Skip to content

Advokat upptaxeras med miljonbelopp - HFD prövar inte fallet trots jävsinvändning

Foto: Pontus Lundahl/TT

Advokaten upptaxerades med 1, 8 miljoner kronor - men han hävdade att pengarna utgjorde klientmedel, något rätten menar är "osannolikt. Advokaten menade också att rätten varit jävig - men inte heller detta får han gehör för. 

 

Skatteverket, SKV, beslutade att höja en mans inkomst av tjänst med knappt 1,8 miljoner kronor sammanlagt avseende taxeringsåren 2010 till 2013.

Mannen påfördes också skattetillägg med 40 procent av den skatt som belöper på ändringarna.

Mannen, som driver en advokatfirma, överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och gjorde gällande att de inkomster som hade påförts honom aldrig hade tillhört honom utan utgjorde klientmedel.

Satts in på klientmedelskonto
Medlen hade satts in på bolagets klientmedelskonto för en särskild persons räkning som hade erhållit medlen vid en fastighetsförsäljning. Detta var också anledningen till att summorna inte tagits upp i bolagets bokföring.

SKV vidhöll sitt beslut och anförde att det framstod som "uppenbart" att det aktuella kontot inte hade hanterats som ett klientmedelskonto.

"Osannolikt"
Eftersom kontot avslutats redan år 2012 framstod det enligt myndigheten också som osannolikt att de betalningar som mannen gjort under åren därpå skulle ha avsett utlägg för klienten. Förvaltningsrätten delade SKV:s uppfattning och pekade särskilt på att det hade skett ett antal uttag från bolagets konto som korresponderade med mannens privata insättningar.

Kontot hade därmed inte använts på ett sätt som talade för att det rört sig om ett klientmedelskonto. Uttagen var istället att jämställa med oredovisad lön och mannen skulle därför beskattas för dem.

Eftersom mannen hade lämnat en oriktig uppgift fanns det, precis som SKV gjort gällande, förutsättningar för såväl eftertaxering som påförande av skattetillägg.

Överklagade
Mannen överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm och gjorde där gällande att målet skulle återförvisas eftersom ledamöterna som deltagit i avgörandet varit jäviga.

Jävet påstods bestå dels i att ledamöterna deltagit i en muntlig förhandling som, på grund av sjukdom, hade inletts i hans utevaro och dels i att rättens ordförande underlåtit att återge ett viktigt stycke vid referens till en proposition.

Inget jäv enligt kammarrätten
Kammarrätten konstaterade dock att mannen hade haft möjlighet att yttra sig över de anteckningar som förts vid den avbrutna förhandlingen. Varken den omständigheten eller domskälens utformning innebar att jäv förelegat.

I övrigt instämde rätten med underinstansens bedömning och fastställde SKV:s beslut.

Nu beslutar Högsta förvaltningsdomstolen att inte pröva målet. Kammarrättens dom står alltså fast.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt