrätten hade kreditgivaren därmed misslyckats med att visa att mannen hade delgivits eller på annat sätt underrättats i och med konkursförfarandet - och preskriptionstiden för lånefordran skulle därmed beräknas som om preskriptionsavbrott inte skett.

Med denna beräkning hade mer än tio år förflutit sedan fordran förföll till betalning och anspråket var därför preskriberat, menade tingsrätten.

Kreditgivaren överklagade men Hovrätten över Skåne och Blekinge beslutade att inte meddela prövningstillstånd i målet.

Högsta domstolen, HD, ändrar nu underinstansens beslut och beslutar att målet ska tas upp till prövning i hovrätten.

Saknas praxis
Målet aktualiserar frågan om en gäldenär enligt 7 § andra stycket preskriptionslagen har delgivits eller på annat sätt underrättats om en borgenärs åberopande av en fordran i ett konkursförhållande.

Det saknas vägledande praxis i denna fråga och det är därför av vikt för ledning av rättstillämpningen att hovrätten prövar målet, slår HD fast.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt