Skip to content

Utlandssvenskar vinner i HFD - begränsat skattskyldiga trots anknytningsfaktorer

Foto: Alexandre Meneghini/TT

Paret har sommarhus och äger skog i Sverige. Dessutom har de flera bolagsengagemang. Trots det slår nu Högsta förvaltningsdomstolen fast att de saknar väsentlig anknytning till Sverige - och är därmed endast begränsat skatteskyldiga. 

 

Ett gift par som är bosatta i utlandet ansökte i Skatterättsnämnden, SRN, om förhandsbesked. Makarna äger andelar i ett bolag med viss verksamhet i Sverige och har sedan 2004 bott i Schweiz, där de också har skatterättsligt hemvist.

De är svenska medborgare och äger två fritidsbostäder samt en mindre skogsfastighet i Sverige som de inte tar aktiv del i driften och skötseln av.

Arbetande styrelseordförande
Mannen är majoritetsägare och äger mer än tio procent av kapitalet i det utländska börsnoterade bolaget X. Kvinnan äger indirekt mindre än en procent av aktierna i X genom holdingbolaget Y AB. X bedriver verksamhet i Sverige genom helägda dotterbolag, och denna verksamhet står för cirka 15 procent av bolagets totala omsättning.

Mannen är för närvarande arbetande styrelseordförande i X, men var från 2007 och fram till helt nyligen koncernchef. Kvinnan är styrelseledamot i X.

Makarna överväger nu att permanent bosätta sig på Bahamas, som inte har skatteavtal med Sverige - och de vill därför veta om de efter flytten kommer att ha väsentlig anknytning hit. SRN konstaterade att mannen har ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten som bedrivs i Sverige genom X.

Samtliga omständigheter
Frågan om en person har väsentlig anknytning till Sverige ska dock avgöras genom en samlad bedömning av samtliga omständigheter. SRN fann här, särskilt med tanke på hur länge makarna bott utomlands, att de saknar väsentlig anknytning till Sverige.

Två ledamöter var dock skiljaktiga och ansåg att något förhandsbesked inte borde ha lämnats, eftersom det är osäkert när mannens väsentliga inflytande i X uppstod.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, ansluter sig nu till majoritetens uppfattning och fastställer förhandsbeskedet. HFD konstaterar att makarna båda två genom mannens aktieinnehav och styrelseuppdrag har väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige.

Bott utomlands i 14 år
Makarna har dock bott utomlands i över 14 år och det ekonomiska engagemanget är därför inte tillräckligt för att i sig grunda anknytning. Mannen har dessutom fått sitt nuvarande kapitalinnehav först efter 2010.

Sammantaget anser HFD att makarna, trots övriga anknytningsfaktorer, saknar väsentlig anknytning till Sverige.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt