Skip to content

Prospekt ska skrivas på svenska för att godtas - Finansinspektionen vill se regeländringar

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Nya regler om vilket språk som prospekt ska skrivas på och ett återinförande om regler för vilket språk insiderinformation ska offentliggöras på. Det är två av ändringarna som Finans-inspektionen vill göra i myndighetens egna föreskrifter om om verksamhet på marknadsplatser.

 

De ändringar som föreslås av Finansinspektionen handlar framför allt om nya bestämmelser om vilket språk som prospekt och andra dokument när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad ska upprättas på. 

Finansinspektionens förslag innebär att det språk som ska godtas av Finansinspektionen ska vara svenska. 

Dessutom föreslås en ny bestämmelse om hur man ska beräkna om vederlaget för erbjudna värdepapper överskrider tröskelvärdet för så kallad prospektskyldighet, när ett erbjudande görs i en annan valuta än euro.

Finansinspektionen har även lagt fram ett förslag om att det ska återinföras en bestämmelse om vilket språk insiderinformation ska offentliggöras på. 

Syftet med ändringarna är i huvudsak att anpassa föreskrifterna till prospektförordningen och till regeringens förslag i lagrådsremissen "Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning" som lämnades till lagrådet i början av februari i år. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 21 juli 2019.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt