Skip to content

”Rättssäkert” – Rättsmedicinalverket yttrar sig om åldersbedömningar

Foto: Marcus Ericsson/TT

Rättsmedicinalverket (RMV) yttrar sig över Statens Medicinsk-etiska råds (Smer) skrivelse om medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Enligt RMV bidrar ålderbedömningarna till Migrationsverkets beslutsunderlag, sker i enlighet med kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet, och är rättssäkra.

 

– RMV fick ett uppdrag av regeringen och vi har genomfört det i enlighet med regeringens krav på bland annat skyndsamhet och vetenskap. Vi anser att den bedömningsmodell som myndigheten använder är rättssäker och avspeglar det aktuella kunskapsläget. Vi har redan från starten redovisat den osäkerhet som finns i bedömningen, säger RMV:s generaldirektör Lars Werkström.

Bidrar till Migrationsverkets beslutsunderlag
Enligt RMV kan medicinska åldersbedömningar i asylprocessen bidra till underlaget i Migrationsverkets ärenden och ge den asylsökande stöd för de uppgifter om ålder som har lämnats.

Medicinska åldersbedömningar erbjuds i de fall där en asylsökande inte kan bevisa att denne är under 18 år, antingen för att det saknas tillförlitliga handlingar som kan bekräfta personens ålder, eller för att Migrationsverket bedömer att det finns tveksamheter om den asylsökandes ålder.

En medicinsk åldersbedömning utgör en möjlighet för den asylsökande att tillhandahålla bevismedel inför Migrationsverkets beslut, men är inte en nödvändig förutsättning för att myndigheten ska kunna fatta beslut i ärendet.

Åldersbedömningen är frivillig och kräver ett skriftligt samtycke från både den som ålderbedömningen rör och från god man.

Krav på vetenskap och beprövad erfarenhet
Enligt RMV är de metoder som används i den medicinska åldersbedömningen, röntgenundersökning av visdomständer i underkäken och magnetkameraröntgen av lårbenets nedre hälft, tillräckligt vetenskapligt underbyggda för att kunna användas vid bedömningen av om en asylsökande sannolikt är över eller under 18 år.

Enligt RMV har även integritetskränkande undersökningar och undersökningar med hög stråldos valts bort.

Rättssäker bedömningsmodell
Enligt RMV görs undersökningarna av upphandlade röntgenläkare och tandläkare. Bedömningarna är ”blindade”, vilket innebär att bedömarna bara har tillgång till de aktuella röntgenbilderna och inga andra uppgifter om personen som undersöks.

Den rättsläkare på RMV som tar emot leverantörens bedömning och skriver det rättsmedicinska utlåtandet har information om personens könstillhörighet men ingen övrig information ur Migrationsverkets ärende.

Den framtagna bedömningsmodellen är standardiserad för att säkerställa att lika undersökningsresultat ger lika utlåtanden. 

RMV arbetar även på att ta fram en sammanställning av det vetenskapliga underlaget för knäets och visdomstandens mognad för att ge en bättre uppfattning av risken för felbedömningar i sammanvägningen av de två behandlingsmetoderna.   

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt