Skip to content

Läkare ofredade patient i stängt undersökningsrum - blir av med legitimationen

Foto: Cleis Nordfjell/SvD/TT

Den manlige läkaren ofredade en kvinnlig patient sexuellt. Nu förlorar han sin legitimation efter beslut i kammarrätten. 

 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmälde i december 2017 en man till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. IVO yrkade att nämnden skulle återkalla mannens läkarlegitimation, i andra hand att han skulle åläggas en treårig prövotid.

Dömd
Anledningen var att mannen dömts för sexuellt ofredande av en patient - ett brott som påverkar förtroendet för honom och gör honom uppenbart olämplig att utöva läkaryrket, enligt IVO.

Mannen medgav yrkandet om prövotid och menade att lagstiftaren hade angett att prövotid ska användas "som ett första led".

Han ansåg även att en återkallelse av legitimationen skulle innebära dubbelbestraffning.

"Brister i omdöme"
HSAN konstaterade att återkallelse av legitimation inte är en straffrättslig sanktion, och därmed inte ytterligare ett straff för samma gärning. HSAN ansåg att mannen "visat sådana brister i omdöme och ansvarstagande som inte är förenliga med en yrkesverksamhet som läkare", och återkallade därför mannens läkarlegitimation.

Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm, och menade att förvaltningsrätten borde ifrågasätta brottmålsdomens riktighet och göra en egen bedömning i skuldfrågan. Förvaltningsrätten konstaterade att en förvaltningsdomstol normalt kan utgå från den bedömning som gjorts i en allmän domstol.

Allvarligt brott
I detta fall hade mannens skuld prövats i två instanser, och förvaltningsrätten utgick därför från att mannen hade gjort sig skyldig till brottet.

Förvaltningsrätten ansåg att brottet är av allvarligt slag i patientsäkerhetslagens mening, eftersom gärningen har begåtts mot en patient i en undersökningssituation i ett stängt undersökningsrum.

Förvaltningsrätten menade därför att förutsättningarna för återkallelse av läkarlegitimationen var uppfyllda och avslog överklagandet.

Överklagade
Mannen överklagade till Kammarrätten i Stockholm, som dock instämmer i förvaltningsrättens bedömning.

Kammarrätten avslår därmed överklagandet. Beslutet om att dra in mannens läkarlegitimation står alltså fast.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Stefan Lundkvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt