Skip to content

Lagrådet sågar regeringens förslag om nya terrorlagar - "vagt och motsägelsefullt"

Justitieminister Morgan Johansson (S). Foto: Hossein Salmanzadeh/TT

Övervägande skäl talar för att regeringens förslag om en kriminalisering av deltagande  - och samröre med terrororganisationer skulle innebära att den grundlagsskyddade föreningsfriheten skulle begränsas. Det anser Lagrådet som därför avstyrker regerings förslag. 

 

Enligt regeringens förslag ska det bli kriminellt att delta i verksamheten i en terroristorganisation "genom att främja, stärka eller understödja organisationen".

Dessutom har föreslagits att även den, som utan att delta i en terroristorganisation, "på visst sätt har samröre med en sådan organisation ska kunna dömas".

Regeringen lutar sig mot förarbeten
Regeringen har bedömt att lagförslaget inte skulle innebära någon inskränkning av den så kallade föreningsfriheten, vilket gör att man inte behöver iaktta de bestämmelser i regeringsformen om när sådana begräsningar är tillåtna. 

Detta kan man, enligt regeringen, göra eftersom den i regeringsformen skyddade föreningsfriheten endast omfattar sammanslutningar som har en lovlig verksamhet och att de föreslagna gärningarna inte utgör sådana. 

Lagrådet gör annan bedömning
Lagrådet gör dock en annan bedömning och anser att "övervägande skäl" talar för att kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation, på det sätt som lagrådsremissen beskriver det, skulle innebära att den grundlagsskyddade föreningsfriheten skulle begränsas. 

Lagrådet anser även att regeringens föreslagna tolkning av grundlagen "innebär väsentligt utökade möjligheter för staten att ingripa mot organisationer jämfört med hur man hittils förstått skyddets räckvidd" och att en sådan tolkning "riskerar att leda till att grundlagsskyddet blir illusoriskt". 

Regeringens hänvisningar är vaga och motsägelsefulla
Enligt lagrådet är det stöd som finns i förarbetena till regeringsformen för den typ av inskränkning som föreslås i lagrådsremissen både "vagt och motsägelsefullt" eftersom ett flertal andra förarbetesuttalanden tydligt talar emot den tolkning som regeringen hänvisar till. 

Dessutom har, enligt Lagrådet, sammanslutningar med olovlig verksamhet tidigare ansetts sakna föreningsfrihetens skydd. 

Inte heller det förhållande att endast en mindre del av organisationens verskamhet kriminaliseras gör att grundlagsskyddet faller bort, menar Lagrådet. 

Mot bakgrund av den problematik som finns anser sig Lagrådet förhindrade att tillstyrka att regeringens lagförslag läggs till grund för en ny lagstiftning. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt