Skip to content

Förlamades efter oaktsam trädfällning - nu frias bolagets vd från brottsmisstankar

Foto: Pontus Lundahl/TT

Skogsarbetarna fällde en gran, som föll över en husvagn där en kvinna befann sig. Kvinnan skadades svårt. Nu frias bolagets vd, eftersom han anses han gjort vad som kan krävas av honom. 

 

VD:n och två anställda i ett bolag som ägnar sig åt skogsavverkning åtalades vid Uppsala tingsrätt för grovt arbetsmiljöbrott till följd av en olycka i Uppsalatrakten i juli 2016. En anställd och en inhyrd skogsarbetare i bolaget hade fällt granar i anslutning till en campingplats.

En av granarna fälldes dock rakt på ett husvagnstält som en kvinna befann sig i. Kvinnan bröt ryggen och fick flera andra allvarliga skador och är sedan dess förlamad från bröstet och nedåt.

Inga avgräsningar uppsatta
Tingsrätten konstaterade att de boende på campingen inte hade informerades om trädfällningen och att inga avgränsningar hade satts upp. Campingen var synlig för de båda skogsarbetare som skötte trädfällningen och som själva har medgett att de inte kontrollerade om någon person eller egendom kunde träffas av trädet.

Genom att underlåta att göra den riskbedömning som krävs hade skogsarbetarna enligt tingsrätten varit grovt oaktsamma och orsakat en allvarlig personskada. De anställda dömdes därför för grovt arbetsmiljöbrott.

Skyldighet att kontrollera
Domstolen ansåg också att vd:n hade haft ansvar för att förhindra det inträffande trots att han inte var på plats vid olyckan. Enligt tingsrätten hade vd:n haft en skyldighet att kontrollera att medarbetarna följer alla regler och se till att de "gör som han säger".

Att vd:n litar på sina medarbetare "räcker inte", skrev tingsrätten i sin dom. Även vd:n dömdes därför för grovt arbetsmiljöbrott.

Påföljden blev villkorlig dom och 60 dagsböter för de tre åtalade personerna.

Bolaget ålades också att betala 800 000 kronor i företagsbot eftersom man inte har gjort vad som skäligen kan krävas för att förhindra det inträffade. Ett försäkringsbolags respektive den skadade kvinnans skadeståndsanspråk mot vd:n och de två anställda ogillades däremot, eftersom de anställda har handlat som arbets- och uppdragstagare för bolaget.

Trots att den grova oaktsamheten lett till allvarlig skada saknades det sådana synnerliga skäl som krävs för personligt skadeståndsansvar, menade tingsrätten.

Frias helt
Svea hovrätt ändrar nu tingsrättens dom och friar vd:n helt. Vd:n har några dagar före avverkningen varit på plats och gjort en riskbedömning - men då bara avseende träd som stått på en annan plats och som angetts i ett så kallat traktdirektiv. Markägaren har sedan även velat få ytterligare träd fällda, och dessa har stått i anslutning till campingplatsen.

Hovrätten godtar här vd:n egna uppgifter om att han inte har känt till att avverkning skulle ske i anslutning till campingen - samtidigt som han haft en muntlig överenskommelse med sina anställda om att koppla in honom om det på plats aktualiserades tilläggsuppdrag som gick utanför traktdirektivet.

Vd:n har också trott att det var granar på en annan plats, som bara vetter mot skogen, som skulle fällas som ett tilläggsuppdrag - något som legat i linje tidigare uppdrag från markägaren.

Ogillas
Sammantaget anser hovrätten inte heller att vd:n, trots telefonkontakt med skogsarbetarna, borde ha ifrågasatt var de befann sig eller har haft anledning att misstänka att avverkning skulle ske på en annan tomt. Han har i och med det inte heller haft anledning att göra en särskild riskbedömning kring tilläggsuppdraget. Det är bara detta som åklagaren har lagt vd:n till last och åtalet mot honom ogillas nu därför.

Bolaget kan inte anses ha gjort vad som krävts för att förebygga skogsarbetarnas brottslighet och det finns därför förutsättningar för att döma ut företagsbot. Även om det har handlat om särskilt riskfyllt verksamhet som slutat med en allvarlig personskada anser dock hovrätten att det finns skäl att sätta ned bötesbeloppet.

Olyckan har nämligen berott på att skogsarbetarna, trots utbildning, har åsidosatt sina säkerhetsföreskrifter.

"Uppenbart oskäligt"
Det vore därför "uppenbart oskäligt att fullt ut lasta företaget för detta arbetstagarnas åsidosättande", även om bolaget kunde ha varit tydligare med sina rutiner och sin dokumentation. Det finns därför särskilda skäl att sätta ned företagsboten och beloppet ändras nu till 200 000 kronor.

Skogsarbetarna har godtagit tingsrättens bedömning och valt att inte överklaga den tidigare domen.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt