Skip to content

Krävde 55 000 från staten pga husrannsakan – JK avslår skadeståndsanspråk

Foto: Johan Nilsson/TT

Justitiekanslern (JK) avslår ett skadeståndsanspråk från en man som krävt skadestånd med anledning av en husrannsakan där Polismyndigheten beslagtog en båt och trailer. Enligt JK var beslutet om husrannsakan visserligen felaktigt – men hade inte lett till den skada som mannen påstod.

 

 

Bakgrunden till ärendet är ett beslut från Polismyndigheten om att genomföra en husrannsakan i mannens garage på grund av misstanke om stöldgods.

Vid husrannsakan påträffades en båt på en trailer som målsäganden, som närvarade under husrannsakan, pekade ut som sin. Polisen tog då båten och trailern i beslag och lämnade sedan ut egendomen till målsäganden.

Vid ett senare polisförhör uppgav mannen att han i efterhand förstått att båten tillhörde målsäganden och att han blivit lurad att köpa den, och att han inte längre gjorde anspråk på själva båten.

När polismyndigheten hävde beslaget och återlämnade båten och trailern visade det sig att trailern hade skadats medan den var i polisens vård.

"Högljudd och olämplig" husrannsakan
Mannen krävde skadestånd från staten med sammanlagt 55 000 kronor, där 50 000 avsåg ideell skada och 5 000 avsåg förstörd egendom.

Till stöd för anspråket anförde mannen att Polismyndighetens beslut om husrannsakan varit felaktigt eftersom det baserades på en uppgift från en okänd person.

Mannen anförde också att husrannsakan hade genomförts på ett ”högljutt och olämpligt sätt” och att han blivit förhörd utan att få någon information om vad saken gällde eller om att en husrannsakan pågick.

Dessutom ansåg mannen att polisen lämnat ut trailern och båten till målsäganden innan ägarfrågan utretts, vilket enligt mannen lett till ”skvaller” i hans närmare omgivning och orsakat lidande för mannen och hans familj.

JK: beslutet om husrannsakan felaktigt
Enligt JK hade polismyndigheten en grund för att utföra en husrannsakan eftersom det fanns anledning att anta att en stöld hade begåtts.

Dock kom uppgifterna om att målsägandens båt och trailer fanns i mannens garage från en anonym uppgiftslämnare.

Enligt JK kan inte anonyma uppgifter ensamt ligga till grund för beslut om husrannsakan.

Eftersom Polismyndigheten inte vidtagit några ytterligare utredningsåtgärder för att kontrollera de anonyma uppgifterna anser JK att det inte hade förelegat tillräckliga förutsättningar för att genomföra en husrannsakan hos mannen.

JK uttalar därför att polisens beslut om husrannsakan utgjorde fel och försummelse i skadeståndslagens mening.

Ingen skada hade uppkommit
Däremot anser inte JK att det hade uppkommit någon sakskada genom beslutet om husrannsakan.

Inte heller den ideella skadan som mannen krävt ersättning för anser JK kunna påvisas då det inte hade förekommit något ”integritetskränkande brott” som är en förutsättning för skadestånd för ideell skada enligt skadeståndslagen.

Enligt JK ska frågan om skadestånd därför bedömas mot rätten till skydd för privat- och familjeliv i artikel 8 i Europakonventionen.

Rättigheter enligt Europakonventionen åsidosatta
JK uttalar att beslutet om husrannsakan hade haft stöd i lag i konventionsrättslig mening samt varit ägnad till att uppfylla legitima ändamål.

Däremot hade husrannsakan inte utgjort en nödvändig åtgärd för att tillgodose intresset att förebygga brott under de omständigheter som förelegat i fallet, vilket gjorde att Europakonventionens krav på proportionalitet inte varit uppfyllda.

JK konstaterar därför att mannens rättigheter enligt konventionen blivit åsidosatta men att skadan som uppkommit inte varit tillräcklig för att grunda skadestånd enligt Europakonventionen. Ett erkännande av att en överträdelse skett var därför tillräcklig gottgörelse enligt JK.

JK:s samlade bedömning
Vid en samlad bedömning av ärendet konstaterar JK att mannen inte hade haft någon möjlighet att få bättre rätt till båten och trailern.

Enligt JK hade det inte heller förekommit något i utredningen som tyder på att polisens beslut att beslagta båten och trailern utgjort ett skadeståndsgrundande fel eller försummelse.

JK påpekar dock att Polismyndigheten i samband med förhöret som följde efter husrannsakan borde klargjort och redovisat mannens inställning till respektive beslagspunkt, och erinrar om vikten av noggrannhet i bevisfrågor.

Eftersom mannen inte var ägare till trailern kunde han enligt JK inte heller ha drabbats av någon skada av att trailern skadats medan den var i polisens vård.

JK avslår därför mannens skadeståndsanspråk i sin helhet.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt