Skip to content

Kronofogden vinner i HD - grovt rättegångsfel när hovrätten beslutade om dröjsmålsränta

Foto: Leif R Jansson/TT

Kronofogdemyndigheten sålde en fastighet på exekutiv auktion och en man krävde att pengarna skulle gå till honom, men fick nej. Efter att hovrätten gett mannen rätt drev KFM fallet till HD och hävdade domvilla - och nu får de rätt - ett grovt rättegångsfel har begåtts. 

 

Högsta domstolen, HD, ger Kronofogdemyndigheten, KFM, rätt och undanröjer ett beslut från Hovrätten över Skåne och Blekinge i den del det avser dröjsmålsränta.

KFM hade i oktober 2013 sålt en fastighet på exekutiv auktion och vid föreningssammanträdet avsattes medel som utföll på ett pantbrev som innehavarens fordran.

Yrkade ränta
En man begärde att medlen skulle betalas ut till honom, men fick avslag eftersom det inte framgick att pantbrevet var pantförskrivet till säkerhet för gäldenärens skuld. Mannen överklagade till Malmö tingsrätt och yrkade även att KFM skulle betala ränta på de avsatta medlen; dock utan framgång. I hovrätten fick mannen däremot rätt - genom att KFM i oktober 2018 förpliktades att betala ut dels lite drygt 950 000 kronor från försäljningen, dels utge ränta på beloppet enligt räntelagen från den 19 november 2013 till dess att betalning sker.

Hävdade domvilla
KFM överklagade hovrättens avgörande och framhöll till HD bland annat att det saknas möjlighet att inom ramen för utsökningsmålet döma ut dröjsmålsränta. Dessutom har KFM, trots att man inte var part i det överklagade målet, ålagts en förpliktelse till förfång för myndigheten. KFM har därför klagat över domvilla.

HD konstaterar också att i ett mål om rätt till influtna medel kan enbart rätten den rätten jämte upplupen ränta på de influtna medlen prövas. I nu aktuellt mål har hovrätten alltså trots detta - utöver att rätten förpliktat KFM att betala ut medlen till mannen - även ålagt myndigheten att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Grovt rättegångsfel
Detta är att betrakta som grovt rättegångsfel och utgör domvilla. Dessutom har KFM ålagts betalningsförpliktelsen utan att vara rätteligen stämd eller ha fört talan i målet, vilket också utgör domvilla. Hovrättens beslut i denna del undanröjs alltså därför.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt