Skip to content

Varumärke med tre kronor nekas registrering - förväxlingsbart med lilla riksvapnet

Företaget ville ha en logga med tre gula kronor bredvid varandra. Men det får de inte - eftersom domstolen menar att loggan kan förväxlas med lilla riksvapnet. 

 

Patent- och registreringsverket, PRV, beslutade i maj 2018 att avslå Stockholms Elbolag AB:s ansökan om registrering av varumärket "Skånes Elbolag" för distribution av förnyelsebar energi i klass 39.

Varumärket utgörs av en figur bestående av bland annat tre öppna gula kronor placerade bredvid varandra.

"Lätt kan förväxlas"
PRV ansåg att kronorna lätt kan förväxlas med den enligt lag skyddade statliga beteckningen lilla riksvapnet - bestående av tre öppna kronor av guld - och avslog därför ansökan.

Bolaget överklagade till Patent- och marknadsdomstolen, PMD, och anförde bland annat att det sökta märket inte kan anses utgöra en heraldisk efterbildning av det lilla riksvapnet enligt artikel 6 i Pariskonventionen, och att det "torde därför vara omöjligt att det sökta märket skulle kunna vilseleda konsumenter att tro att sökanden har en direkt koppling till svenska staten eller på annat sätt verkar genom ett offentligt uppdrag".

Enligt domstolens mening får begreppet "heraldisk efterbildning" anses motsvara "lätt kan förväxlas" i varumärkeslagen.

Genomsnittskonsumentens uppfattning
PMD anser inte - till skillnad från PRV - att det för avslag på en registreringsansökan krävs att allmänheten "får uppfattningen att det finns ett samband mellan det sökta varumärket och emblemet".

I stället ska det vid bedömningen om förväxlingsbarhet föreligger tas hänsyn till om genomsnittskonsumenten kan uppfatta varumärket som en efterbildning av statsemblemet i fråga, även om det finns skillnader avseende heraldiska detaljer.

PMD framhåller att kronorna i bolagets varumärke är placerade bredvid varandra medan kronorna i riksvapnet är ordnade två över en, och att det förstnämnda därför inte kan anses vara en exakt kopia av det senare.

Placeringen ger dock enligt domstolen en tydligare koppling till riksvapnet, än om kronorna hade varit ordnade en och en över varandra.

"Tydlig färggemenskap"
Rätten konstaterar att varumärkets kronor är klargula, medan riksvapnets kronor ska vara guldfärgade - men anser samtidigt att det finns en "tydlig färggemenskap" och att färgerna får anses vara närbesläktade.

Domstolen anser, trots de skillnader som konstaterats, att likheterna är så stora att allmänheten bör uppfatta varumärket som en heraldisk efterbildning av lilla riksvapnet.

Varumärket får därför anses lätt kunna förväxlas med en sådan statlig beteckning som enligt lag eller annan författning inte får användas obehörigen.

Domstolen avslår därmed överklagandet.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt