Skip to content

Mark- och miljööverdomstolen häver bygglov för bostadshus - inget väsentligt samhällsintresse

Foto: Berit Roald/TT

Bygglovet beviljades, men överklagades eftersom marken behövdes "om det uppstår en kris i Sverige". Eftersom den planerade byggnaden inte hade väsentligt samhällsintresse nekar Mark- och miljööverdomstolen nu bygglovet. 

 

Miljö- och byggnämnden i Forshaga kommun beviljade i november 2017 bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage på en jordbruksfastighet i Forshaga utanför Karlstad.

Beslutet överklagades av bland annat två grannar till Länsstyrelsen Värmland.

Viktigt att bevara
Där yrkade de att beslutet skulle upphävas eftersom de ansåg att det var av vikt att åkermarken förblev oexploaterad. Klagandena pekade på att det var särskilt viktigt att bevara och öka den odlingsbara marken för det fall att det skulle uppstå en kris i Sverige.

Länsstyrelsen fann dock att det inte hade framkommit tillräckliga skäl för att vägra bygglov.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, MMD, gjorde därefter samma bedömning och avslog grannarnas överklagande.

Brukningsvård åkermark
Nu gör Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, en annan bedömning. MÖD konstaterar att den aktuella marken utgör brukningsvärd åkermark. För att marken ska få tas i anspråk krävs därför enligt 3 kap. 4 § miljöbalken att bebyggelsen behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och att det "aktuella intresset inte kan tillgodoses på ett från samhällets synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk".

Saknas förutsättningar
I det nu aktuella fallet har det inte visats att den byggnation som föreslås har ett sådant väsentligt samhällsintresse som avses i bestämmelsen, konstaterar MÖD.

Det innebär att det inte finns förutsättningar att ge bygglov för den sökta åtgärden. Nämndens beslut att bevilja bygglov upphävs därför.

 

Åsa Lindkvist

 

 Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt