Skip to content

Statskontoret sågar rättsväsendets flödesprognoser - svårt att använda i regeringens budgetarbete

Foto: Henrik Montgomery/TT

De rättsvårdande myndigheternas prognoser som lämnas till regeringen är så undermåliga att de mer eller mindre betraktas som obrukbara i budget-arbetet. Det visar en ny undersökning som Statskontoret har gjort på uppdrag av regeringen.

 

Statskontoret konstaterar i undersökningen att nyttan med de rättsvårdande myndigheternas prognoser är begränsad för såväl Regeringskansliet som för myndigheterna.

Ingen nytta av prognoserna
Varken Polismyndigheten eller den enhet på Justitiedepartementet som arbetar med styrningen av Polismyndigheten har, enligt undersökningen, någon nytta av prognoserna.

Åklagarmyndigheten användning av prognoserna är begränsad, vilket även gäller den del av Justitiedepartementet som ansvarar för styrningen av Åklagarmyndigheten. 

De myndigheter som ligger senare i rättskedjan, Domstolsverket och Kriminalvården, uppges dock ha större nytta av prognoserna.

Bristande transparens
Regeringskansliet har, enligt Statskontorets undersöning, svårt att värdera innehållet i prognosrapporten, dels för att prognoserna brister i transparens, men även för att tjänstemännen vid Regeringskansliet är osäkra på prognosernas träffsäkerhet. 

Konsekvenserna av detta är att regeringen och Regeringskansliet därför får svårt att använda prognoserna i sitt budgetarbete när det kommer till styrningen av de rättsvårdande myndigheterna.

Ytterligare en svaghet uppges dessutom vara att prognoserna inte i tillräcklig utsträckning fångar effekterna av politiska reformer eller förmår att förutse trendbrott. 

Vet inte varför prognoserna ska göras
Myndigheterna själva anser att det är oklart varför de ska ta fram prognoser, vilket leder till osäkerhet när det kommer till utveckling av arbetet med prognoserna.

Samtidigt bedömer Statskontoret att det idag finns en mer utvecklad och samlad bild av hur flödet i rättskedjan ser ut genom att volymmåtten utvecklats för att på ett mer effektivt sätt "binda ihop flödet mellan myndigheterna".

Det gemensamma arbetet har också lett till att myndigheterna byter mer information med varandra än tidigare. 

Syftet med prognoserna måste bli tydligare
Mot bakgrund av undersökningens resultat listar Statskontoret ett antal punkter med åtgärder som bör vidtas i syfte att utveckla myndigheternas gemensamm prognosarbete.

De föreslår bland annat att:

• Regeringen bör tydliggöra uppdragets syfte utifrån regeringens nuvarande behov.

• Myndigheterna bör följa ett gemensamt tillvägagångssätt för hur de tar fram och presenterar sina prognoser. 

• Brottsförebyggande rådets stöd till myndigheterna bör bli mer omfattande och ha bredare kompetens. 

 

Läs hela rapporten här

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt