Skip to content

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om kommunbeslut om moskébygge strider mot lag

Foto: Henrik Montgomery/TT

Ett eventuellt moskébygge i Halmstad har väckt starka känslor, bland annat för att stadsbilden skulle "förfulas". Nu ska ärendet prövas i Högsta Förvaltningsdomstolen. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, meddelar prövningstillstånd i ett mål som rör ett moskébygge i Halmstad.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i Halmstad beslutade 2017 att godkänna ett reservationsavtal med Islamiska barn- och kulturföreningen. Avtalet avsåg byggandet av en föreningslokal och moské med en total byggnadsyta om cirka 800-1 000 kvadratmeter.

Flera motsatte sig
I och med avtalet reserverades del av en Halmstadsfastighet, som skulle överlåtas för cirka 1,5 miljoner kronor. Ett antal personer motsatte sig beslutet vid Förvaltningsrätten i Göteborg på flera olika grunder.

Bland annat framhölls att stadsbilden skulle "förfulas", att prissättningen innebar så kallat otillåtet understöd, att polariseringen mellan muslimer och icke-muslimer skulle öka, samt att utskottet varit obehörigt att besluta i ärendet.

"Ett så omfattande och påverkande projekt som en moské borde behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige" - eller genom en kommunal folkomröstning, framhölls det.

Inte lagstridigt
Kommunen menade i sin tur att överklagandena skulle avvisas eller avslås. Förvaltningsrätten fann inte att det rörde sig om otillåten beslutsdelegering eller ett otillåtet understöd till enskild. Man ansåg inte heller att det i övrigt fanns det någonting som tydde på att beslutet var lagstridigt.

Överklagandena avslogs därför.

Kammarrätten i Göteborg instämde senare i underinstansens avgörande på alla punkter utom en, den som avsåg utskottets befogenhet att godkänna reservationsavtalet.

"Politiska och principiella"
Enligt kammarrättens uppfattning fick ärendet anses vara av "betydande allmänt intresse och av hög samhällelig aktualitet" med ställningstaganden som är både "politiska och principiella".

Enligt kammarrätten rörde frågan den kommunala verksamhetens inriktning, och kunde inte delegeras till ett utskott. Det framgick inte heller att kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen hade tagit ställning till "den principiella inriktningsfrågan om reservation av kommunal mark för det aktuella syftet" och utskottet bedömdes ha överskridit sina befogenheter.

Överklagandet bifölls därför, och beslutet upphävdes. Nu ska HFD pröva frågan om utskottets befogenhet.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt