Skip to content

ABB vinner i Mark- och miljööverdomstolen - inte ansvarigt för sanering av förorenad mark

Foto: Janerik Henriksson/TT

En fastighetsägare krävde ABB på mångmiljon-belopp efter att ha sanerat mark, som tidigare tillhört ABB. Nu förlorar markägaren i Mark- och miljöövderdomstolen, eftersom han borde förväntat sig att marken var förorenad. 

 

På en fastighet i Stockholm hade ABB AB bedrivit verksamhet med tillverkning av kablar och kondensatorer. Vid tillverkning av kondensatorer används PCB.

Kostander på 17,8 miljoner
Den nuvarande fastighetsägaren sanerade därför marken från föroreningarna. Fastighetsägaren yrkade att Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, skulle förplikta ABB att ersätta fastighetsägaren för nedlagda efterbehandlingskostnader på fastigheten med drygt 17,8 miljoner kronor, samt att Mark- och miljödomstolen skulle fastställa att ABB är ensamt ansvarigt för efterbehandling av miljöskadorna på fastigheten.

Mark- och miljödomstolen konstaterade att ABB ensamt svarat för föroreningen av PCB. När fastigheten såldes från ABB 2007 hade en ansvarsfördelning gjorts genom ett så kallat skadelöshetsåtagande, där det framgår att "vid ändrad användning av fastigheten ska säljaren vara fri från ansvar för efterbehandling".

Priset reducerat
Ansvarsfördelningen har enligt Mark- och miljödomstolenmedfört en reducering av priset. Mark- och miljödomstolen menade vidare att fastighetsägaren "svårligen kan ha förväntat sig annat än att det i vart fall förelåg risk för att fastigheten var kontaminerad med ytterligare föroreningar".

Mark- och miljödomstolen påpekade att fastighetsägaren förmodligen inte kan ha accepterat detta utan en prisreduktion.

Därför ogillade Mark- och miljödomstolen fastighetsägarens fullgörelsetalan, och avvisade fastställelseyrkandet.

Mark- och miljödomstolen beslutade även att fastighetsägaren skulle ersätta ABB:s rättegångskostnader med drygt 2,7 miljoner kronor.

Fåt betala rättegångskostnader
Fastighetsägaren överklagade till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, och yrkade bifall till sin talan. MÖD instämmer dock i Mark- och miljödomstolen bedömningar och fastställer Mark- och miljödomstolen dom.

MÖD ogillar alltså fastighetsägarens talan, och beslutar även att fastighetsägaren ska ersätta ABB:s rättegångskostnader med drygt 800 000 kronor.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Stefan Lundkvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt