Skip to content

Upphandling av byggtjänster underkänns - vinnare förkastades felaktigt

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Kommunen förkastade ett bolags anbud i en upphandling, men bolaget överklagade. Nu ger kammarrätten dem rätt - de uppfyller kraven för upphandlingen - som nu ska göras om.

 

Ekerö kommun har genomfört en upphandling avseende byggentreprenadstjänster. Kontrakt tilldelades i november 2018. I upphandlingen förkastades ett anbud från ett bolag, med motiveringen att bolaget inte uppfyllt ett krav gällande kreditbedömning.

Förkastades felaktigt
Det bolag vars anbud förkastats har ansökt hos Förvaltningsrätten i Stockholm om överprövning av upphandlingen. Kommunen har i domstolen medgivit att bolaget uppfyller kreditkravet och att anbudet därmed felaktigt förkastats på den grunden. Kommunen har dock anfört att detta inte spelar någon roll, då bolaget brister i kravuppfyllelse även avseende att anbudsgivare ska ha en viss årsomsättning, samt avseende teknisk kapacitet, innebärande att anbudsgivaren ska förfoga över två plattsättare med viss angiven erfarenhet.

Förvaltningsrätten konstaterar att bolagets egen årsomsättning inte uppnår det krav som ställts i upphandlingen - men har bolaget här ingivit en moderbolagsgaranti. Domstolen konstaterar att upphandlingsdokumenten saknar en beskrivning av hur anbudsgivare ska visa att omsättningskravet är uppfyllt, och menar att det därför funnits visst utrymme för anbudsgivarna att utforma ett sådant underlag som de finner lämpligt. Förvaltningsrätten anser att bolagets moderbolagsgaranti är utformad så att den visar att bolaget har den ekonomiska kapacitet som krävs för att fullfölja den prestation som upphandlingen avser.

Ingen brist i ekonomisk kapacitet
Någon brist i krav på ekonomisk kapacitet föreligger därför inte. Inte heller brister bolaget i teknisk kapacitet, anser förvaltningsrätten. Bolaget har åberopat extern kapacitet i sitt anbud genom intyg om tillhandahållande av plattsättare från ett annat bolag. Här har kommunen invänt att det inte framgår av intyget att de två plattsättarna kommer att finnas tillgängliga i den omfattning som krävs för fullgörande av bolagets prestation.

Förvaltningsrätten anser dock att då intyget hänvisar till det ramavtal som är föremål för upphandlingen, och det inte på något sätt framgår att åtagandet är begränsat i tid, får bolaget med intyget anses ha visat att kravet på teknisk kompetens är uppfyllt.

Eftersom bolagets anbud felaktigt förkastats, samtidigt som bolaget lämnat det bästa anbudet i upphandlingen, anser förvaltningsrätten att bolaget lidit skada av att upphandlingen genomförts felaktigt - och att upphandlingen därför ska göras om.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt