Skip to content

Fågelföreningar har klagorätt mot elledningskoncession - får överklaga till HD

Foto: Hasse Holmberg/TT

Det var fel när Mark- och miljödomstolen avslog fågelföreningarnas överklagande av beslutet att meddela nätkoncession för en elledning i två svenska kommuner. Det slår Mark- och miljööverdomstolen fast samtidigt som man konstaterar att målet är av så pass stor vikt för rättstillämpningen att det även får prövas av Högsta domstolen. 

 

Energimarknadsinspektionen beslutade sommaren 2017 att meddela nätkoncession för en elledning i Nybro och Uppvidinge kommuner.

Det handlar om en så kallad luftledning på 145 kV som ska ansluta en regionnätsstation med planerade vindkraftparker – och ett antal naturskydds- och fågelföreningar överklagade koncessionsbeslutet till Mark- och miljödomstolen. 

Överklagandena avvisades
Domstolen konstaterade att ideella föreningar enligt miljöbalkens regler bara får överklaga nätmyndighetens beslut så vitt avser ledningar på minst 220 kV och en längd på minst 15 kilometer – en reglering som har den så kallade Århuskonventionen som förebild.

Eftersom spänningen i ledningen var lägre än 220 kV saknade föreningarna enligt domstolen klagorätt och överklagandena avvisades därför av Mark- och miljödomstolen. 

Avvisningsbeslutet överklagades därefter till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen.

Överklagades till högsta instans
Mark- och miljööverdomstolen har nu beslutat att ändra avvisningsbesluten så vitt avser fågelföreningarna och återförvisar målet till underinstansen för fortsatt behandling.

Domstolen konstaterar att den bestämmelse som underinstansen hänvisat till endast ska ses som ett komplement till klagorättsbestämmelsen i förvaltningslagen.

Århuskonventionen föreskriver även att miljöorganisationer har klagorätt mot handlingar och underlåtenheter som strider mot nationell miljölagstiftning.

Målet i fråga aktualiserar flera miljöfrågor som förutsätter en bedömning av åtgärdens påverkan på miljön, bland annat med hänsyn till kungsörnsrevir i området.

Har rätt att överklaga beslutet
Mark- och miljööverdomstolen bedömer dessutom att koncessionsbeslutet angår fågelföreningarna, även om ledningen inte uppfyller kravet på 220 kV och föreningarna har därför haft rätt att överklaga Energimarknadsinspektionens beslut. 

Eftersom det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas i högsta instans fattar Mark- och miljööverdomstolen även beslut om att tillåta ett överklagande till Högsta domstolen.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt