Skip to content

Grönt ljus för fortsatta böneutrop i Växjö - beslutet "väl avvägt" enligt kammarrätten

Moskén från vilken Stiftelsen Växjö muslimer utropar sina böner. Foto: Suvad Mrkonjic/TT

Kammarrätten i Göteborg väljer att inte ändra Polisens beslut om att tillåta 3 minuter och 45 sekunder långa böneutrop från en moské i Växjö, en gång i veckan. Det står klart efter att domstolen konstaterat att beslutet inte kränker de rättigheter som skyddas av Europakonventionen.

 

Det var i maj förra året som Polismyndigheten fattade beslutet att bevilja Stiftelsen Växjö muslimer tillstånd att, med hjälp av högtalare, genomföra böneutrop från moskén en dag i veckan.

Utropen tilläts pågå i tre minuter och 45 sekunder under ett års tid.

En rad krav sattes upp för utropen
Med tillståndet följde även ett antal krav från Polismyndighetens sida, bland annat skulle ljudnivåerna anpassas så att de inte överskred vissa gränsnivåer vad gäller buller och att högtalarna skulle riktas på det sätt som tillstånder föreskrev.

Polisen ansåg nämligen att de bostäder, som ligger i nära anslutning till moskén, befann sig i riskzonen för att bli störda av böneutropen. 

Förelåg inga hinder enligt Polisen
Myndigheten menade dock att störningen, trots detta, fick anses relativt begränsad då den bara förekommer en gång per vecka under cirka tre minuter.

Mot bakgrund av de villkor som tillståndet förenas med ansåg myndigheten att det utifrån hänsyn till allmän ordning och säkerhet samt trafik vid tillståndsprövningen inte förelåg hinder mot att bifalla ansökan.

Fem privatpersoner som bor i närheten av moskén överklagade dock beslutet till Förvaltningsrätten i Växjö och begärde att tillståndet skulle upphävas.

Bland annat uppgav klagandena att de tidigare störts av de utrop som förekommit, att de har rätt att slippa verbala störningar eller påtvingas religion samt att det utgör diskriminering mot de som inte delar den religiösa trosuppfattningen.

Står inte i strid med religionsfriheten
Förvaltningsrätten anser inte att tillståndet strider mot religionsfriheten eller någon annan fri- och rättighet som tillförsäkras genom svensk grundlag och Europakonventionen.

Enligt domstolen har Polismyndigheten dessutom tagit hänsyn till ordningslagens bestämmelser och de omständigheter som ska beaktas genom den och förvaltningsrätten avslog därför överklagandet. 

Kammarrätten går på samma linje
Målet överklagades till kammarrätten i Göteborg, som nu nått samma slutsats som förvaltningsdomstolen.

Kammarrätten konstaterar att beslutet inte kränker de rättigheter som skyddas av Europakonventionen.

Kammarrätten slår fast att en stat "måste balansera enskildas olika rättigheter enligt Europakonventionen", bland annat yttrandefrihet och religionsfrihet.

Tillståndsbeslutet innehåller, enligt Kammarrätten, begränsningar om när, hur ofta, hur länge och med hur hög maximal ljudvolym som böneutrop får sändas ut och konstaterar att Polisens tillstånd är "proportionerligt och väl avvägt" och därmed ska stå fast. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt