Skip to content

"Bristande kunskap om rättsliga förutsättningarna" - skarp kritik mot Helsingborgs åklagarkammare

Foto: Anders Wiklund/TT

Det har förekommit ett flertal fel och brister i hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagar-kammaren i Helsingborg under de senaste åren. Det konstaterar Säkerhets- och integritets-skyddsnämnden som granskat ett urval av de tvångsmedelsärenden som inleddes vid åklagarkammaren under åren 2016 och 2017.

 

I ett av nämndens granskade ärenden har en åklagare ansökt om och beviljats tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i för att utreda vilken person som skäligen kan misstänkas för brottet i fråga.

Åklagarens ansökan har i detta fall innehållit uppgifter om "meddelanden i realtid", vilket är förbjudet.

När Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden frågat åklagaren om ansökan har åklagaren uppgett att det inte är möjligt att såhär långt efteråt redogöra för överväganden som föregick ansökan.

Ville övervaka minderårigs telefon
I ett annat granskat ärende har två olika åklagare, vid varsit tillfälle, ansökt om och dessutom beviljats tillstånd till hemlig övervakning av ett telefonnummer som tillhörde en person som var under 15 år, vilket Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden konstaterar är förbjudet.

Åklagarna har på frågor från nämnden uppget att de, bland annat, gjorde "bedömningen att den unge inte kunde misstänkas för brott vid tiden för ansökan, men att den hemliga övervakningen utöver sitt egentliga syfte naturligtvis skulle kunna leda till att så blev fallet".

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden anser dock att åklagarnas uppgifter visar på "bristande kunskap angående de rättsliga förutsättningarna för tvångsmedelsanvändningen, vilket inger betänkligheter". 

Övervakning av misstänkt utomlands
I ytterligare ett ärende har åklagaren, trots vetskapen om att den misstänkte inte befann sig i Sverige, ansökt om förlängning av hemlig tvångsmedelsanvändning. 

Åklagaren har uppgett att syftet med den fortsatta övervakningen endast varit att få information om när den misstänkte återvände till Sverige och hur telefonen då användes.

Enligt nämnden innebar detta en risk för att verkställighet ägt rum utanför Sveriges territorium, vilket det i detta fall saknats tillstånd till.

De anser istället att åklagaren ha beslutat att "den hemliga övervakningen skulle avbrytas under den tid som den misstänkte befann sig utomlands".

Flertal fel och brister leder till "allvarlig kritik"
Granskningen har, enligt Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, visat att det förekommit flertalet fel och brister under den granskande perioden. 

Nämnden förutsätter därför att "kammarledningen vidtar åtgärder för att säkerställa att hanteringen av hemliga tvångsmedel förbättras och att bristfälliga rutiner rättas till".

Med denna kritik väljer Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden att avsluta ärendet, utan vidare åtgärder. 

 

Läs hela beslutet här

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt