Skip to content

Fackförbunds studentvillkor var diskriminerande

Foto: Johan Nilsson/TT

En kvinna som studerar på Komvux blev diskriminerad på grund av sin ålder när fackförbundet Kommunal nekade henne studerandemedlemskap. Det konstaterar Stockholms tingsrätt i en aktuell dom som ger kvinnan 30 000 kronor i skadestånd. Att speciella åldersregler gäller för olika skolformer och Kommunal bara låtit gymnasieelever få bli medlemmar saknar betydelse då det är Kommunal som ensidigt utformat villkoret.

 

Målet rör en 50-årig kvinna från Helsingborg som studerade vård- och omsorgsprogrammet inom den kommunala vuxenutbildningen. När hon sökte studerandemedlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet nekades hon detta eftersom sådant medlemskap enligt förbundets stadgar endast erbjuds studerande som "genomgår yrkesinriktad utbildning i ungdomsskola", i praktiken studerande på gymnasiet.

Högst 20 år
Enligt stadgarna kunde kvinnan inte heller bli ordinarie medlem eftersom hon då ännu inte arbetade inom förbundets område. Studerandemedlemskap kan alltså bara sökas av personer som inte fyllt 20 år.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, pekade på att den 50-åriga kvinnan nekats studerandemedlemskap i Kommunal med motiveringen att ett medlemskap endast är öppet för personer på gymnasiet. Förbundet har därigenom missgynnat henne genom att behandla henne sämre än andra behandlas i en jämförbar situation. Missgynnandet har samband med hennes ålder eftersom hon inte har rätt att läsa studera på gymnasiet. Därmed har hon utsatts för diskriminering i strid med 2 kap. 1 § jämfört med 2 kap. 11 § diskrimineringslagen.

Nekar till diskriminering
Kommunal ansåg sig inte ha nekat kvinnan medlemskap på grund av hennes ålder, utan för att hon inte studerar vid gymnasieskolan. Ingen som studerar på vuxenutbildning, oavsett ålder, har rätt till inträde i förbundet enbart på grund av studierna. Förbundet har således inte behandlat henne sämre än vad andra skulle ha behandlats i en jämförbar situation.

Blivit missgynnad
Enligt tingsrätten är det visat att 50-åringen blivit missgynnad. Nästa steg är att konstatera om komvux-eleven har behandlats sämre än vad någon eller några andra personer har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation. Här hävdade DO att den hypotetiska jämförelseperson som kvinnan ska jämföras med är den eller de personer som med hänsyn till sin ålder går eller kan gå i en relevant utbildning i en gymnasieskola.

Enligt DO är en relevant utbildning en sådan som leder till ett yrke inom förbundets organisationsområde.

Kan inte jämföras
Förbundet tryckte i stället på att komvux-eleven redan hunnit vara ute i yrkeslivet och dessutom skiljer sig utbildningarna på komvux och gymnasiet åt. Därför kan den aktuella kvinnan inte jämföras med situationen för en gymnasieelev.

Tingsrätten konstaterar att eftersom en undersköterskeexamen utfärdas efter genomgången utbildning i både gymnasiet och på komvux kan inte innehållet i utbildningarna vara så olika att de inte kan anses jämförbara med varandra, oaktat att studietakt, längd, innehåll och utbildningsanordnare kan variera. Inte heller 50-åringens eventuella tidigare erfarenheter har betydelse vid jämförelsen, då den relevanta prövningen avser utbildningsformen.

DO har därmed uppfyllt det beviskrav som krävs för att det ska skapas en presumtion för att diskriminering.

Bevisbördan övergår
Därmed övergår bevisbördan på Kommunal att visa att någon diskriminering inte skett. Här säger rätten att kriteriet att en person för studerandemedlemskap ska gå i gymnasieskolan är oupplösligt förenat med ålder och därmed föreligger ett orsakssamband mellan missgynnandet och åldern (jfr AD 2011 nr. 37 och RH 2014:9).

"Saknar betydelse"
Den omständigheten att Kommunal infört studerandemedlemskapet med goda intentioner saknar betydelse i sammanhanget. Inte heller omständigheten att det är lagstiftaren som ställt upp åldersregler för de olika skolformerna spelar någon roll, då det är Förbundet som ensidigt utformat det villkor i Kommunals stadgar som nu prövas.

Och eftersom Kommunal gått med på att betala vad DO begärt om talan skulle bifallas ska Kommunal betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning.

  • Alt-texten
    Mikael Kindbom

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt