Skip to content

”Barnet ska få det bättre – aldrig sämre” - stora brister när samhället omhändertar barn

Foto: Claudio Bresciani/SCANPIX

Enligt Barnombudsmannen (BO) ska alla barn som omhändertas av samhället få det bättre. Men enligt BO:s årsrapport finns det fortfarande stora brister när samhället omhändertar barn. Bland annat känner barnen sig otrygga och utsätts för övergrepp. Nu kräver BO kraftfulla åtgärder från samhällets sida för att komma till rätta med problemen.  

 

– När det gäller barn i samhällets vård måste vi skärpa kraven. Syftet med ett omhändertagande, som är ett stort ingrepp i ett barns liv, är att barnet ska få det bättre – aldrig sämre. Det är anmärkningsvärt att vi snart ett decennium efter den uppmärksammade Vanvårdsutredningen inte har kommit längre när det gäller placerade barns rättigheter, säger barnombudsman Elisabeth Dahlin.

Släpper årsrapport
Barnombudsmannens årsrapport, "Vem bryr sig - när samhället blir förälder" för år 2019 följer upp brister och rättighetskränkningar som barn berättat om i myndighetens tidigare årsrapporter.

Under 2018 har BO samtalat med 35 barn i olika placeringsformer inom den sociala barnavården samt genomfört en enkät med 266 barn placerade på Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem.

Frågorna har rört rättighetsområden som delaktighet, bemötande, hälsa, utbildning och skydd mot våld.

Mindre av hälften känner sig trygga
Enligt BO:s årsrapport känner sig mindre än hälften av de barn som placerats på särskilda ungdomshem trygga. Bland flickorna svarar bara drygt var fjärde flicka att hon alltid känner sig trygg på boendet.

Drygt fyra av fem flickor och varannan pojke som placeras på särskilda ungdomshem är diagnosticerade med en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Av dessa använder över 70 procent medicin mot sömnsvårigheter.

Bristande skolgång och övergrepp
Årsrapporten visar även att många placerade barn inte får den skolgång de har rätt till, och att våld och övergrepp är vardag för många barn i den sociala barnavården.

Enligt BO har mer än hälften av flickorna och knappt var tredje pojke på de särskilda ungdomshemmen haft fler än fem tidigare placeringar.

Varje ny placering ökar enligt BO risken för skolavbrott, försämring av barnets hälsa, och försämring av barnets tillit till socialtjänsten och vuxenvärlden i stort.

– Barnets rätt till delaktighet, ett gott bemötande och individanpassade insatser är centrala för att samhällsvården ska lyckas. Här ser vi fortfarande stor förbättringspotential och förändringstakten måste öka. För det enskilda barnet är det ödesdigert när samhället misslyckas och för samhället blir det dessutom i det långa loppet oerhört kostsamt, säger barnombudsman Elisabeth Dahlin.

Kraftfulla åtgärder krävs
Nästa år blir barnkonventionen svensk lag och enligt BO krävs det därför kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med de kända och dokumenterade brister som finns kvar.

Bland annat vill BO att barnperspektivet i den sociala barnavården ska säkerställas, genom att barnet ska ses som rättighetsbärare i utformningen av en ny socialtjänstlag, genom en reformering av tvångsvården i överensstämmelse med barnkonventionen, och genom krav på att sammanbrott av vården ska utredas tillsammans med barnet i varje enskilt fall.

Stärka krav på barnets delaktighet
BO vill även att kraven på barnets delaktighet ska skärpas, genom att bland annat utredningar om lagstiftningen gällande barnets rätt till delaktighet, där rätten till information och prövningen av barnets bästa enligt BO kan förtydligas.

BO vill se ökade krav på socialnämnd och domstol att tydliggöra hur barnet har varit delaktigt och hur prövningen av barnets bästa har genomförts inför beslut om åtgärder enligt socialtjänstlagen och lagen om vård av unga.

Åtgärder för att minska ohälsa och stärkt skydd mot våld
BO vill se att åtgärder vidtas för att minska barnens ohälsa och stärka deras skydd mot våld.

Detta bör enligt BO ske genom att påskynda utvecklingen av placeringsformerna, så att de bättre möter barnets hela vårdbehov, och genom att utvidga dödsfallsutredningarna enligt lex Bobby så att de även omfattar barn som tar sitt eget liv.

Skyddet mot våld bör enligt BO stärkas genom att utreda möjligheten att införa en straffbestämmelse om barnmisshandel i brottsbalken i enlighet med Barnrättighetsutredningens förslag, och säkerställa att de ansvariga för uppföljning och tillsyn av placeringar alltid undersöker förekomsten av våld.

Säkerställa möjligheter till upprättelse
För att säkerställa barnets möjligheter till upprättelse vill BO att en proposition läggs med förslaget att Sverige tillträder det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en klagomekanism.

BO vill även att möjligheterna för det placerade barnet att föra fram klagomål vid missförhållanden och rättighetskränkningar ska utredas, samt möjligheterna för BO att ta emot, utreda och besluta i enskilda ärenden som rör barn, samt företräda barn i domstol.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt