Skip to content

Ambassadanställd obegränsat skattskyldig i Sverige - nekas särskild inkomstbeskattning i kammarrätten

Foto: Henrik Montgomery/TT

Mannen ansåg att han inte skulle full skatt i Sverige eftersom han flyttat till Japan med sin fru, och inte endast på grund av sin ambassadanställning. Skatteverket, förvaltningsrätten och nu kammarrätten konstaterar dock att mannen är obegränsat skattskyldig i Sverige. 

 

Skatteverket ansåg att mannen, som var anställd vid en svensk ambassad utomlands, inte omfattades av lagen om särskild beskattning för bosatta utomlands utan var obegränsat skattskyldig i Sverige.

Mannen hävdade dock att han flyttat till Japan av personliga skäl, eftersom hans fru härstammar därfirån, något som inte ändrade Skatteverkets bedömning i frågan.

Mannens arbete knäckfrågan i målet
Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, som konstaterade att den avgörande frågan i målet var huruvida mannen vistas i Japan på grund av sin tjänst på ambassaden.

Mannen hade, på Skatteverkets förfrågan, under 2017 uppgett att han flyttat till Japan under 2011, med anledning av att han fått ambassadtjänsten.

Förvlatningsrätten ifrågasatte inte mannens uppgifter men ansåg att det, mot bakgrund av övriga förhållanden i målet, att han skulle betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige för de aktuella inkomståren och avslog därför hans överklagan. 

Kammarrätten går på samma linje
Mannen överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm och vidhöll vad han tidigare anfört angående sin flytt, med ett tilläggsyrkande om att hans inkomst vid ambassaden ska vara pensionsgrundande i Sverige.

Kammarrätten avvisar dock det nya yrkandet med hänvisning till att frågan inte varit föremål för prövning vid underinstanserna i det aktuella målet, och därmed inte kan prövas i kammarrätten som första instans.

Kammarrätten gör inte i övrigt någon annan bedömning än vad förvaltningsrätten gjort – och överklagandet avslås därmed.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt